ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
PDF

Ключові слова

депутат місцевої ради
депутатська етика
децентралізація
місцеве самоврядування
місцева рада

Як цитувати

Джафаров, Р. (2021). ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД. Молодий вчений, 12 (100), 66-69. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-14

Анотація

У статті досліджено проблемні питання етичних стандартів діяльності депутатів місцевих рад. Встановлено, що запровадження етичних стандартів у діяльності законодавчих і представницьких органів влади та, зокрема, депутатів місцевих рад залишається актуальним завданням у процесі реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою. Акцентовано увагу на тому, що етична інфраструктура депутатської діяльності як сукупність засобів, що використовуються для коригування неналежної і заохочення належної поведінки депутатів, сприяє широкому впровадженню етики в управлінську практику, забезпечує обставини, які мотивують представників влади на дотримання етичних стандартів та вияв етичної чутливості у своїй діяльності. Досліджено зарубіжний досвід правового регулювання етичної поведінки депутатів місцевих рад. Зазначено, що прозорі етичні норми та слідування ним можуть підвищити довіру до органів місцевого самоврядування, зокрема довіру до діяльності цих органів у контексті децентралізації, а також запроваджують принципи прозорості в діяльності органів влади , покращують комунікацію в громаді загалом.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-14
PDF

Посилання

. Василевська Т.Е. Кодекси поведінки депутатів як інструменти підтримки депутатської етики. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 5–13.

Європейський кодекс поведінки з політичної доброчесності народних обранців місцевого та регіонального рівнів. Обговорений та прийнятий Конгресом 17 червня 1999 р. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи. 2016. 134 с.

Климович О.А. Етика парламентарів, або що робити щоб законослухняність не втратила сенс. Парламент. 2011. № 3. С. 74–82.

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 49 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 11.12.2021)

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Закон України від 5 серпня 2016 року № 158 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text (дата звернення: 15.12.2021)

Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року № 40 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17#Text (дата звернення 10.12.2021)

Про статус депутатів місцевих рад: України від 11 липня 2002 року № 158 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15/ed20211116#Text (дата звернення: 17.12.2021)

Тищенко Ю.А. Питання депутатської етики в обласних радах: дослідження. Київ : Український незалежний центр політичних досліджень, 2019. 22 с.

Сутор Б. Малая политическая этика : монография. Москва : Директ-Медиа, 2013. 138 с.

Review of Local Government Ethical Standards: Stakeholder Consultation. URL: https://www.gov.uk/government/consultations/local-government-ethicalstandards-stakeholder-consultation (дата звернення 07.12.2021)

Vasylevska T.E. (2013) Kodeksy povedinky deputativ yak instrumenty pidtrymky deputatskoyi etyky [Codes of conduct for deputies as tools to support parliamentary ethics]. Public administration: theory and practice, vol. 2, pp. 5–13.

Yevropeiskyi kodeks povedinky z politychnoi dobrochesnosti narodnykh obrantsiv mistsevoho ta rehionalnoho rivniv (2016) [European Code of Conduct on the Political Integrity of People's Deputies at Local and Regional Levels]. Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. (in Ukrainian)

Klymovych O.A. (2011) Etyka parlamentariv, abo shcho robyty shchob zakonoslukhnianist ne vtratyla sens [Ethics of parliamentarians, or what to do so that law-abiding does not lose its meaning]. Parliament, vol. 3, pp. 74–82.

Pro zapobihannia koruptsii: Law of Ukraine, № 49 (2014, October 14) Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (accessed: December 11, 2021)

Pro zatverdzhennia Zahalnykh pravyl etychnoi povedinky derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia: Law of Ukraine, №158 (2016, August 5) Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text (accessed: December 15, 2021)

Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii: Law of Ukraine, №40 (2011, April 7) Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17#Text (accessed: December 10, 2021)

Pro status deputativ mistsevykh rad: Law of Ukraine, №158 (2002, July 11) Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17#Text (accessed: December 17, 2021)

Tyshchenko Yu.A. (2019) Pytannia deputatskoi etyky v oblasnykh radakh [Issues of deputy ethics in regional councils]. Kyiv: Ukrainian Independent Center for Political Studies. (in Ukrainian)

Sutor B. (2013) Malaia polytycheskaia эtyka: monohrafyia [Small political ethics: a monograph]. Moscow: Direct Media. (in Russian)

Review of Local Government Ethical Standards: Stakeholder Consultation. URL: https://www.gov.uk/government/consultations/local-government-ethicalstandards-stakeholder-consultation (accessed: December 7, 2021)