МІСЦЕ СВОБОДИ В ІЄРАРХІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ
PDF

Ключові слова

гідність
життя
здоров’я
правова культура
правова цінність
свобода

Як цитувати

Грігалашвілі, Д. (2021). МІСЦЕ СВОБОДИ В ІЄРАРХІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ. Молодий вчений, 12 (100), 70-74. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-15

Анотація

Наявність в особистості знань про ті чи інші правові цінності засвідчує про рівень її правової культури. Коли особистість має уяву про правові цінності, то вона краще розумітиме їх взаємозв’язок та значення у державно-правовому житті. Знайомство з правовими цінностями варто розпочинати саме зі свободи, адже саме вона є однією із фундаментальних цінностей правових цінностей, що визначають напрями розвитку не лише держави, а й суспільства та особистості. Метою статті є визначення свободи в ієрархії так званих фундаментальних правових цінностей. Автором досліджено, які правові цінності належать до класу фундаментальних, а також взаємозв’язок свободи з визначеними правовими цінностями. З’ясовано, що суть ієрархії даних цінностей полягає у тому, що найголовніші з них (людина, її життя та здоров’я) виносяться на перший план, менш значимі у порівнянні з найголовнішими (честь та гідність людини) виносяться на другий план. Найвищою правовою цінністю не тільки серед фундаментальних, а й з усіх, є життя, оскільки саме воно слугує підґрунтям для розмови про інші цінності. Здоров’я як правова категорія знаходиться на одному рівні з життям. При дослідженні правових цінностей багато уваги приділяється життю, здоров’ю і честі, однак майже не згадується таке важливе поняття, як гідність людини. що свобода посідає важливе місце в цій ієрархії, так як вона пов’язана з усіма перерахованими правовими цінностями. Для честі свобода виступає захисником від втручання іншими особами у такий процес життєдіяльності конкретної особи, як усвідомлення свого значення. Разом з гідністю, свобода є ключовим філософським поняття, що стосується людини і суспільства; свобода виступає умовою реалізації гідності. Це дає підстави дослідити місце свободи серед таких правових цінностей, як безпека, свобода віросповідання, приватна власність.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-15
PDF

Посилання

. Качур В.О. До визначення поняття «правова культура» у правознавстві. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(1). С. 12–19. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.01.002

Михайлов С.В. Правовые ценности : теоретико-правовой аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012. 28 с.

Практичний словник синонімів української мови. Київ : Українська книга, 2000. 480 с.

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 24.11.2021)

Бігун В.С. Людина в праві. Правове людинорозуміння як філософсько-правова проблема. Проблеми філософії права. 2003. Том 1. С. 126–128.

Бігун В. Людина в праві та науках про право: три загальнонаукові підходи до дефініції. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали І всеукр. круглого столу. Львів, 2006. С. 37–42.

Горобець К.В. Ієрархія цінностей права. Вісник академії адвокатури України. 2012. Вип. 2 (24). С. 75–81.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998–2004. Т. 5. 2003. 736 с.

Бандура О.О. Системні взаємозв’язки правових цінностей (загальний нарис). Форум права. 2011. № 2. С. 26–33.

Бех І.Д. Почуття гідності у духовному розвитку особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2008. Вип. 12. С. 5–18.

Бальжик І.А. Гідність і свобода як базові християнські цінності концепту прав людини. Актуальні проблеми політики. 2019. Вип. 64. С. 48–59.

Щербай І. Честь і гідність як цінності людини. Наукові конференції. 2020. Вип. 12. С. 153–155.

Александрова Г.М. Честь як ідеал життєтворчості особистості. Педагогічні науки : зб. наукових праць. Херсон : ХДУ, 2007. С. 13–18.

Мілетич О.О. Зловживання правом: загальнотеоретичний аспект. Феномен свободи у праві. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2011. Вип. 52. С. 55–60.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Давлатов Ш.Б., Пихтіна П.В. Кримінологічні аспекти протидії торгівлі людьми. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 291–294.

Осядла М.В. Свобода як цінність права (теоретико-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2016. 202 с.

Логвиненко Б.О. Здоров’я як правова категорія : до постановки питання. Форум права. 2017. № 5. С. 143–148.

Сажієнко Н.В. Право на здоров’я у парадигмі сучасного права прав людини. Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія : матеріали Міжнародного «круглого столу». Одеса : Фенікс, 2012. С. 122–126.

Кachur V.O. (2019) Do vyznachennia poniattia «pravova kultura» u pravoznavstvi [To the definition of «legal culture» in law]. Pravo. Liudyna. Dovkillia [Law. Human. Environment], 11(1): 10. (in Ukrainian)

Mihajlov S.V. (2012) Pravovye cennosti: teoretiko-pravovoj aspekt [Legal values: theoretical and legal aspect] (PhD Thesis), Rostov-na-Donu. (in Russian)

Praktichnij slovnik sinonіmіv ukraїns'koї movi (2000) [Practical dictionary of synonyms of the Ukrainian language] Kyiv: Ukrainska knyha. (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. (1996) [Constitution of Ukraine] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (accessed: 24.11.2021) (in Ukrainian)

Bihun V.S. (2003) Liudyna v pravi. Pravove liudynorozuminnia yak filosofsko-pravova problema [The man is right. Legal human understanding as a philosophical and legal problem]. Problemy filosofii prava [Problems of philosophy of law], vol. 1, pp. 126–128. (in Ukrainian)

Bihun V. (2006) Liudyna v pravi ta naukakh pro pravo: try zahalnonaukovi pidkhody do definitsii [Man in law and the sciences of law: three general scientific approaches to the definition]. Antropolohiia prava: filosofskyi ta yurydychnyi vymiry (stan, problemy, perspektyvy) [Anthropology of law: philosophical and legal dimensions (state, problems, prospects)]. Lviv, pp. 27–42. (in Ukrainian)

Horobets K.V. (2012) Iierarkhiia tsinnostei prava [Hierarchy of values of law]. Proceedings of the Visnyk akademii advokatury Ukrainy [Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine], vol. 2 (24), pp. 75–81. (in Ukrainian)

Yurydychna entsyklopediia (2003) [Legal encyclopedia]. Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia» im. M.P. Bazhana, vol. V. (in Ukrainian)

Bandura O.O. (2011) Systemni vzaiemozviazky pravovykh tsinnostei (zahalnyi narys) [Systemic relationships of legal values (general outline)]. Forum prava [Law Forum], no. 2, pp. 26–33. (in Ukrainian)

Bekh I.D. (2008) Pochuttia hidnosti u dukhovnomu rozvytku osobystosti [Sense of dignity in the spiritual development of the individual]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi [Theoretical and methodological problems of raising children and students], vol. 12, pp. 5–18. (in Ukrainian)

Balzhyk I.A. (2019) Hidnist i svoboda yak bazovi khrystyianski tsinnosti kontseptu prav liudyny [Dignity and freedom as basic Christian values of the concept of human rights]. Aktualni problemy polityky [Current policy issues], vol. 64, pp. 48–59. (in Ukrainian)

Shcherbai I. (2020) Chest i hidnist yak tsinnosti liudyny [Honor and dignity as human values]. Naukovi konferentsii [Scientific conferences], vol. 12, pp. 153–155. (in Ukrainian)

Aleksandrova H.M. (2007) Chest yak ideal zhyttietvorchosti osobystosti [Honor as the ideal of life creativity of the individual]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences]. Kherson, pp. 13–18. (in Ukrainian)

Miletych O.O. (2011) Zlovzhyvannia pravom: zahalnoteoretychnyi aspekt. Fenomen svobody u pravi [Abuse of law: general theoretical aspect. The phenomenon of freedom in law]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky [State and law. Legal and political sciences], vol. 52, pp. 55–60. (in Ukrainian)

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III (2001) [Criminal codex of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], no. 25–26, st. 131. (in Ukrainian)

Davlatov Sh.B., Pykhtina P.V. (2020) Kryminolohichni aspekty protydii torhivli liudmy [Criminological aspects of combating human trafficking]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal [Legal scientific electronic journal], no. 9, pp. 291–294. (in Ukrainian)

Osiadla M.V. (2016) Svoboda yak tsinnist prava (teoretyko-pravovyi aspekt) [Freedom as a value of law (theoretical and legal aspect)] (PhD Thesis), Kyiv. (in Ukrainian)

Lohvynenko B.O. (2017) Zdorovia yak pravova katehoriia : do postanovky pytannia [Health as a legal category: before asking a question]. Forum prava [Law Forum], no. 5, pp. 143–148. (in Ukrainian)

Sazhiienko N.V. (2012) Pravo na zdorovia u paradyhmi suchasnoho prava prav liudyny [The right to health in the paradigm of modern human rights law]. Aktualni problemy filosofii prava: pravova aksiolohiia [Actual problems of philosophy of law: legal axiology]. Odesa: Feniks, pp. 122–126. (in Ukrainian)