ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПОРТАЛ ПРО КУЛЬТУРУ ЧИТАННЯ І МИСТЕЦТВО КНИГОВИДАННЯ «ЧИТОМО» ЯК ФЕНОМЕН НОВІТНІХ ЗМІ
PDF

Ключові слова

мережеве видання
електронне медіа
культурно-видавничий проєкт
новітні ЗМІ
онлайн-ЗМІ
Читомо

Як цитувати

Борщ, Д. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПОРТАЛ ПРО КУЛЬТУРУ ЧИТАННЯ І МИСТЕЦТВО КНИГОВИДАННЯ «ЧИТОМО» ЯК ФЕНОМЕН НОВІТНІХ ЗМІ. Молодий вчений, 12 (100), 155-160. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-34

Анотація

Статтю присвячено інформаційно-аналітичному порталу «Читомо», котрий посідає вагоме місце з-поміж новітніх мережевих медіа. Дослідження базується на визначенні, з’ясуванні та узагальненні інформації про історію створення, етапи розвитку, особливості редакційної політики та проблемно-тематичного спрямування інформаційно-аналітичного порталу про культуру читання і мистецтво книговидання «Читомо». У статті досліджено особливості діяльності, обґрунтовано передумови заснування порталу, його програмні цілі та способи їхньої реалізації. Проаналізовано трансформацію мережевого медіа, що відбулася за десять років його становлення та існування. Визначено місце і значення порталу «Читомо» як авторитетного, інформаційного, аналітичного джерела, котре формує спільноту через культуру пізнання книги.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-34
PDF

Посилання

Засядько Н. Від дипломного проєкту до успішного українського медіа про книговидання: кейс «Читомо». URL: https://www.thelede.media/istorii/2020/08/27/2063/ (дата звернення: 10.09.2021)

Здоровега В.Й. Теорія та методика журналістської творчості. Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. Львів : ПАІС, 2004. 268 с.

Мітчук О.А., Харамурза Д.В. Літературна критика в онлайн-меді. А. InterConf. № 78. С. 199–208.

Назаренко О.В. Редакторське опрацювання інтернет-ресурсів (на прикладі сайту «Читомо»). Український смисл. Дніпро : ЛІРА, 2018. С. 227–234.

Огар Е.І. Книжкові інтернет-медіа в контексті культурної журналістики. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2020. № 2. С. 56–61.

Прокопишин Т., Веприк Г. Співзасновниця і редакторка культурно-видавничого проекту «Читомо» про запуск медіа, важливість нішевих медіа та бізнес-модель проекту. URL: https://theukrainians.org/hmelovska-chytomo/ (дата звернення: 1.09.2021)

Семенік О. Як працює «Читомо». URL: https://medialab.online/news/chytomo/ (дата звернення: 10.09.2021)

Славінська І. «Читомо» – проект про культуру читання в Україні. URL: https://hromadske.radio/podcasts/antena/chytomo-proekt-pro-kulturu-chytannya-v-ukrayini (дата звернення: 1.09.2021)

Терханова О.В. Редактор у традиційних та онлайн-медіа. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. 2015. С. 174–180.

Тимошик М. Історія видавничої справи : підручник. Київ : Наша культура і наука, 1997. 496 с.

Центр демократії та верховенства права. URL: https://cedem.org.ua/consultations/pro-shho-varto-znaty-onlajn-media/ (дата звернення: 1.07.2021)

Читомо. URL: https://chytomo.com/ (дата звернення: 1.09.2021)

Youcontrol. Читомо. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41665276/ (дата звернення: 1.07.2021)

Zasyadko N. Vid diplomnogo proyektu do uspishnogo ukrayinskogo media pro knigovidannya: kejs «Chitomo» [From a diploma project to a successful Ukrainian media about book publishing: the case of "Chytomo"]. Available at: https://www.thelede.media/istorii/2020/08/27/2063/ (last accessed: 10.09.2021)

Zdorovega V.J. (2004) Teoriya ta metodika zhurnalistskoyi tvorchosti [Theory and methods of journalistic creativity]. Pidruchnik. 2-ge vid., pererob. i dopov. Lviv: PAIS, 268 s.

Mitchuk O.A., Haramurza D.V. Literaturna kritika v onlajn-medi [Literary criticism in online media]. A. InterConf, 78, 199–208.

Nazarenko O.V. (2018) Redaktorske opracyuvannya internet-resursiv (na prikladi sajtu «Chitomo») [Editorial development of Internet resources (on the example of the site "Chytomo"]. Ukrayinskij smisl. Dnipro : LIRA, S. 227–234.

Ogar E.I. (2020) Knizhkovi internet-media v konteksti kulturnoyi zhurnalistiki [Book Internet media in the context of cultural journalis]. Derzhava ta regioni. Seriya : Socialni komunikaciyi. № 2. S. 56–61.

Prokopishin T., Veprik G. Spivzasnovnicya i redaktorka kulturno-vidavnichogo proektu «Chitomo» pro zapusk media, vazhlivist nishevih media ta biznes-model proektu [Co-founder and editor of the cultural and publishing project "Chytomo" on media launch, the importance of niche media and business model of the project]. Available at: https://theukrainians.org/hmelovska-chytomo/ (last accessed: 1.09.2021)

Semenik O. Yak pracyuye «Chitomo» [How Chytomo works]. Available at: https://medialab.online/news/chytomo/ (last accessed: 10.09.2021)

Slavinska I. «Chitomo» – proekt pro kulturu chitannya v Ukrayini ["Chytomo" – a project on the culture of reading in Ukraine]. Available at: https://hromadske.radio/podcasts/antena/chytomo-proekt-pro-kulturu-chytannya-v-ukrayini (last accessed: 1.09.2021)

Terhanova O.V. (2015) Redaktor u tradicijnih ta onlajn-media [Editor in traditional and online media]. Visnik Dnipropetrovskogo universitetu. Seriya: Movoznavstvo. S. 174–180.

Tymoshyk M. (1997) Istoriya vidavnichoyi spravi : pidruchnik / M. Tymoshyk [History of publishing: a textbook]. Kyiv: Nasha kultura i nauka, 496 s.

Centr demokratiyi ta verhovenstva prava [Center for Democracy and the Rule of Law]. Available at: https://cedem.org.ua/consultations/pro-shho-varto-znaty-onlajn-media/ (last accessed: 1.07.2021)

Chitomo [Chytomo]. Available at: https://chytomo.com/ (last accessed: 1.09.2021)

Youcontrol. Chitomo [Chytomo]. Available at: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41665276/ (last accessed: 1.07.2021)