ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ДИСТАН-ЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

проєктний підхід
проєктне навчання
навчальне проєктування
проєктна діяльність
проєктна технологія
проєктна освіта
дистанційне навчання
початкова школа

Як цитувати

Звінеревська, Т. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ДИСТАН-ЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Молодий вчений, 12 (100), 44-48. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-10

Анотація

У статті досліджено феномен дистанційного навчання та проєктного навчан-ня у історичній перспективі та станом на сьогодення. Визначено понятійно-категорійний апарат цих двох методів навчання, види та переваги застосу-вання кожного методу окремо. Одночасно, у статті розкрито проблеми і пе-решкоди пов′язані із впровадженням та окремим застосуванням відповідних методів у навчальній системі України, що є особливо актуальним під час ка-рантину у зв′язку із пандемією вірусу COVID-19. У зв′язку з цим, у статті до-сліджена можливість поєднання зазначених методів та застосування їх у кон-вергенції задля подолання перешкод запровадження та використання таких методів для учнів початкової школи. Обгрунтована необхідність викорис-тання саме симбіозу цих методів для оптимізації дистанційного навчання школярів. Розроблено деякі рекомендації щодо адаптації методу проєктів до сучасних реалій дистанційного навчання учнів початкових класів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-10
PDF

Посилання

Мачача Т. Особливості організації та формування змісту дистанційного проєктно-технологічного навчання в умовах карантину, Український педаго-гічний журнал. 2020. № 3. C. 75–83.

Лотоцька А., Пасічник О., Організація дистанційного навчання в школі Методичні рекомендації, Міністерство освіти і науки України. 2020. 70 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf (дата звернення: 18.12.2021)

Про затвердження Положення про дистанційне навчання, Наказ Мі-ністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 / Міністерство осві-ти і науки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 17.12.2021)

Самчук Л.І. Дистанційна освіта: сутність, переваги та перспективи впровадження, рекомендаційний бібліографічний список, Національна ака-демія педагогічних наук України імені В.О. Сухомлинського, 21 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/06/idex_5_39.pdf (дата звернення: 18.12.2021)

Бережна С.В. Впровадження системи дистанційного навчання в осві-тні практики українських вишів: проблеми та перспективи, Актуальні про-блеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дис-циплін : Матер. VI Міжнар. Наук.-практ. конф. вип 6, Харків, 2014. 138 с. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/437/1/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%20%D0%92..pdf (дата звернення: 18.12.2021)

Буркова Л. Проектний підхід в освіті: концептуальні основи. Педаго-гічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2015. Вип. 2. С. 6–14.

Онопрієнко О.В. Проектна діяльність у початковій школі : методич-ний посібник. Київ : ТОВ СІТІПРІНТ, 2013. 78 с. URL: https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Proektna_diyalnist.pdf (дата звернення: 18.12.2021)

Сілакова Т.Т. Проектні технології підготовки студентів, Вісник Наці-онального авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2017. № 11. С. 153–158.

Ардх'янтама В., Апріянті Ч., Ервіана Л. Проектне навчання як аль-тернатива дистанційному навчанню в умовах спалаху COVID-19. Індонезій-ський журнал початкової освіти, том. 4, No 2, 2020, С. 141–151. URL: https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/799/1/Project%20Based%20Learning%20as%20the%20Alternative.pdf (дата звернення: 18.12.2021)

Зборовець Н.М. Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання, Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : Матер. ІV Міжнар наук.-практ. Конфер. (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). Тернопіль : Тайп, 2021. С. 180–183. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19424 (дата звернення: 18.12.2021)

Machacha T. (2020) Osoblyvosti orhanizatsii ta formuvannia zmistu dystantsiinoho proiektno-tekhnolohichnoho navchannia v umovakh karantynu [Peculiarities of the organization and formation of the content of distance project approach and technological training in quarantine]. Ukrainskyi Pedahohichnyi Zhurnal, vol. 3, pp. 75–83.

Lototska A., Pasichnyk O. (2020) Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli: Metodychni rekomendatsii, [Organization of distance learn-ing at school: Methodical recommendations]. Ministry of Education and Science of Ukraine, 2020, 70 p. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf (accessed 18.12.2021)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia, [On ap-proval of the Regulation on distance learning] Nakaz ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.04.2013 № 466 / Ministry of Education and Science of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (accessed: 17.12.2021)

Samchuk L.I. Dystantsiina osvita: sutnist, perevahy ta perspektyvy vprovadzhennia: rekomendatsiinyi bibliohrafichnyi spysok [Distance education: essence, advantages and prospects of implementation: recommended bibliographic list], Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy imeni V.O. Sukhomlynskoho, 21 p., Available at: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/06/idex_5_39.pdf (accessed: 18.12.2021)

Berezhna S.V. (2014) Vprovadzhennia systemy dystantsiinoho navchannia v osvitni praktyky ukrainskykh vyshiv: problemy ta perspektyvy, [Introduction of the distance learning system in educational practices of Ukraini-an universities: problems and prospects]. Proceedings of the Aktualni problemy metodyky navchannia istorii, pravoznavstva ta suspilstvoznavchykh dystsyplin, vol 6, (Ukraine, Kharkiv, 2014) 138 p. Available at : http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/437/1/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%20%D0%92..pdf (accessed 18.12.2021)

Burkova L. (2015) Proektnyi pidkhid v osviti: kontseptualni osnovy, [Project approach in education: conceptual foundations]. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy, vol. 2, pp. 6–14.

Onopriienko O.V. (2013) Proektna diialnist u pochatkovii shkoli: metodychnyi posibnyk [Project activity in primary school: methodical manual], Kyiv: LLC CITIPRINT, 78 p. Available at: https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Proektna_diyalnist.pdf (accessed 18.12.2021)

Silakova T.T. (2017) Proektni tekhnolohii pidhotovky studentiv, [Pro-ject technologies of student training], Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika, Psykholohiia, vol. 11, pp. 153–158.

Ardhyantama V., Apriyanti C., Erviana L. (2020) Project-Based Learn-ing as the Alternative for Distance Learning in COVID-19 Outbreak. Indonesian Journal of Primary Education, vol. 4, No. 2, pp. 141–151. Available at: https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/799/1/Project%20Based%20Learning%20as%20the%20Alternative.pdf (accessed 18.12.2021)

Zborovets N.M. (2021) Vykorystannia elementiv proiektnoi diialnosti v umovakh zmishanoho navchannia, [Use of elements of project activity in the conditions of blended learning]. Proceedings of the Rozvytok profesiinoi maisternosti pedahoha v umovakh novoi sotsiokulturnoi realnosti, (Ukraine, Ter-nopil, April 15–16, 2021) pp. 180–183. Available at: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19424 (accessed 18.12.2021)