ПРИЧИНИ МАЛОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
PDF

Ключові слова

рухова активність
спорт
здоров’я
мотивація
гіпокінезія
навчальний процес

Як цитувати

Первухіна, П., & Петричук, П. (2021). ПРИЧИНИ МАЛОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Молодий вчений, 12 (100), 123-126. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-27

Анотація

У статті аналізується суттєва проблема малої рухової активності серед студентської молоді. Наголошено, що рухова активність студентської молоді розглядається як невід'ємна частина життєдіяльності. Зазначено, що структура рухової активності багатогранна і індивідуалізована для кожної окремої людини. Адже зміцнення здоров’я і підвищення рівня фізичної підготовленості та рухової активності - важливі умови забезпечення всебічного та гармонійного розвитку особи, збереження працездатності в навчальному процесі студентської молоді. Значення цих чинників постійно зростає у зв’язку зі змінами в сучасному суспільстві та пов’язані з ними інтенсифікацією праці, комп’ютеризацією навчання і виробництва, які ставлять нові підвищені вимоги до фізичних і психічних якостей людини. Для подолання явища гіпокінезії пропонується більш детальніше розробляти заняття із використанням не лише нових методик, а й не забувати за мотиваційний аспект. Адже будь яке завдання маючи чітку мотивацію вже передбачає позитивний результат.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-27
PDF

Посилання

Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Київ, 2012. 19 с.

Блавт О.З. Інформативні показники рівня фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів ВНЗ. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2012. № 11. С. 14–18.

Головійчук І. Аналіз рухової активності студентів спеціальної медичної групи. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. Львів, 2012. Вип. 16, т. 2. С. 57–62.

Головійчук І.М. Руховий режим сучасної молоді. Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вид-во «Нова Ідеологія». Дніпро, 2017. С. 67–73.

Горобей М.П. Головні причини недостатньої рухової активності студентів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. Вип. 118(3). С. 91–93.

Грибан В.Г., Кутек Т. Аналіз стані здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2010. № 2. С. 130–132.

Грибан Г.П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. Житомир : Вид-во Рута, 2009. 593 с

Дзензелюк Д. Роль мотивації студентів до занять фізичними вправами на заняттях фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивна наука України. 2013. № 6 (57). С. 50–55.

Єфремова А.Я., Черніна С.М., Дорош М.І. Оптимальний руховий режим як фактор зміцнення здоров’я студентської молоді : Конспект лекції. Харків : УкрДУЗТ, 2019. 64 с

Йопа Т.В., Пермяков О.А. Активізація рухової активності студентської молоді в умовах пандемії. Імідж сучасного педагога. 2020. № 6 (195). С. 46–49.

Завидівська Н. Фізкультурна освіченість студентів як соціально-педагогічна проблема. Молода спортивна наука України. 2012. Т. 4. С. 42–47.

Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Київ : Олімпійська література, 2008. 760 с.

Кучерган Є. Рухова активність і її користь. URL: https://kdpu.edu.ua/blogs/2018/01/30/ruhova-aktyvnist-i-yiyi-koryst/ (дата звернення: 26.12.2021)

Носко М.О., Воєділова О.М., Гаркуша С.В., Носко Ю.М. Рухова активність і заняття фізичними вправами як необхідна умова здоров’язбереження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 151(2). С. 44–51.

Перекопський С., Порохненко О. Вплив рухової активності на емоційний стан студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 3. С. 246–253.

Пилипей Л.П., Остапенко В.В. Оптимальний руховий режим при проектуванні ППФП студентів вузів економічного профілю. Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. пр. Харків, 2007. С. 28–31.

Редькіна М. Особливості індивідуальної рухової активності студентів педагогічних спеціальностей. Гірська школа українських Карпат. 2019. № 21. С. 78–81.

Ремзі І.В., Сичов Д.В., Водолазський Д.М. Рухова активність студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей у сучасних умовах навчання. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2011. № 30–31. С. 252–255.

Тимошенко О.В., Грибан Г.П., Краснов В.П. Аналіз причин низького рівня фізичного стану студентів спеціальної медичної групи. Вісн. Чернігівського нац. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки. Фізичне виховання та спорт. 2016. Вип. 139, т. 1. С. 180–182.

Фуртовий С.М. Проблема дефицита двигательной активности студенческой молодежи. Физическое воспитание студентов. 2013. № 3. С. 75–79.

Ядвіга Ю. Вплив рухової активності на психоемоційний стан студентів ВНЗУ економічних спеціальностей в сучасних умовах навчання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць. Харків, 2009. № 12. С. 202–204.

Anikeev D.M. (2012) Motor activity in the way of life of student youth: author's ref. dis ... cand. Sciences in Phys. education and sports. Kyiv, 19 p. (in Ukrainian)

Blaut O.Z. (2012) Informative indicators of the level of physical health and physical fitness of university students. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: collection of sciences. Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), no 11, pp 14–18. (in Ukrainian)

Goloviychuk I. (2012) Analysis of motor activity of students of special medical group. Young sports science of Ukraine: coll. Science. etc. in the field of physical. education, sports and human health / for general. ed. Eugene Attacks. Lviv, vol. 16 (2), pp. 57–62. (in Ukrainian)

Goloviychuk I.M. (2017) Motor mode of modern youth. Actual problems of physical education and sports in modern conditions: [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference]. New Ideology Publishing House, Dnipro, pp. 67–73. (in Ukrainian)

Sparrow M.P. (2014) The main reasons for insufficient motor activity of students. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Ser. : Pedagogical sciences. Physical education and sports, vol. 118 (3), pp. 91–93. (in Ukrainian)

Griban V.G. Kutek T. (2010) Analysis of the state of health of students of higher educational institutions. Sports Bulletin of the Dnieper, vol. 2, pp. 130–132. (in Ukrainian)

Griban G.P. (2009) Life and physical activity of students. Zhytomyr: Ruta Publishing House, 593 p. (in Ukrainian)

Dzenzelyuk D. (2013) The role of motivating students to exercise in physical education classes in higher education. Sports Science of Ukraine, vol. 6 (57), pp. 50–55. (in Ukrainian)

Efremova A. Y., Chernina S.M., Dorosh M.I. (2019) Optimal motor mode as a factor in strengthening the health of student youth: [Lecture notes]. Kharkiv: UkrDUZT, 64 p. (in Ukrainian)

Yopa T.V., Permyakov O.A. (2020) Activation of motor activity of student youth in the conditions of a pandemic. Image of a modern teacher, vol. 6 (195), pp. 46–49. (in Ukrainian)

Zavidivska N. (2012) Physical education of students as a socio-pedagogical problem. Young sports science of Ukraine, vol. 4, pp. 42–47. (in Ukrainian)

Krutsevich T.Y. (2008) Theory and methods of physical education. Kyiv: Olympic literature, 760 p. (in Ukrainian)

Kuchergan E. (2018) Motor activity and its benefits. Available at: https://kdpu.edu.ua/blogs/2018/01/30/ruhova-aktyvnist-i-yiyi-koryst/ (accessed: 26 December 2021)

Nosko M.O., Voedilova O.M., Garkusha S.V., Nosko Y.M. (2018) Physical activity and exercise as a prerequisite for good health. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences, vol. 151 (2), pp. 44–51. (in Ukrainian)

Perekopsky S., Porokhnenko O. (2016) The influence of motor activity on the emotional state of students. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, vol. 3, pp. 246–253. (in Ukrainian)

Pilipei L.P., Ostapenko V.V. (2007) Optimal motor mode in the design of PPFP students of economic universities. Slobozhansky scientific and sports bulletin: coll. Science. pr. Kharkiv, pp. 28–31. (in Ukrainian)

Redkina M. (2019) Features of individual motor activity of students of pedagogical specialties. Mountain School of the Ukrainian Carpathians, vol. 21, pp. 78–81.

Ramsey I.V., Sychev D.V., Vodolazsky D.M. (2011) Motor activity of students of pedagogical specialties in modern learning conditions. Problems of engineering and pedagogical education, vol. 30–31, pp. 252–255. (in Ukrainian)

Tymoshenko O.V., Griban G.P., Krasnov V.P. (2016) Analysis of the reasons for the low level of physical condition of students of the special medical group. Visn. Chernihiv National University ped. un-tu. Ser. Ped. science. Physical education and sports, vol. 139(1), pp. 180–182. (in Ukrainian)

Furtov S.M. (2013) The problem of lack of physical activity of student youth. Physical education of students, vol. 3, pp. 75–79. (in Ukrainian)

Jadwiga J. (2009) The influence of motor activity on the psycho-emotional state of students of economic specialties in modern learning conditions. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: Coll. Science. Works. Kharkiv, vol. 12, pp. 202–204. (in Ukrainian)