АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОТРИМАНОЇ ВНАСЛІДОК ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ
PDF

Ключові слова

кримінальне провадження
негласні слідчі розшукові дії
докази
приватне спілкування
збереження інформації

Як цитувати

Ільченко, О., & Смаль, В. (2021). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОТРИМАНОЇ ВНАСЛІДОК ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ. Молодий вчений, 12 (100), 75-78. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-16

Анотація

Стаття присвячена питанню щодо збереження інформації отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій внаслідок втручання у приватне спілкування. Важливість цього питання полягає у розбіжності думок науковців щодо використання інформації зібраної шляхом втручання в приватне життя. Адже з одного боку Основний закон України має забезпечувати дотримання державними органами, органами досудового розслідування забезпечення та гарантування конституційних прав громадян, а саме право на недоторканність житла, на таємницю спілкування та на приватне життя. З іншого боку негласні слідчі розшукові дії, обмежують права особи, лише з метою встановлення істини та відновлення конституційних прав потерпілої особи, адже НСРД проводяться лише у тому випадку, коли відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка вчинила його, неможливо встановити в інший спосіб.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-16
PDF

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 №253к/96. Відомості Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 24.11.2021)

Перепелиця С.І. Дотримання прав особи під час втручання у приватне спілкування в кримінальному провадженні. Форум права. 2019. № 55(2). С. 70–79.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Від 13.04.2012 №4651-VI. Відомості Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 24.11.2021)

Глушков В.О., Білічак О.А. Гарантії дотримання конституційних прав особи у провадженні негласних слідчих (розшукових) дій. Актуальні проблеми держави і права. 2013. № 67. С. 65–76.

Ткачук А. Система процесуальних дій, спрямованих на обмеження таємниці спілкування. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4. С. 253–256.

Тракало Р.І. Право на повагу до приватного життя в кримінальному провадженні. Електронна бібліотека юридичної літератури: веб-сайт. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/19331/%D2#chapter (дата звернення: 25.11.2021)

Ткачик А.Б. Таємниця спілкування та її обмеження в кримінальному провадженні: анотація. Львів, 2021. 7 с.

Горобець М.І., Телійчук В.Г. Окремі вимоги щодо проведення негласних слідчих розшукових дії у кримінальному провадженні. Матеріали Круглого столу «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності». ДДУВС. 2020. С. 19–22.

Дрозд В. Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих(розшукових) дій. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 185–191.

Constitution of Ukraine of June 28, 1996 №253k / 96. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 24.11.2021)

Perepelytsya S.I. (2019) Dotrymannya prav osoby pid chas vtruchannya u pryvatne spilkuvannya v kryminalʹnomu provadzhenni [Observance of individual rights during interference in private communication in criminal proceedings]. Law Forum, № 55 (2), pp. 70–79.

Criminal Procedure Code of Ukraine. From 13.04.2012 №4651-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (accessed 24.11.2021)

Glushkov V.O., Bilichak O.A. (2013) Harantiyi dotrymannya konstytutsiynykh prav osoby u provadzhenni nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy [Guarantees of observance of the constitutional rights of a person in conducting covert investigative (search) actions]. Current issues of state and law. №67. Pp. 65-76.

Tkachuk A. (2021) Systema protsesualʹnykh diy, spryamovanykh na obmezhennya tayemnytsi spilkuvannya [System of procedural actions aimed at limiting the secrecy of communication]. Entrepreneurship, economy and law, № 4, pp. 253–256.

Trakalo R.I. Pravo na povahu do pryvatnoho zhyttya v kryminalʹnomu provadzhenni. Elektronna biblioteka yurydychnoyi literatury. [The right to respect for private life in criminal proceedings]. Electronic library of legal literature: website. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/19331/%D2#chapter (access date 25.11.2021)

Tkachik A.B. (2021) Tayemnytsya spilkuvannya ta yiyi obmezhennya v kryminalʹnomu provadzhenni [Secrecy of communication and its limitations in criminal proceedings]. Annotation. Lviv. 7 p.

Gorobets M.I., Teliychuk V.G. (2020) Okremi vymohy shchodo provedennya nehlasnykh slidchykh rozshukovykh diyi u kryminalʹnomu provadzhenni [Certain requirements for conducting covert investigative investigative actions in criminal proceedings]. Materials of the Round Table "Actual problems of operative-search activity". DDUVS. S. 19–22.

Drozd V. (2020) Sudova praktyka shchodo dopustymosti dokaziv, otrymanykh u rezulʹtati provedennya nehlasnykh slidchykh(rozshukovykh) diy. [Judicial practice on the admissibility of evidence obtained as a result of covert investigative (investigative) actions]. Entrepreneurship, economy and law, № 9, pp. 185–191.