ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З МУЗИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ В ПОСТАНОВОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ
PDF

Ключові слова

постановочна діяльність
взаємодія музики і хореографії
музичний матеріал
хореографічний твір
драматургія танцю

Як цитувати

Кундис, Р., Никорович, І., Кіптілова, Н., & Бугрин, Ю. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З МУЗИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ В ПОСТАНОВОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ. Молодий вчений, 12 (100), 140-144. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-31

Анотація

В статті розкриваються основні аспекти роботи з музичним матеріалом в постановочній діяльності студентів хореографів. Визначається проблема взаємодії складових у синтетичних видах мистецтва, а саме музики і хореографії в тенденції сучасного хореологічного дискурсу. Визначаються основні риси професійної підготовки хореографів та сфери реалізації їх творчої діяльності. Окреслюється тісний взаємозв’язок між музикою та танцем. Вирізняються істотні принципи закономірності розвитку музичного та хореографічного мистецтва: метро-ритмічність форми, образність, визначення форми і виду танцю, визначення драматургії. Виділено чотири аспекти співвідношення музики і танцю: «під музику», «в музику», «на музику», «виходячи з музики», сформульовані Ф. Лопуховим так, які можуть використовуватись в освітньому процесі підготовки до постановочної роботи. Визначено паралельність розвитку музичного та хореографічного образів. Висвітлено художні завдання в процесі роботи над дипломною виставою. Виокремлено етапи роботи балетмейстера над музичним матеріалом. Наголошується на важливості аналізу музичного твору, в процесі створення музичних «колажів». Окреслюється особливість у співвідношенні музики до хореографічного тексту в постановках сучасних напрямків хореографічного мистецтва. У висновках наголошується на важливості роботи з музичним матеріалом починаючи від першого курсу до моменту створення дипломної вистави, як феномена від якого залежить виразність хореографічної лексики.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-31
PDF

Посилання

Волошина Л. Взаємовплив музики і хореографії в історичному контексті. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. Львів, 2012. Вип. 11. С. 237–243. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2012_11_27

Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом : посібник для студентів-хореографів мистецьких навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). Львів : Сполом, 2007. 96 с.

Голдрич О. Хореографія: посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. Львів : Край, 2003. 160 с.

Горідько О. Музичне виховання майбутнього балетмейстера засобами інтеграції музики і хореографічного мистецтва. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 16–17 травня 2015 р.). Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. С. 21–23. URL: https://mpf.udpu.edu.ua/wp-content/zagruzka/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A16%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%AF%202015.pdf

Ємельянова О. Взаємодія музики та хореографії у балетмейстерській творчості. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Бердянськ, 2017). Бердянськ, 2017. URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

Кравченко І. Основи музичного аналізу в роботі хореографа : метод. реком. для студ. денної та заоч. форм навч. спеціальностей : 7.010103. ПМСО. Хореографія. Спеціалізація : художня культура, народно-сценічна та сучасна хореографія. 6.010103. ПМСО. Хореографія. Спеціалізація : художня культура, народносценічна та сучасна хореографія. 2009. 29 с.

Лопухов Ф. Пути балетмейстера. Берлин : Петрополис, 1925. 173 с.

Фивинцева Н. Хореография и музыка. URL: https://studbooks.net/1076620/kulturologiya/muzykalnye_formy_vliyanie_formy_horeograficheskie (дата звернення: 02.11.2021)

Voloshyna L. (2012) Vzayemovplyv muzyky i khoreohrafiyi v istorychnomu konteksti [The interplay of music and choreography in historical context ]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya : Mystetstvoznavstvo. Lviv, Vol. 11. P. 237–243. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2012_11_27

Holdrych O. (2007) Metodyka roboty z khoreohrafichnym kolektyvom : posibnyk dlya studentiv-khoreohrafiv mystetskykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny I-II rivniv akredytatsiyi (vydannya druhe, vypravlene ta dopovnene) [Methods of working with the choreographic team: a guide for students-choreographers of art schools of Ukraine I-II levels of accreditation (second edition, corrected and supplemented)]. Lviv: Spolom, 96 p.

Holdrych O. (2003) Khoreohrafiya: posibnyk z osnov khoreohrafichnoho mystetstva ta kompozytsiyi tantsyu [Choreography: a guide to the basics of choreographic art and composition of dance]. Lviv: Kray, 160 p.

Horidko O. (2015) Muzychne vykhovannya maybutnoho baletmeystera zasobamy intehratsiyi muzyky i khoreohrafichnoho mystetstva [Musical education of the future choreographer through the integration of music and choreographic art]. Suchasni stratehiyi rozvytku khoreohrafichnoyi osvity: materialy II Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu (Uman, 16–17 travnya 2015 r.). Uman: FOP Zhovtyy O. O., pp. 21–23. URL: https://mpf.udpu.edu.ua/wp-content/zagruzka/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A16%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%AF%202015.pdf

Yemelyanova O. (2017) Vzayemodiya muzyky ta khoreohrafiyi u baletmeysterskiy tvorchosti [Interaction of music and choreography in choreography]. Pidhotovka maybutnikh pedahohiv u konteksti standartyzatsiyi pochatkovoyi osvity : materialy Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi onlayn-konferentsiyi (Berdyansk, 2017). Berdyansk. URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

Kravchenko I. (2009) Osnovy muzychnoho analizu v roboti khoreohrafa : metod. rekom. dlya stud. dennoyi ta zaoch. form navch. spetsialnostey : 7.010103. PMSO [Fundamentals of musical analysis in the work of a choreographer: method. rekom. for students. full-time and part-time. forms of teaching. specialties: 7.010103. PMSO. Choreography]. Khoreohrafiya. Spetsializatsiya : khudozhnya kultura, narodno-stsenichna ta suchasna khoreohrafiya. 6.010103. PMSO. Khoreohrafiya. Spetsializatsiya : khudozhnya kultura, narodnostsenichna ta suchasna khoreohrafiya, 29 p.

Lopukhov F. (1925) Puti baletmeystera [Paths of a choreographer]. Berlin Petropolis, 173 p.

Fivintseva N. (2021) Khoreografiya i muzyka [Choreography and music]. URL: https://studbooks.net/1076620/kulturologiya/muzykalnye_formy_vliyanie_formy_horeograficheskie