ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНОГО ПИСЬМА В УМОВАХ ДЖАЗОВОЇ РИТМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛУ «24 ПРЕЛЮДІЇ ТА ФУГИ» МИКОЛАЯ КАПУСТІНА)
PDF (Російська)

Ключові слова

поліфонія
регтайм
синкопа
М. Капустін
прелюдія
фуга

Як цитувати

Пруднікова, Л., & Пруднікова, О. (2021). ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНОГО ПИСЬМА В УМОВАХ ДЖАЗОВОЇ РИТМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛУ «24 ПРЕЛЮДІЇ ТА ФУГИ» МИКОЛАЯ КАПУСТІНА). Молодий вчений, 12 (100), 30-34. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-7

Анотація

У статті досліджується характер поєднання двох якісно різних сфер музичного мистецтва – академічної поліфонії і джазу. Джазова музика ,передусім, є мистецтвом ритму. Її відмінна риса – складна, різноманітна ритміка. Відчуття джазу досягається присутністю синкопи, ритмічної імпульсивності, що народжує напругу у момент виконання джазових творів. Поєднання поліфонічного голосоведення і джазового ритму є основою творчого методу М. Капустіна. Об'єктом аналізу вибране одно з найбільш відомих творів композитора фортепіанний цикл "24 прелюдії та фуги". Особливістю трактування циклу прелюдій та фуг Капустіна є по-перше, тональний план, по-друге, незвичайність поліфонічного мислення. Основне конструктивне завдання, яке прагне вирішити композитор, полягає в з'єднанні контрапункту з "джазовими" ритмічними і ладогармонійними структурами. У другу чергу, представити досить цікавий тональний план, в якому мажорні і мінорні п'єси чергуються в незвичній послідовності, – без хроматизмів і кругів квінт. У цьому опусі, реалізація імітаційних поліфонічних засобів в умовах джазової ритміки, привела до формування незвичайного звучання, що зробило творчі експерименти М. Капустіна феноменом.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-7
PDF (Російська)

Посилання

Глотова Е. Академическое и джазовое в фортепианном творчестве Николая Капустина. Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців України. Харків, 2009. С. 75–76.

Глотова Е. Фортепианное творчество Капустина: жанрово-стилевой контекст. Магістерські читання №5: Наукові асамблеї. Харків, 2010. С. 101–106.

Карташева З.Б. Особенности полифонии в джазе. Москва, 1993. С. 23–35.

Конен В. Рождение джаза. Москва, 1984. 312 с.

Мага А. Николай Капустин: «Все мои произведения – с джазовым акцентом». «Музыкальная жизнь». Москва, 2008. № 10. С. 39–40.

Матюхина М.В. Влияние джаза на профессиональное творчество композиторов Западной Европы первых десятилетий ХХ века. Дисс. канд. искусствоведения: 17.00.02 "Музыкальное искусство". Москва, 2003. 199 с.

Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. Москва: ВЛАДОС, 2003. 248 с.

Чувилкин В.С. О сущности понятия «джазовая фуга». Южно-Российский музыкальный альманах. 2019. № 4. С. 85–91.

Glotova E. (2009) Akademicheskoe i dzhazovoe v fortepiannom tvorchestve Nikolaja Kapustina. Mystectvo ta shljahy jogo osmyslennja v doslidzhennjah molodyh naukovtciv Ukrainy. Kharkiv, S. 75–76.

Glotova E. (2010) Fortepiannoe tvorchestvo Kapustina: zhanrovo-stilevoj kontekst. Magisterski chytannja N5: Naukovi asambleji. Kharkiv, S. 101–106.

Kartasheva Z.B. (1993) Osobennosti poliphonii v dzhaze. Moskva, S. 23–35.

Konen V. (1984) Rozhdenie dzhaza . Moskva: Sov. kompozitor, 312 s.

Maga A. (2008) Nikolay Kapustin: “Vse moi proizvedenija – s dzhazovym aktsentom”. “Musicalnaja zhizn”. Moskva, N 10. S. 39–40.

Matjukhina M.V. (2003) Vlijanije lzhaza na professionalnoe tvorchestvo kompozitoriv Zapadnoj Evropy pervyh desjatiletij XX veka. diss. Candidate isskustvovedenija: 17.00.02 “musikalnoje iskusstvo”. Moskva, 199 s.

Nazajkinskyy E. (2003) Stil I zhanr v musike. Moskva: VLADOS, 248 s.

Chuvilkin V.S. (2019) O sushchnosti poniatuia “dzhazova fuga”. Juzhno-Rossijskij muzikalnyy almanah. Moskva, S. 85–91.