ПРИСТОСУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІЩА VARROA DESTRUCTOR ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИВАРООЗНИХ ЗАХОДІВ
PDF

Ключові слова

варооз
медоносні бджоли
вікова динаміка

Як цитувати

Мусієнко, О., Кистерна, О., Скляр, О., & Гузєва, В. (2021). ПРИСТОСУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІЩА VARROA DESTRUCTOR ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИВАРООЗНИХ ЗАХОДІВ. Молодий вчений, 12 (100), 99-104. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-21

Анотація

У роботі детально вивчений річний цикл розвитку кліща Varroa destructor у різних за силою бджолиних сімей. Як і більшість арахнід, до яких відноситься ектопаразит медоносних бджіл, він має спеціальні розселювальні та переживаючи фази. Так як і бджолина сім’я, вирощує в зиму бджіл з тривалим строком життя, так і кліщ змінюється на період зимівлі. Самки кліща, що виведені у червні-липні живуть менше ніж ті, що вирощені восени. Встановлена участь трутневого розплоду медоносних бджіл у зростанні популяції кліща. Пояснюється природній шлях боротьби бджолиної сім’ї з кліщем. Експериментально доведена ефективність різних зоотехнічних прийомів зниження екстенсивності інвазії протягом сезону та порівняння її з протиакарицидними обробками. Доведена необхідність постійного моніторингу екстенсивності інвазії та необхідність девастації наприкінці головного медозбору.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-21
PDF

Посилання

Исаев Ю.Г. Сотников А.Н., Гулюкин М.И., Степанов Т.В. Современные подходы в диагностике и борьбе с варроозом пчел. Российская сельськохозяйственная наука. 2021. № 1. С. 59–62.

Исаев Ю.Г. Варрооз пчел и возможность оздоровления пасеки. Проблемы ветерианрной санитарии, гигиены и экологии. 2020. № 4. С. 507–510.

Мусієнко О.В., Мусієнко В.М., Кистерна О.С. Паразитоценоз бджолиної сім’ї. Вісник СНАУ, Серія «Ветеринарна медицина». 2010. № 3 (26). С. 103–108.

Мусієнко О.В. Кистерна О.С. Життєвий цикл кліща Varroa destructor протягом бджолярського сезону [Електронний ресурс] / Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (м. Полтава, 18 19 травня 2017 р.). Полтава : ФЩП Кека О. І. 2017. С. 43–45.

Пашаян С.А., Сидорова К.А., Калашникова М.В. Использование рамок-ловушек для снижения численности клещей Varroa destructor. Аграрный вестник Урала. 2011. № 12-2 (92). С. 44–45.

DeGrandi-Hoffman, G., F. Ahumada, R. Curry, G. Probasco, and L. Schantz. Population growth of Varroa destructor (Acari: Varroidae) in commercial honey bee colonies treated with beta plant acids. Exp. Appl. Acarol 64. 2014. Р. 171–186.

Döke, M. A., M. Frazier, and C. M. Grozinger. Overwintering honey bees: biology and management. Curr. Opin. Insect Sci. 2015. № 10. Р. 185–193.

Locke, B. Natural Varroa mite-surviving Apis mellifera honeybee populations. Apidologie. 2016. № 47. Р. 467–482.

Rosenkranz, P., P. Aumeier, B.Ziegelmann. Biology and Control of Varroa destructor. J. Invert. Pathol. 2010. № 108. Р. 96–119.

Isaev YU.G. Sotnikov A.N., Gulyukin M.I., Stepanov T.V. (2021) Sovremennye podkhody v diagnostike i bor'be s varroozom pchel [Modern approaches in the diagnosis and control of varroosis in bees]. Russian agricultural science, no. 1, pp. 59–62.

Isaev YU.G. (2020) Varrooz pchel i vozmozhnost' ozdorovleniya paseki [Varroosis of bees and the possibility of improving the apiary]. Problems of veterinary sanitation, hygiene and ecology, no. 4, pp. 507–510.

Musiienko O.V., Musiienko V.M., Kysterna O.S. (2010) Parazytotsenoz bdzholynoi simi [Parasitocenosis of the bee family]. SNAU Bulletin, Veterinary Medicine Series, no. 3 (26), pp. 103–108.

Musiienko O.V., Kysterna O.S. (2017) Zhyttievyi tsykl klishcha Varroa destructor protiahom bdzholiarskoho sezonu [Life cycle of the Varroa destructor mite during the beekeeping season]. Proceedings of the Modern problems of veterinary medicine on infectious pathology and pathomorphology of animals (Ukraine, Poltava, May 18–19, 2017), Poltava: FShP Keka O.I., pp. 43–45.

Pashayan S.A., Sidorova K.A., Kalashnikova M.V. (2011) Ispol'zovanie ramok-lovushek dlya snizheniya chislennosti kleshchej Varroa destructor [Use of trap frames to reduce the number of Varroa destructor mites]. Agrarian Bulletin of the Urals, no. 12-2 (92), pp. 44–45.

DeGrandi-Hoffman, G., Ahumada F., Curry R., Probasco G., and Schantz L. (2014) Population growth of Varroa destructor (Acari: Varroidae) in commercial honey bee colonies treated with beta plant acids. Exp. Appl, Acarol 64, pp. 171–186.

Döke, M.A., Frazier M., and Grozinger C.M. (2015) Overwintering honey bees: biology and management. Curr. Opin. Insect Sci, no. 10, pp. 185–193.

Locke, B. (2016) Natural Varroa mite-surviving Apis mellifera honeybee populations. Apidologie, no.47, pp. 467–482.

Rosenkranz P., Aumeier P. Ziegelmann B. (2010) Biology and Control of Varroa destructor. J. Invert. Pathol, no. 108, pp. 96–119.