РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
PDF

Ключові слова

рухова активність
здоров’я
студентство
спорт
фізична культура

Як цитувати

Кожокар, М., & Хавруняк, І. (2021). РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ. Молодий вчений, 12 (100), 112-114. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-24

Анотація

Рухова активність складається із рухів, які є однією із необхідних умов життя. Вона підвищує працездатність, покращує здоров’я, забезпечує різносторонній гармонійний розвиток, функціонування серцево-судинної, дихальної, гормональної та інших систем організму, активізує нервово-м’язовий апарат і механізми передачі рефлексів з м’язів на внутрішні органи. Рухова активність є не тільки засобом здійснення рухової функції, але має і загальнобіологічне значення. Однак останнім часом спостерігається зниження рухової активності молоді, що призводить до погіршання здоров’я, фізичного розвитку та функціональних можливостей. Сучасна система фізичного виховання в Україні не задовільняє природну біологічну потребу дітей, учнівської і студентської молоді в руховій активності. Також варто звернути увагу на той факт, що студенти завжди знаходяться в стресовому стані, оскільки розумова діяльність пов’язана з емоційною напругою, особливо під час сесії. Тому заняття фізичною культурою і спортом вже є вкрай необхідними. Рух стає каталізатором життєвої активності, умовою і невід’ємною частиною повноцінного життя.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-24
PDF

Посилання

Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. Київ : Здоров’я, 1998. 248 с.

Грибан Г.П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. Житомир : Вид-во Рута, 2009. 593 с.

Карпушкіна Я., Рибалко Л.М. Рухова активність – запорука фізичного стану здоров’я. Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України : зб. наук. пр. ХІХ Всеукр. студент. наук.-практ. конф. ЦДПУ ім. В. Винниченка, 27–29 трав. 2021 р. Харків : Озеров Г.В., 2021. С. 58–61.

Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В. Щоденна рухова активність – запорука міцного здоров'я під час навчання студентів спеціальності "Здоров'я людини". Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. Київ; Тернопіль, 2015. № 2. С. 28–31.

Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. [Текст] Т. 2. 2012. 13 с.

Лисяк В.М. Оцінка впливу фізичної культури та спорту на формування особистих якостей студентів [Текст]. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків : ХОВНОКУ, ХДАДМ, 2010. № 8. 132 с.

Мунтян В.С. Оптимальний режим рухової активності і відмова від шкідливих звичок – запорука здоров’я студентської молоді. Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. III Всеукр. наук.-практ. конф. (1–2 жовт. 2014 р.). Харків, 2014. С. 33–35.

Пангелова Н., Пангелов Б. Рухова активність як системоутворюючий чинник формування здоров’я студентської молоді. URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle.pdf. (дата звернення: 16.12.2021)

Огниста К., Огнистий А., Банаховська Х. Рухова активність запорука здоров’я та успішного навчання студентів закладів вищої освіти. Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль, 2019. С. 78–80.

Ремсі І.В., Сичов Д.В., Водолазький Д.М. Рухова активність студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей у сучасних умовах навчання. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2011. № 30–31. С. 252–255.

Apanasenko G.L., Popova L.A. (1998) Medical valeology. Kyiv: Health, 248 p.

Griban GP (2009) Life and physical activity of students. Zhytomyr: Ruta Publishing House, 593 p.

Karpushkina J., Rybalko LM (2021) Physical activity is the key to physical health [Actual problems of physical culture, Olympic and professional sports and rehabilitation in educational institutions of Ukraine]. Proceedings of the Science. pr. XIX All-Ukrainian. student. scientific-practical conf. (eds. V. Vinnichenko) (May 27–29. 2021). Kharkiv: Ozerov G.V., pp. 58–61.

Kozak D.V., Koval V.B., Shafransky V.V. (2015) Daily physical activity is the key to good health during the study of students majoring in "Human Health". Bulletin of social hygiene and health care organization of Ukraine. Kyiv; Ternopil, vol 2, pp. 28–31.

Krutsevich T.Y. (2012) Theory and methods of physical education and sports. [Text] vol. 2, p. 3.

Lisyak V.M. (2010) Assessment of the influence of physical culture and sports on the formation of personal qualities of students [Text]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports. Proceedings of the Scientific journal Kharkiv: HOVNOKU, KhDADM, vol. 8, 132 p.

Muntyan V.S. (2014) Optimal mode of physical activity and abandonment of bad habits – the key to the health of young students. Proceedings of the Health of the nation and improvement of physical culture and sports education in Ukraine: III All-Ukrainian scientific-practical con. (Ukraine, Kharkiv, October 1–2, 2014), Kharkiv, pp. 33–35.

Pangelova N., Pangelov B. (2021) Motor activity as a system-forming factor in shaping the health of student youth. Available at: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle.pdf. (accessed 16 December 2021)

Ognista K., Ognisty A., Banahovska H. (2019) Motor activity is the key to health and successful learning of students in higher education [Current issues of sports development for all: experience, achievements, trends: materials of the VI International Scientific and Practical Conference] (Ukraina, Ternopil, October 24–25, 2019). Ternopil, pp. 78–80.

Ramsey I.V., Sychev D.V., Diver D.M. (2011) Motor activity of students of pedagogical specialties in modern learning conditions. Problems of engineering and pedagogical education, no 30–31, pp. 252–255.