ПРОБЛЕМА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
PDF

Ключові слова

гіпокінезія
рухова активність
здоров’я
студентська молодь
фізична культура
спорт

Як цитувати

Палагнюк, Т., & Головачук, В. (2021). ПРОБЛЕМА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Молодий вчений, 12 (100), 119-122. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-26

Анотація

В статті розглянуто проблему рухової активності серед студентів. Проаналізовано вплив, місце і значення фізкультурно-оздоровчої активності у житті студентської молоді, проблеми фізичного вдосконалення студентів ВНЗ. Зосереджено увагу на проблемі гіпокінезії та гіподинамії, їх причини та засоби подолання. Адже рухова активність набуває фактору крайньої необхідності в житті підростаючого покоління та для підтримки високого рівня здоров’я. Автор чітко окреслює причини гіпокінезії та наслідки спричинені її розвитком. Рекомендовано змінити стилі викладання фізичної культури, які за даними наукових досліджень, безпосередньо вплинуть на рівень фізичної підготовки, здоров’я та функціональний стан організму студентів. З найкращої сторони себе заявили і новітні форми та методи фізичної культури. Поєднання класичних та сучасних методик дає свої результати. Не зайвим буде і залучення до спортивної діяльності міста та району, пропонувати брати участь у різноманітних змаганнях, марафонах та квестах. Цілеспрямоване застосування в педагогічній практиці видів спорту, які викликають найбільше зацікавлення з боку студентів, також знайдуть свій позитивний вплив на формування висококваліфікованого спеціаліста.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-26
PDF

Посилання

Анікєєв Д.М. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 2. С. 6–9.

Анікєєв Д.М. Аналіз підходів щодо організації рухової активності студентів в умовах кредитно-модульної технології навчання. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2010. № 4. С. 89–91.

Анікєєв Д.М. Аналіз способу життя сучасної студентської молоді. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. Львів, 2010. Т. 2. С. 10–14.

Балковий І. Кедровський Б. Сучасний стан та перспективи розвитку фізичного виховання серед студентської молоді. URL: https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Balkovyi.pdf. (дата звернення: 15.12.2021р)

Винник В.Д. Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням. Теорія та методика фізичного виховання. 2010. № 12. С. 39–42.

Головійчук І. Аналіз рухової активності студентів спеціальної медичної групи. Молода спортивна наука України. 2012. Т. 2. С. 57–62.

Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. Житомир : Вид-во Рута, 2009. 593 с.

Грибан Г.П. Оцінка стану здоров’я студентів в навчальному процесі з фізичного виховання. Молода спортивна наука України. 2011. Т. 4. С. 25–29.

Захаріна Є.А. Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Київ, 2008. 21 с.

Круцевич Т.Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні студентської молоді. Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти. Тернопіль, 1997. С. 30–31.

Ніколаєв С.Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02, Львів, 2004. 20 с.

Носко М. О. Проблема рухової активності молоді в сучасній літературі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 24. С. 15–24.

Попрошаєв О.В., Чумаков О.В., Кашинський Г.А. Вплив різних форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень індивідуального здоров'я студентів (1-3 курсів). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2010. № 11. С. 91–94.

Пангелова Н., Пангелов Б. Рухова активність як системоутворюючий чинник формування здоров’я студентської молоді. URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle.pdf. (дата звернення: 16.12.2021)

Ремсі І.В., Сичов Д.В., Водолазький Д.М. Рухова активність студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей у сучасних умовах навчання. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2011. № 30–31. С. 252–255.

Троценко В.В. Вплив рухової активності на формування стійких навичок здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2010. № 8. С. 93–95.

Цьось А., Шевчук А., Касарда О. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2014. № 4. С. 83–87.

Штонда А.Г., Голубенко О.С. Вплив рухової активності на здоровий спосіб життя студентів ЗВО. URL: http://repository.khpa.edu.ua.pdf. (дата звернення: 15.12.2021)

Anikeev D.M. (2009) Problems of forming a healthy lifestyle of student youth. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, no. 2, pp. 6–9.

Anikeev D.M. (2010) Analysis of approaches to the organization of motor activity of students in terms of credit-module learning technology. Theory and methods of physical education and sports, no. 4, pp. 89–91.

Anikeev DM (2010) Analysis of the lifestyle of modern student youth. Young sports science of Ukraine. Lviv, no. 2, pp. 10–14.

Balkovy I. Kedrovsky B. (2018) Current state and prospects of physical education development among student youth. Available at: https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Balkovyi.pdf. (accessed 15 December 2021)

Vynnyk V.D. (2010) Features of the formation of interest and motivation for physical education. Theory and methods of physical education, no. 12, pp. 39–42.

Goloviychuk I. (2012) Analysis of motor activity of students of special medical group. Young sports science of Ukraine, no. 2, pp. 57–62.

Hryban G.P. (2009) Life and physical activity of students. Zhytomyr: Ruta Publishing House, vol. 5.

Gryban G.P. (2011) Assessment of students' health in the educational process of physical education. Young sports science of Ukraine, no. 4, pp. 25–29.

Zakharina E.A. (2008) Formation of motivation for motor activity in the process of physical education of students of higher educational institutions: author's ref. dis ... cand. Sciences in Phys. education and sports: 24.00.02. Kyiv, p. 21.

Krutsevich T.Y. (1997) Differentiated approach in physical education of student youth. Optimization of the process of physical education in the education system. Ternopil, pp. 30–31.

Nikolaev S.Y. (2004) Optimization of motor activity of female students depending on psychophysical features: author's ref. dis ... cand. Sciences in Phys. Education and Sports: 24.00.02, Lviv, p. 20.

Nosko M.O. (2001) The problem of motor activity of youth in modern literature. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, no 24, pp. 15–24.

Poproshaev O.V., Chumakov O.V., Kashinsky G.A. (2010) Influence of various forms of organization of physical education classes on the level of individual health of students (1-3 courses). Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports. Kharkiv: KHOVNOKU-KhDADM, no 11. pp. 91–94.

Pangelova N., Pangelov B. (2021) Motor activity as a system-forming factor in shaping the health of student youth. Available at: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle.pdf. (accessed 16 December 2021)

Ramsey I.V., Sychev D.V., Diver D.M. (2011) Motor activity of students of pedagogical specialties in modern learning conditions. Problems of engineering and pedagogical education, no 30–31, pp. 252–255.

Trotsenko V.V (2010) The influence of physical activity on the formation of sustainable skills of a healthy lifestyle of students of higher educational institutions. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports. Kharkiv: KHOVNOKU-KhDADM, no 8, pp. 93–95.

Tsyos A., Shevchuk A., Kasarda O. (2014) Motor activity in motivational and value orientations of students. Physical education, sports and health culture in modern society, no 4, pp. 83–87.

Shtonda A.G., Golubenko O.S. (2021) The impact of physical activity on the healthy lifestyle of freelance students. Available at: http://repository.khpa.edu.ua.pdf. (accessed 15 December 2021).