ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF

Ключові слова

дистанційне навчання
англійська мова
мотивація

Як цитувати

Віннікова, Л. (2021). ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Молодий вчений, 12 (100), 40-43. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-9

Анотація

В статті аналізуються основні фактори мотивації учнів та студентів до вивчення англійської мови при дистанційній формі навчання. Спираючись на аналіз літературних джерел та особистий досвід автора, визначено, що мотивація до вивчення іноземної мови може бути зовнішня, нав’язана та внутрішньою. Стаття містить результати опитування 116 школярів та студентів, які засвідчили, що майже половина обох груп вмотивована до вивчення іноземної мови ззовні, що потребує корекції, так як у даному випадку відсутнє усвідомлення значущості вивчення дисципліни. Автор наголошує, що у студентів спостерігається тенденція до підвищення вибору мотиву свідомого вибору вивчення іноземної мови, що може бути пов’язано з їх професійним становленням. Опитування щодо якості дистанційного навчання англійської мови показало, що більшість школярів негативно сприйняла навчання онлайн, зважаючи на численні проблеми із методичним забезпеченням та інструктажем, коли більшістю студентів було зазначено про позитивний характер такого навчання, вивільнення часі та більш глибокі ресурси для подальшого вивчення англійської мови.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-9
PDF

Посилання

Бужинська С. М. Адаптація студентів ЗВО до дистанційного навчання: психологічний аспект Наукове забезпечення технологічного прогресу ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук. конф. (Україна, м. Чернівці, 1травня 2020 р.). Чернівці,: МЦНД, 2020, Т.3. С. 58–60.

Вожегова О. В. Організація самостійної роботи студентів у процесі дистанційного навчання : наукова робота. Кривий Ріг, 2020. 104 с.

Гаврилова Л.Х., Катасанова Я.І. Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні. Освітологічний дискурс, 2017. С. 168–182.

Лавриненко Л. Освіта в реальності сьогодення – дистанційне навчання. Матеріали конференцій МЦНД, 2020. С. 25–28.

Малиновська О. Л., Масон С. Р., Чаплик О. А. Деякі історичні та теоретичні аспекти дистанційного навчання. Науковий вісник НЛТУ України, 2017. Т. 27. №. 4. С. 186–188

Моруга К. О., Лимар Л.В. Деякі особливості застосування інтернет мереж при викладанні іноземної мови фахового спрямування : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) Київ : КНЕУ, 2018. C. 273–276.

Наливайко О. О. Дистанційне навчання: сутність та особливості. Педагогічний альманах, 2017, №. 36.– С. 75–81.

Павленко О. М.. Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології, 2019. Т. 7, №. 3. С. 106–121.

Прокопчук М.М. Із досвіду впровадження змішаного навчання при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука), 2020, вип. » № 4(56), № 3, С. 28−32.

Филенко Б. М. та ін. Порівняльний аналіз успішності студентів під час дистанційного навчання і традиційної форми освіти. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 2020. Т. 20, вип. 3 (71). С. 245–248.

Vinnikova L. Higher education challenges caused by COVID 19.Proceedings of International Conference: Trends in development of innovative scientific research in the context of global changes May 7-8 2021, Riga, Latvia. 2021, Baltiia Publishing. P. 41–42.

Buzhynska S.M. (2020) Adaptatsiia studentiv ZVO do dystantsiinoho navchannia: psykholohichnyi aspekt [Adaptation of the University students to distance training: psychological aspect]. Naukove zabezpechennia tekhnolohichnoho prohresu XXI stolittia : materialy Mizhnar. nauk. konf [Scientific grounds of the technological process of the XXI century]. (Ukraina, m. Chernivtsi, 1travnia 2020 r.). Chernivtsi: MTsND, Vol. 3. P. 58–60. (in Ukrainian)

Vozhehova O.V. (2020) Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv u protsesi dystantsiinoho navchannia: naukova robota [Arrangement of the self-preparation of the students during their distance training: thesis]. Kryvyi Rih, 104 p. (in Ukrainian)

Havrylova L.Kh., Katasanova Ya.I. (2017) Teoretychni aspekty vprovadzhennia dystantsiinoho navchannia v Ukraini. Osvitolohichnyi dyskurs [Theoretical aspects of implementation of the distance training in Ukraine: Educational discourse], P. 168–182. (in Ukrainian)

Lavrynenko L. (2020) Osvita v realnosti sohodennia – dystantsiine navchannia. Materialy konferentsii MTsND, P. 25–28. (in Ukrainian)

Malynovska O.L., Mason S.R., Chaplyk O.A. (2017) Deiaki istorychni ta teoretychni aspekty dystantsiinoho navchannia [Some historical and theoretical aspects of distance training]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine]. Vol. 27, №.4. P. 186–188. (in Ukrainian)

Moruha K.O., Lymar L.V. (2018) Deyaki osoblyvosti zastosuvannya internet merezh pry vykladanni inozemnoyi movy fakhovoho spryamuvannya : zb. materialiv IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv [Some peculiarities of introduction of the Internet during teaching foreign languages for professional purposes: Proceedings of IV International sc.-practical conbefrence, Kyiv] (15.03.2018 r.) Kyiv: KNEU. Р. 273–276. (in Ukrainian)

Nalyvaiko O.O. (2017) Dystantsiine navchannia: sutnist ta osoblyvosti [Diatnce training essence and peculiarities]. Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical almanac], № 36. P. 75–81. (in Ukrainian)

Pavlenko O.M. (2019) Realizatsiia dystantsiinoi formy navchannia zasobamy platformy Moodle u protsesi pidhotovky maibutnikh filolohiv [Implementing distance training by the Moodle platform within education of future philologists]. Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii [Engineer and educational technologies], Vol. 7, №. 3. P. 106–121. (in Ukrainian)

Prokopchuk M.M. (2020) Iz dosvidu vprovadzhennya zmishanoho navchannya pry vyvchenni anhliys'koyi movy za profesiynym spryamuvannyam [Blended Learning Approach to English for Specific Purpose: Practical Experience]. World Science, 4(56), 3. (in Ukrainian)

Fylenko B.M. et al. (2020) Porivnialnyi analiz uspishnosti studentiv pid chas dystantsiinoho navchannia i tradytsiinoi formy osvity [Сomparative analysis of students’ academic achievement during distance training and traditional education]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii [Urgent issues of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian stomatological academy], vol. 20, ed. 3 (71). P. 245–248. (in Ukrainian)

Vinnikova L. (2021) Higher education challenges caused by COVID 19. Proceedings of International Conference: Trends in development of innovative scientific research in the context of global changes May 7–8 2021, Riga, Latvia. Baltiia Publishing. P. 41–42.