АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
PDF

Ключові слова

майбутні вчителі трудового навчання та технологій
педагогічна майстерність
трудове навчання і технології
освітні трансформації

Як цитувати

Андросенко, А. (2021). АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Молодий вчений, 12 (100), 35-39. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-8

Анотація

Статтю присвячено проблемі розвитку педагогічної майстерності майбутніх вчителів трудового навчання і технологій в умовах освітніх трансформацій, оскільки цей феномен є широко вживаним, але не достатньо дослідженим. Потреба розвитку зазначеної якості викликана перш за все потребами освітньої галузі у вчителях нової формації, які будуть володіти критичним мисленням, комунікативними навичками, цифровою компетентністю тощо. У межах публікації проаналізовано існуючі дефініції поняття «педагогічна майстерність» у науковому доробку вітчизняних та зарубіжних учених та словникові тлумачення означеної дефініції. Здійснено аналіз та узагальнення наявних у науковому дискурсі поглядів щодо актуальності розвитку педагогічної майстерності майбутніх вчителів трудового навчання і технологій у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти. Схарактеризовано основні складники які необхідні для розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Виокремлено компоненти педагогічної майстерності педагога та її критерії (доцільність, продуктивність, діалогічність, оптимальність, творчість), а також рівні оволодіння педагогічною майстерністю, охарактеризовано здібності до педагогічної діяльності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-8
PDF

Посилання

Журавський B.C. Вища освіта як чинник державотворення та культури в Україні. Київ : Видавництво «Ін Юре», 2003. 416 с.

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. Науково-методичний посібник. Київ : МАУП, 2000. 309 с.

Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Професійна компетентність викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет iм. Григорія Сковороди». Науково-теоретичний збірник. 2009. Випуск 17. С. 125–129.

Ковальчук В.І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних начальних закладів у післядипломній освіті: Дис. док. пед. наук: 13.00.04. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2014. 369 с.

Ковальчук В.І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: європейський досвід. Порівняльна професійна педагогіка. 2015. Вип. 3. Т. 5. С. 75–81.

Ковальчук В.І. Pозвиток педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання в умовах закладу вищої освіти. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.). 2021. С. 24–26.

Макаренко А.С. Из опыта работы. Пед. соч. В 8 т. Педагогика. Москва, 1984. Т. 4. 484 c.

Педагогическая энциклопедия. Москва: Сов. энциклопедия, 1965. Т. 2. 844 с.

Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. Київ : Вища школа, 1997. 349 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / За ред. А.В. Семенової. Одеса : Пальміра, 2006. 221с.

Kovalchuk V., Marynchenko I., Hrytsenko L. Development of pedagogical mastery of future vocational training teachers under conditions of educational transformations. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, pp. 186–208.

Zhuravskyi B.S. (2003) Vyshcha osvita yak faktor derzhavotvorennia i kultury v Ukraini [Higher education as a factor of state formation and culture in Ukraine]. Kyiv: In Jure Publishing House «In Yure». (in Ukrainian)

Ziaziun I.A. (2000) Pedahohika dobra: idealy i realii [Pedagogy is good: ideals and realities] Kyiv: MAUP. (in Ukrainian)

Kovalchuk V.I., Byrka M.F. (2009) Profesiina kompetentnist vykladacha informatsiinykh tekhnolohii profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu [Professional competence of a teacher of information technology of a vocational school]. Humanitarian Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State University named after Gregory Hryhoriy’s Skovoroda» (Ukraine, Pereyaslav-Khmelnytsky, 2009), vol. 17. pp. 125−129.

Kovalchuk V.I. (2014) Teoretychni i metodychni zasady rozvytku pedahohichnoi maisternosti maistriv vyrobnychoho navchannia profesiino-tekhnichnykh nachalnykh zakladiv u pisliadyplomnii osviti [Theoretical and methodical bases of development of pedagogical skill of masters of industrial training of vocational and technical primary schools in postgraduate education]. Dys. dok. ped. nauk: 13.00.04. Zaporizhzhia. (in Ukrainian)

Kovalchuk V.I. (2015) Pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv: yevropeiskyi dosvid. Porivnialna profesiina pedahohika, vol. 3, no. 5, pp. 75–81. (in Ukrainian)

Kovalchuk V.I. (2021) Pozvytok pedahohichnoi maisternosti maibutnikh pedahohiv profesiinoho navchannia v umovakh zakladu vyshchoi osvity. Rozvytok pedahohichnoi maisternosti maibutnoho pedahoha v umovakh osvitnikh transformatsii: materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsii (2 kvitnia 2021 r.), pp. 24–26. (in Ukrainian)

Makarenko A.S. (1984) Iz opyita rabotyi [From work experience]. Moscow. (in Russian)

Pedagogicheskaya entsiklopediya (1965) [Pedagogical encyclopedia]. Moscow: Sov. encyclopedia. (in Russian)

Ziaziun I.A., Kramushchenko L.V., Kryvonos I.F. ta in. (1997) Pedahohichna maisternist [Pedagogical master] Kyiv: Higher School. (in Ukrainian)

Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky [Dictionary of professional pedagogy] (2006) Odessa: Palmyra. (in Ukrainian)

Kovalchuk V., Marynchenko I., Hrytsenko L. (2019) Development of pedagogical mastery of future vocational training teachers under conditions of educational transformations. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, pp. 186–208.