РОЛЬ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ КОПІЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ
PDF

Ключові слова

копія
методика копіювання
джерела копіювання
сакральне мистецтво
ікона

Як цитувати

Кучма, Н. (2021). РОЛЬ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ КОПІЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ. Молодий вчений, 12 (100), 145-148. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-32

Анотація

Стаття присвячена проблемі модернізації художньої освіти, завданням якої є підготовка фахівця, озброєного глибокими знаннями в галузі мистецтва і культури, здатного до творчої діяльності. Обґрунтовано значення навички копіювання творів мистецтва як складової компетентностей майбутнього художника, роль відповідної дисципліни в освітніх програмах художніх спеціальностей. Проаналізовано низку праць дослідників педагогічного аспекту копіювання, наведено його визначення, класифікацію копій, описано методику копіювання, що мала місце в процесі становлення розвитку мистецької освіти в Україні, зокрема у майстерні монументального живопису і храмової культури при Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, педагогічний метод професора Української академії мистецтв Михайла Бойчука. Охарактеризовано сучасні вітчизняні та зарубіжні методики копіювання (вправи американської педагогині основоположниці методики правопівкульного малювання Бетті Едвардс), визначено труднощі, що виникають у здобувачів у процесі оволодіння копіюванням, та шляхи їх подолання. Зроблено висновок про те, що серед джерел копіювання не повною мірою використовуються твори сакрального мистецтва, які мають потужний навчальний та виховний потенціал. Аналіз мистецтвознавчої літератури з проблем сакрального мистецтва також засвідчив недостатню увагу до використання творів сакрального мистецтва в освітньому процесі вищої школи. У статті наведене визначення сакрального мистецтва, охарактеризовано його основні ознаки, особливості роботи як над оригіналами, так і копіями. Подано власний досвід викладання копіювання як навчальної дисципліни й добір джерел для копіювання, якими найчастіше є православні ікони. Стаття завершується висновками і пропозиціями, в яких зазначається, що твори сакрального мистецтва мають зайняти належне місце в навчально-методичному забезпеченні підготовки майбутніх художників і вказується на необхідність розробки відповідних методичних рекомендацій.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-32
PDF

Посилання

Блиновская К. Мысли о копировании в обучении рисунка и живописи. URL: https://blik-art.livejournal.com/486667.html#:~ (дата звернення: 29.11.2021).

Лещенко А.М. Роль мистецтва в процесі становлення релігійної віри. URL: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_72/Leshchshenko.pdf (дата звернення: 30.11.2021).

Майданець-Брагилевич О. Українська Академія мистецтва. Михайло Бойчук і Олександр Саєнко. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : зб. наук. праць [Електронне видання] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ, 2016. Вип. 11. Молоде мистецтво України: Сучасні вектори розвитку художньої освіти в умовах формування нової культурної реальності в суспільстві. С. 46–48. URL: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/SUCH_PROBL_HUD_яяяOSVITY_11.pdf (дата звернення: 29.11.2021).

Пилипенко І. Деякі питання методики викладання в іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври / Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. 2017. Вип. 11–12. С. 69–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2017_11-12_25

Смичковська О.М., Мунтян С.Д. Методичні рекомендації до дисципліни «Теорія та практика живопису» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 1 року навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Хроматична композиція. Частина 2. «Копіювання та стилізація натюрморту». Практичні завдання для самостійної роботи з теоретичними поясненнями. Одеса, 2020.

Blinovskaya K. Thoughts on copying in the teaching of drawing and painting. URL: https://blik-art.livejournal.com/486667.html#:~ (access date: 29.11.2021).

Leshchenko A.M. The role of art in the process of formation of religious faith. URL: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_72/Leshchshenko.pdf (access date: 30.11.2021).

Maidanets-Brahylevych O. (2016) Ukrainian Academy of Arts. Mykhailo Boychuk and Oleksandr Saenko. Contemporary problems of art education in Ukraine: coll. Science. works [Electronic edition] / Inst. of modern problems. artist. US Ukraine. Kyiv, Issue. 11: Young art of Ukraine: Modern vectors of art education development in the conditions of formation of a new cultural reality in society. P. 46–48. URL: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/SUCH_PROBL_HUD_OSVITY_11.pdf (access date: 29.11.2021).

Pylypenko I. (2017) Some questions of teaching methods in the icon-painting workshop of the Kiev-Pechersk Lavra / Modern problems of art education in Ukraine, Vol. 11–12. Pp. 69–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2017_11-12_25

Smychkovska O.M., Muntyan S.D. (2020) Methodical recommendations for the discipline "Theory and practice of painting" for independent work of higher education students 1 year of study OS "Bachelor" specialty 023 "Fine arts, decorative arts, restoration". Chromatic composition. Part 2. "Copying and stylization of still life". Practical tasks for independent work with theoretical explanations. Odessa.