ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В СИСТЕМІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

професійна орієнтація
дуальна форма здобуття освіти
корельовані професії
регіон
ринок праці

Як цитувати

Помінчук, С. (2019). ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В СИСТЕМІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ. Молодий вчений, 8 (72), 339-344. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-71

Анотація

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості впроваджують у професійну підготовку та перепідготовку безробітних елементи дуальної форми навчання з метою підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці. У статті досліджено дуальну систему освіти, європейський досвід дуальної освіти, запропоновано модель здійснення професійної орієнтації населення в умовах впровадження дуальної форми здобуття освіти.Проаналізовано динаміку зміни кількості професійно – технічних навчальних закладів та закладів вищої освіти. На основі стану, перспектив та стратегій розвитку інфраструктури регіонів України щодо потреб у кваліфікованих кадрах, наведено приклади корельованих професій та спеціальностей на ринку праці, які можуть бути використання при подальшому розвитку впровадження елементів дуальної освіти. Розроблено модель професійної орієнтації населення в системі впровадження дуальної форми здобуття освіти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-71
PDF

Посилання

Мокін Б.І., Косарук О.М. Освоєння студентами ви¬щих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 2. С. 103–109.

Дернова М.Г. Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2014. Вип. 2. С. 137–145.

Кулалаєва Н. SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 15 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; [Ред. кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2018. С. 54–60.

Шевченко І.Ю. Дуальна освіта як основа кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України. БІЗНЕСІНФОРМ. 2019. № 2. С. 171–185.

Лук’янихін В., Тесленко І. Формування ефектив¬них комунікацій у системі «університет – студент – роботодавець» через призму дуальної освіти. Маркетинг в Україні. 2018. № 2. С. 69–71.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» від 19 вересня 2018 р. № 660-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-р. (дата звернення: 05.08.2019).

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти» від 16 березня 2015 р. № 298. URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-04-17/3825/nmo-298-1.pdf. (дата звернення: 05.08.2019).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «План заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» від 3 квітня 2019 р. № 214-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019 (дата звернення: 05.08.2019).

Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/ (дата звернення: 05.08.2019).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 05.08.2019).

Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів України. URL: http://www.fes.kiev.ua. (дата звернення: 05.08.2019).

Mokin B.I., Kosaruk O.M. (2017). Osvoiennia studentamy vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv robitnychykh profesii yak odyn iz variantiv realizatsii ideolohii dualnoi osvity [Mastering students of higher technical educational establishments of working professions as one of the variants of realization of ideology of dual education]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, no. 2, pp. 103–109.

Dernova M.H. (2014). Dualna model vyshchoi profesiinoi osvity doroslykh: yevropeiskyi dosvid [A Dual Model of Higher Professional Adult Education: European Experience]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, vol. 2, pp. 137–145.

Kulalaieva N. (2018). SWOT-analiz uprovadzhennia elementiv dualnoi formy navchannia u profesiinu pidhotovku maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv [SWOT-analysis of the introduction of dual training elements in the training of future skilled workers]. Naukovyi visnyk Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika : zb. nauk. prats. Inst-t prof.-tekh. osvity NAPN Ukrainy; [Red. kol.: V.O. Radkevych (holova) ta in.]. Zhytomyr: ZhKKHV «Polissia» ZhOR., vol. 15, pp. 54–60.

Shevchenko I.Yu. (2019). Dualna osvita yak osnova kadrovoho zabezpechennia pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv avtomobilebuduvannia Ukrainy [Dual education as the basis of human resources for improving the competitiveness of Ukrainian automotive companies]. BIZNESINFORM, no. 2, pp. 171–185.

Lukianykhin V., Teslenko I. (2018). Formuvannia efektyvnykh komunikatsii u systemi «universytet – student – robotodavets» cherez pryzmu dualnoi osvity [Formation of effective communications in the university – student – employer system through the lens of dual education]. Marketynh v Ukraini, no. 2, pp. 69–71.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity vid 19 veresnia 2018 r. no. 660-r.» [Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of training of specialists in the dual form of education of September 19, 2018, no. 660-r”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660 (accessed 05 August 2019).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro provedennia doslidno-eksperymentalnoi roboty za temoiu «Profesiina pidhotovka kvalifikovanykh robitnykiv z vykorystanniam elementiv dualnoi systemy navchannia» na bazi zakladiv profesiino-tekhnichnoi osvity» vid 16 bereznia 2015 r. no. 298 [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On conducting experimental work on the topic" Professional training of skilled workers using the elements of dual training system "on the basis of vocational education institutions" of March 16, 2015, no. 298.]. Available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-04-17/3825/nmo-298-1.pdf. (accessed 05 August 2019).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Plan zakhodiv z realizatsii Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity» vid 3 kvitnia 2019 r. no. 214-r [Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Action Plan for the Implementation of the Concept of Training Specialists in Dual Forms of Education” of April 3, 2019, no. 214-r]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed 05 August 2019).

Derzhavna sluzhba zainiatosti (2019) [The official site of State Employment Service]. Available at: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya (accessed 05 August 2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019) [The official site of State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 05 August 2019).

Stan ta perspektyvy rozvytku infrastruktury rehioniv Ukrainy [State and prospects of infrastructure development in Ukraine's regions]. Available at: http://www.fes.kiev.ua (accessed 05 August 2019).