РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
PDF

Ключові слова

рухова активність
фізична активність
вправи
здоров’я

Як цитувати

Городинський, С. (2021). РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ. Молодий вчений, 12 (100), 105-107. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-22

Анотація

Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти, збільшення об’єму інформації для самостійної творчої роботи, збільшення психічних навантажень гостро поставили питання про впровадження в повсякденне життя студентів фізичної культури та спорту. Більшість учнівської і студентської молоді не піклується в повній мірі про своє здоров’я, а як і доросле населення бачить його крізь призму діяльності лікувальних установ та не звертається до ефективних засобів оздоровлення, якими є фізичні вправи. Тому саме рухова активність є одним з ключових показників фізичного розвитку людини – вона створює сприятливі умови для прояву фізичних якостей і сприяє більш швидкому оволодінню основними руховими та прикладними навичками. Вона слугує винятково важливим, фундаментальним чинником формування, збереження, зміцнення здоров'я та розвитку людини, особливо в дитячому, підлітковому та юнацькому віці.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-22
PDF

Посилання

Ільницький І. Вплив фізичної активності на здоров'я людини. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Львів, 2014. С. 177–179.

Зубенко Л.В. Формування здорового способу життя студентів Донецького юридичного інституту засобами фізичного виховання. URL: https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-archive/category/73-activities-science-ljd-archive-2019-2s?download=354:ljd-archive-2019-2-s-19-pdf (дата звернення: 28.12.2021).

Каценко А., Білаш В., Літовка В., Северен Ю., Стриженок В. Здоровий спосіб життя як невід’ємна складова у процесі формування майбутнього лікаря. URL: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/10239/1/2019_KBLSS.pdf. (дата звернення: 28.12.2021).

Кошманюк М.В. Особливості формування здорового способу життя студентів в умовах вищого навчального закладу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород : УНУ, 2013. Вип. 30. С. 69–73.

Мазур В. А. Вплив рухової активності на організм людини. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. 2016. Вип. 9. С. 256–264.

Переваги фізичної активності. Обираємо активний та здоровий спосіб життя. URL: https://moz.gov.ua/article/health/perevagi-fizichnoi-aktivnosti-obiraemo-aktivnij-ta-zdorovij-sposib-zhittja (дата звернення: 28.12.2021).

Рибалко Л.М. Рухова активність як умова здорового способу життя. Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-літтю розвитку плавання у Львові; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 70–75.

Рибалко Л.М. Загальна теорія здоров’я: конспект лекцій для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Полтава : ПолтНТУ, 2018. 150 с.

Тимошенко Б.М. Рухові здібності людини і методика їх розвитку. Кам.-Под., 2007. 284 с.

Шекера О.Г., Медведовська Н.В, Мельник Д.В. Охорона здоров’я – найважливіша складова державної політики України. Сімейна медицина. 2014. № 2. С. 10–14.

Якименко Д. Рухова активність – здоровий спосіб життя. URL: https://mp1.ck.ua/.(дата звернення: 28.12.2021).

Ilnytsky I. (2014) The impact of physical activity on human health. Proceedings of the Problems of activation of recreational and health-improving activity of the population: materials of IX All-Ukrainian. scientific-practical conf. with international participation. Lviv, pp. 177–179.

Zubenko L. (2019) Formation of a healthy lifestyle of students of Donetsk Law Institute by means of physical education. Available at: https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-archive/category/73-activities-science-ljd-archive-2019-2s?download=354:ljd-archive-2019-2-s-19- pdf. (accessed 28 December 2021).

Katsenko A., Bilash V., Litovka V., Severen Y., Strizhenok V. (2019) A healthy lifestyle as an integral part of the process of forming a future doctor. Available at: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/10239/1/2019_KBLSS.pdf. (accessed 28 December 2021).

Koshmanyuk M.V. (2013) Features of formation of a healthy way of life of students in the conditions of higher educational institution. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Uzhhorod: UNU, vol. 30, pp. 69–73.

Mazur V.A. (2016) The effect of motor activity on the human body.[ Bulletin of the Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko]. Physical education, sports and human health, vol. 9, pp. 256–264.

Benefits of physical activity. (2018). We choose an active and healthy lifestyle. Available at: https://moz.gov.ua/article/health/perevagi-fizichnoi-aktivnosti-obiraemo-aktivnij-ta-zdorovij-sposib-zhittja (accessed 28 December 2021).

Rybalko L.M. (2020) Physical activity as a condition of a healthy lifestyle. Proceedings of the Problems of forming a healthy lifestyle of young people: VIII All-Ukrainian scientific-practical conference dedicated to the 200th anniversary of swimming in Lviv; (eds. Sirenko R.R.) Lviv: Ivan Franko Lviv National University Publishing Center, pp. 70–75.

Rybalko L.M. (2018) General theory of health: a synopsis of lectures for students majoring in 227 Physical Therapy, Occupational Therapy. Poltava: PoltNTU.

Tymoshenko B.M. (2007) Human motor abilities and methods of their development. Kam.-Pod., pp. 204–205.

Shekera O.G., Medvedovskaya N.V., Melnik D.V. (2014) Healthcare is the most important component of Ukraine’s state policy. Family medicine, vol. 2, pp. 10–14

Yakimenko D. (2019) Physical activity is a healthy lifestyle. Avialasle at: https://mp1.ck.ua/. (accessed: 27 December 2021).