ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ
PDF

Ключові слова

фізична культура
адаптація
навчальний процес
рухова активність
здоров’я

Як цитувати

Осадець, М., & Королянчук, А. (2021). ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ. Молодий вчений, 12 (100), 115-118. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-25

Анотація

Проблема зменшення академічних годин занять з фізичного виховання в ВНЗ загрожує якісній підготовці майбутнього фахівця до майбутньої професії, вимогами якої є, на рівні фахових знань та умінь – відмінної фізичної підготовки. Значне теоретичне навантаження навчального процесу породжує малорухомість – гіподинамію, подолати яку найкраще за допомогою занять фізичною культурою і спортом. А найчастіше з цим стикаються студенти першокурсники, які і без того проходять не легкий адаптаційний період. Допомогти якомога легше адаптуватися студентській молоді до змінних соціальних умов нової навчальної діяльності як з’ясувалося нагальною проблемою. Із проаналізованого матеріалу можна стверджувати що, саме заняття фізичним вихованням та спортом є провідним засобом зміцнення здоров’я студентів, бо вони підвищують функціональні можливості організму, фізичну та розумову працездатність і відбувається позитивний вплив на процес адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-25
PDF

Посилання

Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», Київ, 2012. 20 с.

Волкова Н.П. Педагогіка. Київ : Академвидав, 2007. 616 с.

Волкович В.О. Фізіологічні особливості студентів в перший рік навчання у вищому закладі освіти. URL: https://naukam.triada.in.ua/index.php (дата звернення: 22.12.2021)

Годлевский П.М., Саратовський О.В, Віннік Ю.В. Фізичне виховання в адаптації студентів до специфіки майбутньої професійної діяльності. Topical issues of the evelopment of modern science: the 4th Internatoinal scientific and practical conference (December 11–13, 2019). Publishing House “ACCENT” Sofia, Bulgaria, 2019. С. 25–36.

Данилко В.М. Адаптація студентської молоді до умов навчання у ВНЗ. Молодий вчений. 2019. № 4.1 (68.1). С. 43–46.

Закон України про вищу освіту від 16.01.2016. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (дата звернення: 23.12.2021)

Карпов В.Ю. Влияние физкультурно-спортивного опыта студентов на их адаптацию к обучению в ВУЗе. Физическая культура. 2005. № 1. С. 78–81

Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності. Підручник для студ. вищ. навч. закладів. К.: Ельга, НікаЦентр, 2003. 400 с.

Ладика П. Адаптація студентів першого курсу факультету фізичного виховання до навчання в університеті. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 2016, №(1(21), С. 53–56.

Лазуренко С. І., Білошпицький С.В., Семенов А.М. Адаптація та адаптаційні можливості людини. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2014. № 11. - С. 194–207

Матвієнко М.І. Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів: дис. канд. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)». К. 2017. 233 с

Мінц М.О., Дзюбан О.В., Ісаєнко М.В. Адаптація студентів першого курсу до занять фізичним вихованням у вищому навчальному закладі. Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание и спорт. В 2-х книгах, К 2.: монография / ав.кол : Гилев Г.А., Лозовская М.В., Львович и др.- Одесса: Куприенко С.В. 2017. 183 с.

Морозова Е.Н., Жуйко Д.А. Гринько Л.А. Работоспособность и психологическое состояние студентов в течении учебного года и факторы, их определяющие. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2009. №1. С. 307–331

Пангелова Н.Є., Круцкевич Т.Ю, Данилко В.М. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури: навч. посібник. Переяслав-Хмельницький (Київс. обл.): Домбровська Я.М., 2017. 454 с.

Пільова, С. В., Панасюк І.В., Бандура В.А. Вплив фізичних вправ на фізичну працездатність студентів закладів вищої освіти. Інноваційна педагогіка : наук. журнал. 2020. Вип.21, Т. 2. С. 43–47.

Плотникова О. Важливість вивчення індивідуальних особливостей першокурсників у період дидактичної адаптації. Рідна школа. 2001. № 10. С. 62–64.

Скрипник В. Особливості перебігу та самосприйняття соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників. Психологія і суспільство. 2005. № 2. С. 87–89

Ребар І.В. Вплив фізичної підготовленості та стану здоров’я на адаптацію студентів до занять фізичною культурою. URL: https://yandex.ua/search/ (дата звернення: 23.12.2021)

Anikeev D.M. (2012) Motor activity in the way of life of student youth (author's ref. Candidate of Physical Education and Sports). Kyiv, p. 60.

Volkova N.P. (2007) Pedagogy. Kyiv: Academician, p. 616.

Volkovych V.O. Physiological features of students in the first year of study at a higher education institution. Available at: https://naukam.triada.in.ua/index.php. (accessed 22 December 2021)

Godlevsky P.M., Saratov O.V., Vinnik Y.V. (2019) Physical education in the adaptation of students to the specifics of future professional activities. Publishing House “ACCENT” Sofia, Bulgaria. pp. 25–36.

Danilko V.M. (2019) Adaptation of student youth to the conditions of study at the university. Young Scientist, vol 4.1, no. 68.1, pp. 43–46.

Law of Ukraine on Higher Education (2016) Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (accessed 23 December 2021)

Karpov V.Y. (2005) The influence of students' physical culture and sports experience on their adaptation to higher education. Physical Education, no. 1, pp. 78–81.

Korolchuk M.S. (2003) Psychophysiology of activity. Textbook for students. higher textbook institutions. Kyiv, Elga, NikaCenter.

Ladika P. (2016) Adaptation of first-year students of the Faculty of Physical Education to study at the university. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, no 1 (21), pp. 53–56.

Lazurenko S.I Biloshpytsky S.V., Semenov A.M. (2014) Adaptation and adaptive capabilities of man. Current issues of education and upbringing of people with special needs, no 11, pp. 194–207.

Matvienko M.I. (2017) Formation of abilities and skills for independent physical exercises of students of pedagogical universities (dissertation), Kyiv, Ukraine.

Mints M.O., Dzyuban O.V., Isaenko M.V. (2017) Adaptation of first-year students to physical education classes in higher education. Science and innovation in the modern world: education, upbringing and sports. (In 2 books, K 2.: monograph / av.kol: Gilev GA, Lozovskaya MV, Lvovich, etc.) Odessa: Kuprienko S.V.

Morozova E.N., Zhuiko D.A., Grinko A.L (2009) Working capacity and psychological state of students during the academic year and the factors that determine them. Slobozhansky scientific and sports bulletin, no 1, p. 307–331.

Pangelova N.E. Krutskevich T.Y., Danilko V.M. (2017) Theoretical and methodological foundations of health physical culture (textbook). Pereyaslav-Khmelnytsky (Kyiv region): Dombrovska Y.M, 454 p.

Pilova, S.V., Panasyuk I.V., Bandura A.V. (2020). Influence of physical exercises on physical working capacity of students of higher education institutions. Innovative Pedagogy: Science Journal, no 21, vol. 2, pp. 43–47.

Plotnikova O. (2001). The importance of studying the individual characteristics of freshmen in the period of didactic adaptation. Native School, no 10, pp. 62–64.

Skrypnyk V. (2005) Features of the course and self-perception of socio-psychological adaptation of first-year students. Psychology and Society, no 2, pp. 87–89.

Rebar I.V. (2010) Influence of physical fitness and health on students' adaptation to physical education. Available at: https://yandex.ua/search. (accessed 23 December 2021).