СИНДРОМАЛЬНО-ЗАВЕРШЕНІ СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ ІЗ АЛЕРГОПАТОЛОГІЄЮ
PDF

Ключові слова

синдромально-завершені соматоформні розлади
алергічна патологія
опитувальник SOMS-2
коморбідність

Як цитувати

Чернишов, О., & Горішний, І. (2021). СИНДРОМАЛЬНО-ЗАВЕРШЕНІ СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ ІЗ АЛЕРГОПАТОЛОГІЄЮ. Молодий вчений, 12 (100), 1-5. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-1

Анотація

Психосоматичні розлади становлять значну проблему у сучасній диферен-ційній діагностиці, – та відповідно до класифікації МКХ-10 зачислені до кла-су «Соматоформних розладів» (F45) та DSM-V до класу – «Розлад із сома-тичними симптомами» (300.82). Пацієнти, які мають ці розлади, використо-вують близько 20% усіх витрат на систему охорони здоров’я. Найбільш ак-туальними для амбулаторного скринінгу є розлади, віднесені до розділу F45.1 – недиференційовані соматоформні розлади. Для виявлення симптомів психосоматичної патології використовують різні опитувальники та шкали. Однак клінічно існує певна складність у визначенні психосоматичних чинни-ків виникнення захворювання. Згідно із міжнародними даними зростає за-хворюваність на алергічні нозології, насамперед серед дітей, тому збільшу-ється значення їх диференційної діагностики у тому числі з соматоформними розладами. Головна мета дослідження полягала у тому, щоб розробити швидкий та дієвий спосіб умовного диференціювання первинних пацієнтів дитячого віку на тих, хто дійсно має ознаки алергологічної патології та на групу пацієнтів із вірогідними ознаками недиференційованого синдромаль-но-завершеного соматоформного розладу. Об'єкт дослідження – діти від 5 до 18 років, що перебувають на обліку із алергологічними патологіями та за частотою звернень за медичною допомогою належать до диспансерної групи нагляду «Часто хворіючі діти». Розглянуто 140 амбулаторних карт пацієн-тів, серед яких було визначено 42 особи в яких клінічна картина згідно із ре-троспективними даними обстежень не відповідає ступеню тяжкості діагнозу з котрим пацієнти знаходяться на обліку. Наступним етапом дослідження стала особиста зустріч із пацієнтами за згоди та присутності їх батьків (або одного із них), безпосереднє опитування за модифікованою версією SOMS-2 (Screening for Somatoform Symptoms) для пацієнтів дитячого віку та оцінка кількості балів шкалою SOMS-2-адаптованою. Предмет дослідження – особ-ливості синдромально-завершених соматоформних розладів у дітей із алер-гопатологіями, їх диференційна діагностика та амбулаторний скринінг. Шка-ла SOMS-2-адаптована дозволяє умовно диференціювати первинних пацієн-тів дитячого віку алергологічного профілю на тих, хто дійсно має ознаки алергологічної патології та на групу пацієнтів із вірогідними ознаками неди-ференційованого синдромально-завершеного соматоформного розладу. Час-тка пацієнтів, що перебувають на обліку з приводу алергічної патології та мають ознаки недиференційованого синдромально-завершеного соматофор-много розладу, склала 9,5%. Частки пацієнтів, що мають вірогідні ознаки не-диференційованого синдромально-завершеного соматоформного розладу, для кожної алергологічної нозології коливаються у діапазоні 7-18,1%.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-1
PDF

Посилання

Fostiak S., Medyns’ka Y. Somatoform disorders in general practice doctors work: main principles of professional approach to the patients. Proceedings of the shevchenko scientific society medical sciences. 2017. Vol. 50, no. 2. P. 93–100. DOI: https://doi.org/10.25040/ntsh2017.02.093

Бамбурак Н. Психологічний аналіз проблеми систематики психосоматичних розладів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки. 2020. Т. 14, № 3. С. 18–31. DOI: https://doi.org/10.32453/5.v14i3.213

Рештакова Н. O. Депресія як один з чинників, що сприяють розвитку психосоматичних розладів. Медсестринство. 2020. № 4. С. 29–31. DOI: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.4.10834

Flasinski Т. Altered interoceptive awareness in high habitual symptom reporters and patients with somatoform disorders / Frontiers in psychology. 2020. Vol. 11. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01859 (date of access: 13.12.2021).

Горішний, І., & Чернишов, О. (2020). Питання диференціальної діагностики бронхіальної астми та ХОЗЛ із психоневротичними синдромами. Матеріали конференцій МЦНД, 99-102. DOI: https://doi.org/10.36074/22.05.2020.v2.14

Зайков С. Поширеність алергічних захворювань (бронхіальної астми, алергічного риніту, атопічного дерматиту) серед дітей та молоді Вінницької області (результати 2-го етапу клінікоепідеміологічного дослідження). Астма та алергія. 2015. № 3. С. 28–34.

Fostiak S., Medyns’ka Y. (2017) Somatoform disorders in general practice doctors work: Main principles of professional approach to the patients. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society Medical Sciences, 50(2), 93–100. DOI: https://doi.org/10.25040/ntsh2017.02.093

Bamburak N. (2020) Psykhologichnyy analiz problemy systematyky psykhosomatychnykh rozladiv [Psychological analysis of the problem of the taxonomy of psychosomatic disorders]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny Seriya: psykhologichni nauky, 14(3), 18–31. DOI: https://doi.org/10.32453/5.v14i3.213

Reshtakova N.O. (2020) Depresiya yak odyn z chynnykiv, shcho spryyayut rozvytku psykhosomatychnykh rozladiv [Depression as one of the factors contributing to the development of psychosomatic disorders]. Medsestrynstvo, 4, 29–31. DOI: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.4.10834

Flasinski, T., Dierolf, A. M., Rost, S., Lutz, A. P. C., Voderholzer, U., Koch, S., Bach, M., Asenstorfer, C., Münch, E. E., Mertens, V.-C., Vögele, C., & Schulz, A. (2020) Altered interoceptive awareness in high habitual symptom reporters and patients with somatoform disorders. Frontiers in Psychology, 11. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01859

Horishnyi I., Chernyshov O. (2020) Pytannya dyferentsialnoyi diagnostyky bronkhialnoyi astmy ta khozl iz psykhonevrotychnymy syndromamy [Issues of differential diagnosis of bronchial asthma and COPD with psycho-neurotic syndromes]. Strategichni napryamky rozvytku nauky: faktory vplyvu ta vzayemodiyi. Proceedings of ICNS conferences. DOI: https://doi.org/10.36074/22.05.2020.v2.14

Zaykov S., Gatska D., Korytska I. (2015) Poshyrenist alergichnykh zakhvoryuvan (bronkhialnoyi astmy, alergichnogo rynitu, atopichnogo dermatytu) sered ditey ta molodi Vinnytskoyi oblasti (rezultaty 2-go etapu klinikoepidemiologichnogo doslidzhennya) [Prevalence of allergic diseases (bronchial asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis) among children and youth of Vinnytsia region (results of the 2nd stage of clinical and epidemiological research)]. Astma ta alergiya. № 3. S. 28–34.