НОРМАТИВНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ СПАДЩИНИ
PDF

Ключові слова

фольклор
державна політика
нематеріальна культура
закон
національна традиція

Як цитувати

Пиж’янова, Н. (2021). НОРМАТИВНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ СПАДЩИНИ. Молодий вчений, 12 (100), 149-154. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-33

Анотація

Стаття присвячена аналізу наукових підходів до нормативного та інституційного забезпечення державної політики збереження фольклорної спадщини. Детально проаналізовано нормативно-правові акти національного та міжнародного рівнів, які регламентують проблематику збереження фольклорної спадщини. У статті обгрунтовується теза про необхідність оптимізації інституційного забезпечення політики збереження фольклорної спадщини. Обгрунтована цілісна модель інституційного забезпечення державної політики збереження фольклорної спадщини. Автор зазначає, що результативність функціонування моделі інституційного забезпечення державної політики збереження фольклорної спадщини залежить від обсягу фінансування відповідних заходів. Детально проаналізована динаміка фінансування програм збереження культурної, у тому числі фольклорної спадщини в Україні. Перспективами подальших досліджень можуть стати розвідки, присвячені обгрунтуванню перспективної моделі фінансування програм збереження культурної, у тому числі фольклорної спадщини.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-33
PDF

Посилання

Основи законодавства України про культуру №2117-12 від 14.02.1992 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2117-12#Text (дата звернення: 11.11.2021)

Закон України «Про охорону культурної спадщини» №1805-3 від 08.06.2000 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text (дата звернення: 11.11.2021)

Закон України «Про культуру» №2778-6 від 14.12.2010 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення: 11.11.2021)

Європейська культурна конвенція. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_213#Text (дата звернення: 11.11.2021)

Максимов В. В. Правова охорона культурних цінностей у конвенціях ЮНЕСКО : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 1997. 21 с.

Литовченко В.В. Збереження і охорона культурної спадщини в сучасній Україні: внутрішні і зовнішні аспекти. Міжнародний науковий вісник International Scientific Herald. 2014. Випуск 8 (27). С. 361–368.

The Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore. URL: http://orcp.hustoj.com/recommendation-1989/ (дата звернення: 12.11.2021)

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris: UN, 2003, 14 p.

Литвиненко О. Інституційні та правові проблеми збереження культурної спадщини. URL: https://niss.gov.ua/en/node/100 (дата звернення: 12.11.2021)

Концепція державної політики реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245358162 (дата звернення: 12.11.2021)

Положення про Державну службу охорони культурної спадщини / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.11.2021)

Мещеряков В. В. Сучасні підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання зі збереження та популяризації історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_9_14 (дата звернення: 11.11.2021)

Державний бюджет / Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/state-budget (дата звернення: 12.11.2021)

Пиж'янова Н.В. Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2017. 15 с.

Холодок В.Д. Державне управління охороною культурної спадщини в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2014. 20 c.

Колодина Е.А., Радионова О.В. Проблемы и перспективы развития публично-частного партнерства в сфере культуры. Известия ИГЭА. 2013. № 4 (90). С. 114–119.

Verkhovna Rada of Ukraine (1992) Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro kulturu [Fundamentals of Ukrainian legislation on culture]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2117-12#Text (accessed 11.11.2021)

Verkhovna Rada of Ukraine (2000) Zakon Ukrainy «Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny» [On Protection of Cultural Heritage]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text (accessed 11.11.2021)

Verkhovna Rada of Ukraine (2010) Zakon Ukrainy «Pro kulturu» [On Culture]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (accessed 11.11.2021)

Verkhovna Rada of Ukraine (1994) Yevropeiska kulturna konventsiia [European Cultural Convention]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_213#Text (accessed 11.11.2021)

Maksymov V.V. (1997) Pravova okhorona kulturnykh tsinnostei u konventsiiakh YuNESKO [The Legal Protection of the Cultural Property in the UNESCO Conventions] (PhD Thesis), Kyiv: V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Science of Ukraine.

Lytovchenko V.V. (2014) Zberezhennia i okhorona kulturnoi spadshchyny v suchasnii Ukraini: vnutrishni i zovnishni aspekty [Preservation and protection of cultural heritage in modern Ukraine: internal and external aspects]. International Scientific Herald, vol. 8 (27), pp. 361–368.

UNESCO (1989) The Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore. Available at: http://orcp.hustoj.com/recommendation-1989 (accessed 12.11.2021)

UN (2003) Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris: UNESCO.

Lytvynenko O. Instytutsiini ta pravovi problemy zberezhennia kulturnoi spadshchyny [Institutional and legal issues of preservation of cultural heritage]. Available at: https://niss.gov.ua/en/node/100 (accessed 12.11.2021)

Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy (2018) Kontseptsiia derzhavnoi polityky reformuvannia sfery okhorony nerukhomoi kulturnoi spadshchyny [The concept of state policy of reforming the protection of immovable cultural heritage]. Available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245358162 (accessed 12.11.2021)

Verkhovna Rada of Ukraine (2019) Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu okhorony kulturnoi spadshchyny [Regulations on the State Service for the Protection of Cultural Heritage]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF#Text (accessed 12.11.2021)

Mescheryakov V. (2015) Suchasni pidkhody do vdoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia zi zberezhennia ta populiaryzatsii istoryko-kulturnoi spadshchyny ta pamiatok arkhitektury [Modern approaches of improving mechanisms of state regulation with conservation and promotion the historical and cultural heritage and monuments]. Public administration: improvement and development, vol. 9. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_9_14

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2020) Derzhavnyi biudzhet [State budget]. Available at: https://mof.gov.ua/en/state-budget (accessed 12.11.2021)

Pyzhyanova N.V. (2017) Vykonavskyi khorovyi folkloryzm yak istorychne rehionalne yavyshche (na prykladi tvorchoi diialnosti P. Demutskoho) [Performing Choral Folkloryzm as a Historical Regional Phenomenon (on the example of creative activity of P. Demutsky)] (PhD Thesis), Odessa: The Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music.

Kholodok V.D. (2014) Derzhavne upravlinnia okhoronoiu kulturnoi spadshchyny v Ukraini [Governance Protection of Cultural Heritage in Ukraine] (PhD Thesis), Kharkiv: The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Kolodina E.A., Radionova O.V. (2013) Problemy i perspektivy razvitija publichno-chastnogo partnerstva v sfere kul'tury [Problems and development prospects of the public-private partnership in the field of culture]. Bulletin of Irkutsk State Economics Academy, vol. 4, pp. 114–119.