АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

весілля
обряд
символізм
вогонь
спів

Як цитувати

Пиж’янова, Н. (2021). АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 10 (98), 230-233. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-10-98-48

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних елементів обрядів весілля у різних локаціях Центральної України. У процесі дослідження застосовувалися методи: аналогій, узагальнення, компаративного аналізу. Весільна практика розглядалася у контексті трьох основних етапів: передвесільного, весілля, поствесільного. Результати проведеного аналізу основних елементів обрядів весілля трьох локацій Центральної України дозволили ідентифікувати спільні й відмінні моменти, притаманні кожній із них. Зазначено, що до спільних для всіх локацій відносено: символізм цифр три та чотири, анімізм дерева, обов’язковість отримання згоди дівчини на весілля, прикрашання весільного короваю гілками дерев, пісенний та танцювальний супровід обряду весілля. Вказується, що найбільш суттєвими відмінними рисами є: час запрошення гостей на весілля, відношення до церковного супроводу обряду весілля, відсутність чіткої хронологічної прив’язки бгання короваю до дня весілля або вінчання, обряди першого дня наступного тижня після вінчання, відношення до театралізації обряду весілля та символізму вогню. У статті зазначено, що перспективними дослідженнями є порівняння весільного обряду локацій Центральної України із локаціями Західної України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-10-98-48
PDF

Посилання

Слюсар Л. І. Еволюція шлюбу в Україні: ХVІІ – початок ХХ сторіччя. Демографічні проблеми та тенденції. 2011. №. 2. С. 62–72.

Петрова Н. Традиційне весілля українців та поляків: етнокультурні паралелі (порівняльний аналіз передвесільного циклу). Записки історичного факультету. 2008. № 1. С. 53–60.

Нємєц В. Традиційне весілля Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Народознавчі зошити. 2012. № 5 (107). С. 818–823.

Конвай В. Висвітлення традиційної та сучасної весільної обрядовості в інтернет-ресурсах України. Народна творчість та етнографія. 2011. № 1. С. 52–59.

Борисенко, В. Трансформація весільного обряду протягом століття (на прикладі с. Івча Літинського району на Вінниччині). Народна творчість та етнологія. 2013. № 2. С. 15–26.

Сумцов Н. Ф. Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы. Киев : издание редакции "Киевской старины", 1885. 20 с.

Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. Київ : Наукова думка, 1974. 160 с.

Чубинский П.П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования. С-П., 1877.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу. Київ : Наукова думка, 1966. 198 с.

Пиж’янова Н.В. Вивчення окремих аспектів етнографічної діяльності Порфирія Демуцького. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2014. № 7. С. 110–113.

Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. К., 2003. Т. 1: Поезія 1837-1847. С. 385.

Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов: Избранные труды. Москва : Издательская фирма «Восточная литература», 1996. 296 с.

Пиж'янова Н. Тематичний аналіз збірки «Народні українські пісні в Київщині» Порфирія Демуцького. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2016. Вип. 14. С. 308–315.

Sliusar L.I. (2011) Evoliutsiia shliubu v Ukraini: ХVII – pochatok ХХ storichchia [Evolution of marriage in Ukraine: XVII – the beginning of the XX century]. Demography and social economy, vol. 2, pp. 62–72.

Petrova N. (2008) Tradytsiine vesillia ukraintsiv ta poliakiv: etnokulturni paraleli (porivnialnyi analiz peredvesilnoho tsyklu) [Traditional wedding of Ukrainians and Poles: ethnocultural parallels (comparative analysis of the pre-wedding cycle)]. Notes of the Faculty of History, vol. 1, pp. 53–60.

Niemiets V. (2012) Tradytsiine vesillia Volyni v doslidzhenniakh polskykh etnohrafiv druhoi polovyny XIX – pochatku XX stolittia [The traditional wedding of Volyn in the research of Polish ethnographers of the second half of the XIX – early XX century]. Ethnographic notebooks, vol. 5 (107), pp. 818–823.

Konvai V. (2011) Vysvitlennia tradytsiinoi ta suchasnoi vesilnoi obriadovosti v internet-resursakh Ukrainy [Coverage of traditional and modern wedding ceremonies in the Internet resources of Ukraine]. Folk art and ethnography, vol. 1, pp. 52–59.

Borysenko V. (2013) Transformatsiia vesilnoho obriadu protiahom stolittia (na prykladi s. Ivcha Litynskoho raionu na Vinnychchyni) [Transformation of a wedding ceremony during the century (on the example of the village of Ivcha of Lityn district, Vinnytsia region)]. Folk art and ethnology, vol. 2, pp. 15–26.

Sumcov N.F. (1885) Religiozno-mificheskoe znachenie malorusskoj svadby [The religious and mythical meaning of the Little Russian wedding]. Kiev : izdanie redakcii "Kievskoj stariny". (in Russian)

Zdoroveha N.I. (1974) Narysy narodnoi vesilnoi obriadovosti na Ukraini [Essays on folk wedding ceremonies in Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Chubinskij P.P. (1877) Trudy jetnografichesko-statisticheskoj jekspedicii v Zapadno-Russkij kraj, snarjazhennoj Imperatorskim Russkim Geograficheskim Obshhestvom. Jugo-Zapadnyj otdel. Materialy i issledovanija [Proceedings of an ethnographic and statistical expedition to the Western Russian Territory, equipped by the Imperial Russian Geographical Society. Southwest Department. Materials and research]. S-P. (in Russian)

Zhaivoronok V.V. (2006) Znaky ukrainskoi etnokultury: Slovnyk-dovidnyk [Signs of Ukrainian ethnoculture: Dictionary and reference book]. Kyiv: Dovira. (in Ukrainian)

Kravets O.M. (1966) Simeinyi pobut i zvychai ukrainskoho narodu [Family life and custom.s of the Ukrainian people]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Pyzhianova N.V. (2014) Vyvchennia okremykh aspektiv etnohrafichnoi diialnosti Porfyriia Demutskoho [Certain aspects of Porfyriy Demutsky’s ethnographical activity]. Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts, vol. 7, pp. 110–113.

Shevchenko T. (2003) Zibrannia tvoriv [Collection of works]. U 6 t. T. 1: Poeziia. Kyiv. (in Ukrainian)

Sumcov N.F. (1996) Simvolika slavjanskih obrjadov: Izbrannye trudy [Symbolism of Slavic rites: Selected works]. Moskva: Izdatelskaja firma «Vostochnaja literatura». (in Russian)

Pyzhianova N.V. (2016) Tematychnyi analiz zbirky "Narodni ukrainski pisni v Kyivshchyni" Porfyriia Demutskoho [Thematic Analysis of Porfyriy Demutsky’s collection „Ukrainian folk songs in the Kyiv region”]. Problems of modern teacher training, vol. 14, pp. 308–315.