ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ВЖИВАННЯ ТА СУТНОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ
PDF

Ключові слова

сленг
вульгаризм
форма мови
висловлювання
концепція

Як цитувати

Шевченко , М. (2020). ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ВЖИВАННЯ ТА СУТНОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ. Молодий вчений, 4 (80), 667-669. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-139

Анотація

У статті розглянуто сутність феномену сленгу. Автором визначається важливість цього мовного елементу та його місце у лінгвістиці. Проаналізовано провідні дослідження зарубіжних дослідників. Усі вікові групи носіїв мови використовують сленг у своїй повсякденній діяльності, молодь і студенти – у більшій мірі, ніж старше покоління, зайняте своєю кар'єрою, де стандартна мова є однією з умов просування по службі. Але щодо спілкування в побуті, тут відсутні обмеження або будь-які перешкоди для вживання сленгу. Деякі автори розглядають сленг як вульгарну, злодійську мову, яку слід уникати, і яка приречена на швидке відмирання; інші, навпаки, вважають сленг ознакою життя, оновлення та поступального розвитку мови. Поряд із загальним сленгом носії мови в своїй повсякденній діяльності та спілкуванні, а саме, вузько професійному, поряд із загальним сленгом використовують одиниці спеціального сленгу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-139
PDF

Посилання

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1997. 356 с.

Фрумкина Р.М. Концепт, категория, прототип. Лингвистическая и экстралингвистическая семантика. Москва : Наука, 1992. 245 с.

Fillmore С.J. Frame semantics. Linguistics in the morning calm: Selected papers from the SICOL – 1981. Seoul, 1982, pp. 111–137.

Rosch E. Natural caregories. Cognitive psychology.1973, pp. 328–350.

Wierzbicka A. Cross-Cultural Pragmatics: The semantics of Human Interaction. Berlin, N. Y. Mouton de Gruyter, 1991. 389 р.

Stepanov, Yu. S. (1997). Konstanty. Slovar russkoj kultury. Opyt issledovaniya. [Constants. The dictionary of Russian culture. Experience of research]. Moscow: Shkola «Yazyki russkoj kultury». (in Russian)

Frumkina, R. M. (1992). Koncept, kategoriya, prototip. Lingvisticheskaya i ekstralingvisticheskaya semantika [Concept, category, prototype. Linguistic and extra linguistic semantics]. Moscow: Nauka. (in Russian)

Fillmore, С.J. (1982). Frame semantics. Linguistics in the morning calm: Selected papers from the SICOL. Seoul, pp. 111–137.

Rosch, E. (1973). Cognitive psychology. Natural caregories. L., pp. 328–350.

Wierzbicka, A. (1991). Cross-Cultural Pragmatics: The semantics of Human Interaction. Berlin: N.Y.