ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПИСУ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ ПІСЕННИХ ТА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ФОЛЬКЛОРУ
PDF

Ключові слова

картографічний метод
фольклор
хореографічний фольклор
карта

Як цитувати

Пиж’янова, Н., & Зінчук, Ю. (2021). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПИСУ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ ПІСЕННИХ ТА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ФОЛЬКЛОРУ. Молодий вчений, 11 (99), 125-127. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-28

Анотація

У статті грунтовно описуються практичні аспекти картографування пісенних та хореографічних пам’яток фольклору. У процесі дослідження використано методи узагальнення та компаративного аналізу. Увага акцентується на використанні картографічного методу, на основі якого досліджуються закономірності просторового розміщення фольклорних пам’яток. Авторами детально досліджено історіографію практики картографування фольклорних пам’яток. Описано науковий внесок у практику картографування К. Квітки, В. Гошовського, М. Хая та інших. Запропоновано алгоритм використання картографічного методу при формуванні карт (схем) пісенних та хореографічних пам’яток фольклору. Алгоритм включає дев’ять послідовних етапів. Перспективами подальших досліджень є картографування пісенних та хореографічних пам’яток фольклору України відповідно до сучасних наукових розвідок.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-28
PDF

Посилання

Хай М. Мелогеографічні особливості структури танцювально-приспівкових форм у традиції українців. Студії мистецтвознавчі. 2007. № 2(18). С. 86–99.

Квітка К. Вибрані статті. Ч. 2. Київ : Муз. Україна, 1986. 120 с.

Гошовский В. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. Москва : Сов. композитор, 1971. 304 с.

Пшенічкіна Г. Традиційні зимові наспіви Правобережної Черкащини: типологічна і географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля. Проблеми етномузикології. 2016. Вип. 11. С. 62–76.

Клименко І. Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного досвіду документального картографування. Проблеми етномузикології. 2010. №5. С. 19–30.

Nicolaisen, W. F. H. Folklore and geography: Towards an atlas of American folk culture. New York Folklore. 1973. № 29(1). С. 3.

Фольклористичні дослідження хорового виконавства та народного танцю Центральної України / за ред. Н. Пиж’янової. Ч. 2. Умань, 2020. 166 с.

Мурзiна О. Українська музична фольклористика: Проблеми і завдання. Українське музикознавство. 1998. № 28. С. 25–31.

Бузіна І.М., Литвиненко Ю.О. Земельно-кадастрове картографування: Використання карт земельних ресурсів. Харків : Харківський національний аграрний університет. 2016. 132 с.

Гошовский В. Фольклор и кибернетика. Советская музыка. 1964. № 11. С. 74–83

Pyzhianova N.V. Evolution of musical folklore in the territory of Ukraine in the IV millennium BC – mid. I millennium AD. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 2. С. 249–253.

Євтушенко Н. А. Використання картографічного методу дослідження при вивченні туристсько-рекреаційних можливостей території. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2010. № 12. C. 44–50.

Іванова О. С. Теоретико-методологічні основи мелогеографії України. Географія та туризм. 2010. № 3. С. 163–166.

Khay M. (2007) Meloheohrafichni osoblyvosti struktury tantsiuvalno-pryspivkovykh form u tradytsii ukraintsiv [Melogeographic Features of the Structure of the Dancing-Singing Forms in the Ukrainian Tradition]. Researches of the Fine Arts, vol. 2, pp. 86–99.

Kvitka K. (1986) Vybrani statti [Selected articles], vol. 2. Kyiv: Muz. Ukraina.

Hoshovsky V. (1971) U istokov narodnoj muzyki slavjan: Ocherki po muzykal'nomu slavjanovedeniju [At the origins of the folk music of the Slavs: Essays on musical Slavic studies]. Moskva: Sov. Kompozitor.

Pshenichkina G. (2016) Tradytsiini zymovi naspivy Pravoberezhnoi Cherkashchyny: typolohichna i heohrafichna opozytsiia Naddniprianshchyny i Podillia [Traditional Melodies of Winter-Time Calendar Folk Songs from Right Bank Cherkasy Region: Typologycal and Geographical Opposition of Naddniprianshchyna and Podillia]. Problems of Music Ethnology, vol. 11, pp. 62–76.

Klymenko І. (2010) Metodychni problemy suchasnoi meloarealohii: z praktychnoho dosvidu dokumentalnoho kartohrafuvannia [Methodological Problems of Melodic Geography: from Practical Experience of Documentary Mapping]. Problems of Music ethnology, vol. 5, рр. 19–30.

Nicolaisen, W. F. H. (1973) Folklore and geography: Towards an atlas of American folk culture. New York Folklore, 29(1), 3.

Pyzhianova N. (2020) Folklorystychni doslidzhennia khorovoho vykonavstva ta narodnoho tantsiu Tsentralnoi Ukrainy [Folkloristic studies of choral performance and folk dances of Central Ukraine], vol .2. Uman.

Murzina O. (1998) Ukrainska muzychna folklorystyka: Problemy i zavdannia [Ukrainian musical folklore: Problems and tasks]. Ukrainian musicology, vol. 28, pp. 25–31.

Buzina I. M., Lytvynenko Yu. O. (2016) Zemelno-kadastrove kartohrafuvannia: Vykorystannia kart zemelnykh resursiv [Land cadastral mapping: Use of land resource maps]. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet.

Hoshovsky V. (1964) Fol'klor i kibernetika [Folklore and Cybernetics]. Soviet music, vol. 11, pp. 74–83.

Pyzhianova N. V. (2018) Evolution of musical folklore in the territory of Ukraine in the IV millennium BC – mid. I millennium AD. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, vol. 2, pp. 249–253.

Yevtushenko N. (2010) Vykorystannia kartohrafichnoho metodu doslidzhennia pry vyvchenni turystsko-rekreatsiinykh mozhlyvostei terytorii [The Cartographic Research Method Used to Analyse the Tourist and Recreation Potential of the Territory]. Problems of Continuous Geographic Education and Cartography, vol. 12, pp. 44–50.

Ivanova O. S. (2010) Teoretyko-metodolohichni osnovy meloheohrafii Ukrainy [Theoretical and methodological foundations of melogeography of Ukraine]. Geography and Tourism, vol. 3, pp. 163–166.