ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО КОМПОНЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
PDF

Ключові слова

соціальна ініціативність
мотиваційно-вольовий компонент соціальної ініціативності
цілепокладання
самоствердження
благополуччя
мотивація досягнення успіху

Як цитувати

Хворостянко, Н. (2021). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО КОМПОНЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ. Молодий вчений, 12 (100), 11-15. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-3

Анотація

У статті проводиться теоретико-емпіричне вивчення психологічних особливостей мотиваційно-вольового компоненту соціальної ініціативності в студентському віці. Аналізуються наукові погляди на психологічний феномен «соціальна ініціативність» в працях зарубіжних вчених. Продемонстровано неоднозначність в поглядах вчених з приводу сутності та змісту мотиваційно-вольового компоненту соціальної ініціативності. Узагальнення наукових думок, засвідчило, що мотиваційно-вольовий компонент соціальної ініціативності включає в себе такі показники: цілепокладання, самоствердження, благополуччя та мотивацію досягнення успіху. На основі виділених показників, проводиться аналіз наукових досліджень критеріїв мотиваційно-вольового компоненту соціальної ініціативності. Обґрунтовується важливість вивчення показників мотиваційно-вольового компоненту соціальної ініціативності в студентському віці. В статті демонструються результати емпіричного вивчення мотиваційно-вольового компоненту соціальної ініціативності здобувачів вищої освіти. Проводиться аналіз психодіагностичного дослідження мотиваційно-вольового компонента соціальної ініціативності в студентському віці. Надається детальна характеристика наявності, часткової присутності чи відсутності мотиваційно-вольового компоненту соціальної ініціативності в здобувачів вищої освіти. Важливо зазначити, що в більшості досліджуваних студентів середній рівень прояву показників мотиваційно-вольового компоненту соціальної ініціативності, що свідчить про важливість експериментального вивчення та розвитку даного феномену. Дана стаття привертає увагу до важливості розвитку даного феномену в студентському віці та полегшує втілення студентоцентвованого підходу у вищій освіті України. Також, результати емпіричного дослідження важливі для молодіжних об’єднань з ціллю комплексного вивчення, майбутнього врахування та розвитку мотиваційно-вольового компоненту соціальної ініціативності учасників студентських молодіжних рухів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-3
PDF

Посилання

. Lewin K. Resolving Social Conflicts, Selected Papers on Group Dynamics. New York, 1948. 261 p.

Ryff C. Psychological well-being. San Diego, 1996. 241 p.

Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку. Київ, 2012. 256 с.

Джаббарова Л.В. Дослідження структури психологічного благополуччя студентської молоді. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 1. С. 10–15.

Лесникова С.Г. Проектная деятельность как средство развития социальной инициативности подростка в условиях детской общественной организации: дис. … канд. псих. наук: 13.00.01. Ижевск, 2005. 252 с.

Митрюшин С.А. Жизненные цели студенческой молодёжи как регулятор социального поведения: дис. … канд. соц. наук: 22.00.08. Москва, 2008. 240 с.

Ненарокова О.В. Воспитание социальной инициативности у студентов во внеаудиторной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Костромск, 2009. 218 с.

Пейсахов Н. Практичная психология. Казань, 1991. 119 с.

Пэйо Ж. Воспитание воли. Москва, 2019. 370 с.

Рибо Т.А. Творческое воображение. Санкт-Петербург, 1901. 328 с.

Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. Київ, 2005. 360 с.

Сидоркина С.Л. Формирование социальной ответственности у подростков посредством социально значимой деятельности : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Нижний Новгород, 2010. 294 с.

Тетерский С.В. Воспитание социальной инициативности детей и молодежи: автореф. дис. … док. пед. наук: 13.00.02. Тамбов, 2004. 337 с.

Трошкін О.В. Методологічні принципи цілісного та особистісно орієнтованного підходів до аналізу педагогічних явищ і процесів розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів. Вісник післядипломної освіти. 2011. № 4. С. 155–161.

Харламенкова Н.Е. Исследование особенностей целеполагания методом проекции. Психологический журнал. 1995. № 2. С. 51–59.

Харченко А.С. Особливості психологічного благополуччя студентів різних профілів підготовки. Молодий вчений. 2021. № 4(92). С. 175–178.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Санкт-Петербург, 2003. 860 с.

Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах. Педагогика. 2003. № 2. С. 3–10.

Шабанов А.Г. Формирование социальной инициативности студентов средствами коучинг-технологии: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2020. 239 с.

Lewin K. (1948) Resolving Social Conflicts, Selected Papers on Group Dynamics. New York: Harper.

Ryff C. (1996) Psychological well-being. San Diego: Academic Press.

Beh І.D. (2012) Osobistіst' u prostorі duhovnogo rozvitku [Personality in the space of spiritual development]. Kyiv: Akademvydav (in Ukrainian)

Dzhabbarova L.V. (2018) Doslіdzhennja strukturi psihologіchnogo blagopoluchchja students'koї molodі [Research of the structure of psychological well-being of student youth]. Theory and practice of modern psychology, no. 1, pp. 10–15.

Lesnikova S.G. (2005) Proektnaja dejatel'nost' kak sredstvo razvitija social'noj iniciativnosti podrostka v uslovijah detskoj obshhestvennoj organizacii [Project activity as a means of developing a teenager's social initiative in the context of a children's social organization] (PhD Thesis), Izhevsk: Udmurt State University.

Mitrjushin S.A. (2008) Zhiznennye celi studencheskoj molodjozhi kak reguljator social'nogo povedenija [Life goals of student youth as a regulator of social behavior] (PhD Thesis), Moscow: State University management.

Nenarokova O.V. (2009) Vospitanie social'noj iniciativnosti u studentov vo vneauditornoj dejatel'nosti [Fostering social initiative among students in extracurricular activities] (PhD Thesis), Kostromsk: Kostroma State University named after N.A. Nekrasov.

Pejsahov N. (1991) Praktichnaja psihologija [Practical psychology]. Kazan: Kazan University Publishing House. (in Russian)

Pjejo Zh. (2019) Vospitanie voli [Education of will]. Moscow: Litera Nova. (in Russian)

Ribo T.A. (1901) Tvorcheskoe voobrazhenie [Creative imagination]. St. Petersburg: Lenand. (in Russian)

Savchin M.V., Vasilenko L.P. (2005) Vіkova psihologіja [Vikova psychology]. Kyiv: Akademvydav. (in Ukrainian)

Sidorkina S.L. (2010) Formirovanie social'noj otvetstvennosti u podrostkov posredstvom social'no znachimoj dejatel'nosti [Formation of social responsibility in adolescents through socially significant activities] (PhD Thesis), Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering.

Teterskij S.V. (2004) Vospitanie social'noj iniciativnosti detej i molodezhi [Education of social initiative of children and youth] (PhD Thesis), Tambov: State Research Institute.

Troshkin O.V. (2011) Metodologichni pry`ncy`py` cilisnogo ta osoby`stisno oriyentovannogo pidxodiv do analizu pedagogichny`x yavy`shh i procesiv rozvy`tku iniciaty`vnosti majbutnix dy`zajneriv [The methodological principle of a purposeful and specially organized approach to the analysis of pedagogical phenomena and the development of the innovation of maybut designers]. Newsletter of diploma education, no. 4, pp. 155–161.

Harlamenkova N.E. (1995) Issledovanie osobennostej celepolaganija metodom proekcii. [Investigation of the features of goal-setting by the projection method]. Psychological journal, no. 2, pp. 51–59.

Harchenko A.S. (2021) Osoblivostі psihologіchnogo blagopoluchchja studentіv rіznih profіlіv pіdgotovki [Special features of psychological well-being of students in children’s training profiles]. Young impressions, no. 4(92), pp. 175–178.

Hekhauzen H. (2003) Motivacija i dejatel'nost' [Motivation and activity]. St. Petersburg: Peter. (in Russian)

Hutorskoj A.V. (2003) Predmetnoe i obshhepredmetnoe v obrazovatel'nyh standartah [Subject and general subject in educational standards]. Pedagogy, no. 2, pp. 3–10.

Shabanov A.G. (2020) Formirovanie social'noj iniciativnosti studentov sredstvami kouching-tehnologii [Formation of social initiative of students by means of coaching technology] (PhD Thesis), Moscow: Novosibirsk State Pedagogical University.