ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО АРТИСТУ ЦИРКУ ЗАСОБАМИ ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ ТА ПІЛОННОГО СПОРТУ
PDF

Ключові слова

артист цирку
повітряна акробатика на полотні
повітряна акробатика на кільці
хореографічна підготовка
змагання з повітряної акробатики

Як цитувати

Драч, Т. (2021). ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО АРТИСТУ ЦИРКУ ЗАСОБАМИ ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ ТА ПІЛОННОГО СПОРТУ. Молодий вчений, 12 (100), 108-111. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-23

Анотація

Підготовка сучасного артисту цирку включає в себе ряд послідовних елементів, таких як хореографічна підготовка, акробатична, пантоміма, акторське мистецтво та ін. Окрім цього виконавцям важливо набути актуальних навичок та вмінь, таких як повітряна акробатика на полотнах та кільці та вміння працювати на пілоні. Ці види спорту у 90-х роках ХХ століття популяризував Цирк дю Солей, додавши до них концепцію повітряних мистецтв як танцювальної форми та театральної виразності, а не суто гімнастичного мистецтва руху. У 1996 році завдяки старанням Жерара Фазолі – акробата, артиста та з 2012 року директора Національного центра циркових мистецтв Франції – гімнастика на повітряних полотнах та пілоні стала обов'язковою дисципліною в усіх навчальних циркових закладах Франції, а пізніше ця тенденція поширилися у всьому світі, у тому числі, в українських естрадно-циркових студіях. Саме тому ціллю нашого дослідження постало питання визначити методи підготовки артистів цирку засобами повітряної акробатики на полотнах, кільці та пілоні. Завдяки проведеному дослідженню ми змогли розробити сучасну методику викладання для виконавців цирку на повітряних полотнах, кільці та пілоні з використанням хореографічної підготовки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-23
PDF

Посилання

Гуревич З.Б. О жанрах советского цирка: учебное пособие для училищ циркового и эстрадного искусства и отделений режиссуры цирка театр, институтов. Москва : Исусство, 1984. 303 с.

Сосина В.Ю. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для студентов вузов. Киев : Олимпийская литература, 2009. 135 с.

Тодорова В.Г. Хореографічна підготовка в техніко-естетичних видах спорту : монографія. Львів : ЛДУФК, 2018. 252 с.

Румба О.Г. Основы хореографической грамотности в художественной гимнастике : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Белгород : Изд-во «ЛитКараВан», 2013. 144 с.

Santos Steven. Simply Circus. Introduction to Rigging Lyras and Trapeze Bars. Simply Circus, Inc. 2013.

Gurevich Z.B. (1984) O zhanrah sovetskogo circa [About the genres of the Soviet circus]: a textbook for schools of circus and pop art and departments of circus directing theater, institutes. Moscow: Jesus, 303 p. (in Russian)

Sosina V.Yu. (2009) Choreographiya v gymnasticy [Choreography in gymnastics]: textbook. manual for university students. Kiev: Olympic Literature, 135 p. (in Russian)

Todorova V.G. (2018) Choreographichna pidgotovka v techniko-estetychnyh vydah sportu [Choreographic training in technical and aesthetic sports]: a monograph. Lviv: LDUFK, 252 p. (in Ukrainian)

Rumba O.G. (2013) Osnovy choreographichnoyi gramotnosti v hudozhestvenoy gymnastike [Fundamentals of choreographic academicity in rhythmic gymnastics: textbook. Allowance] 2nd ed., Reworked. and ext. Belgorod: LitKaraVan Publishing House, 144 p. (in Russian)

Santos Steven (2013) Simply Circus. Introduction to Rigging Lyras and Trapeze Bars. Simply Circus, Inc.