ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
PDF

Ключові слова

аналіз
соціально-економічний розвиток
регіональних систем
диспропорція
соціальна напруженість

Як цитувати

Погосян, Л. (2019). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Молодий вчений, 8 (72), 331-338. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-70

Анотація

Однією з актуальних тем дослідження в сучасному світі є оцінка та аналіз впливу соціальної напруженості на розвиток регіонів різного рівня. Пов'язано це з тим, що значне зростання соціальної напруженості призводить до падіння загального рівня розвитку і зниження рівня безпеки регіональної системи, як наслідок це призводить до негативних наслідків на державному рівні. Метою цієї статті є аналіз показників соціально-економічного стану регіональних систем України, а також опис і їх вплив на рівень зміни соціальної напруженості. Такий аналіз необхідний для систематизації розуміння і впливу певних показників соціально-економічного розвитку на соціальну напруженість і аналізу існуючої ситуації. Розгляду показників в графічному вигляді найбільш характерно вказують на наявність дисбалансу в розвитку регіональних систем. Описана взаємозв'язок показників і їх вплив на соціальну напруженість, як і наявність дисбалансу, вказує на необхідність проведення більш глибокого дослідження кожного регіону окремо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-70
PDF

Посилання

Донченко Ю.В., Євченко А.В., Железняков С.С. Соціально-економічні аспекти оцінки та регулювання територіальної асиметрії у розвитку адміністративних районів. Питання статистики 2004. №8. С. 56–61.

Клебанова Т.С., Трунова Т.Н. Диференціація регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Економіка розвитку. 2009. № 1 (49). С. 5–8.

Клебанова Т.С., Гур'янова Л.С., Сергієнко Е.А. Моделі диференціації конкурентних позицій регіонів. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики / заг. ред. д.е.н., проф. В.С. Пономаренка, д.е.н., проф. М.О. Кизима, д.е.н., проф. О.М. Тищенка. Харків : ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. 264 с.

Клебанова Т.С, Гур'янова Л.С., Сергієнко Е.А., Гончаренко Г.С. Модель аналізу асиметрії регіонального розвитку. Проблеми економіки. 2012. №2. С. 27–33.

Клебанова Т.С., Іванов В.В., Дубровіна Н.А. Методи прогнозування. Навчальний посібник. Харків : Вид. ХГЕУ, 2002. 372 с.

Клебанова Т.С., Трунова Т.Н. Дифференциейація регіонів України за рівнем соціально-економического розвитку. Економіка розвітку. 2009. №1 (49). С. 58.

Кононов Д.А. Сценарний аналіз динаміки поведінки соціально-економічних систем. URL: http://www.econ.asu.ru/old/sborn/finmath2001/pdf/1.pdf (дата звернення: 20.06.2019).

Матеріали науково-практичної конференции «Сітуаційні центри: моделі, технології, досвід практичної реализации». URL: http://www.zdt-magazine.ru/publik/sviaz/2006/julay-06-07-pri.htm (дата звернення: 20.06.2019).

Плюта В. Порівняльний багатовимірний аналіз в економетричному моделюванні / пер з польського В.В. Іванова. Москва : Фінанси і статистика, 1989. 172 с.

Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л.Економічна безпека регіону: аналіз, оцінка, прогнозування : монографія. Харків. 2004. 144 с.

Сучасні підходи до моделювання складних соціально-економічних систем / за ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.А. Кизима. Харків, 2011. 280 с.

Сошникова Л.А., Тамашевіч В.Н., Уебе Г., Шефер М. Багатомірний статистичний аналіз в економіці / за ред. проф. В.Н. Тамашевіча. Москва, 1999. 203 с.

Ястребова А.С, Никифорова О.В., Чаговець Л.А. Моделювання процесу вирівнювання диспропорцій розвитку регіональних систем з використанням податкових важелів. Проблеми економіки. 2012. № 2. С. 58–62.

Вдовічен А., Круглянко А. Діспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та его! Застосування в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 1(163). С. 220–231.

Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 14.05.2019).

Курьянова Е.В. Анализ оборота розничной торговли в оценке развития Челябинской области. Региональное развитие. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-oborota-roznichnoy-torgovli-v-otsenke-razvitiya-chelyabinskoy-oblasti. (дата звернення: 27.06.2019).

Мазаракі А.А., Мельник Т.М., Юхименко В.В. та ін. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання : моногр. Київ. нац. торг.-екон. ун- т, 2011. 652 с.

Awokuse Titus O., Trade Openness and Economic Growth: Is Growth Export-led or Import-led Applied Economics. 2008. №40. Р. 161–173.

Esfahani H. S. Exports, imports, and economic growth in semi-industrialized countries Journal of Development Economics. 1991. Vol. 35. Issue 1. P. 93–116.

Селезнев М.А. Социальная революция. Москва, 1971. 215 c.

Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством : підручник. Львів : Українська академія друкарства, 2008. С. 64–65.

Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством Донецьк: НАН України, Ін-т економіки промисловості. 2000. 503 с.

Голошубова Н.О., Кавун О.О., Торопков В.М. та ін. Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / за заг. ред. Н.О. Голошубової. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 344 с.

Donchenko Yu.V., Yevchenko A.V., Zhelezniakov S.S. (2004). Sotsialno-ekonomichni aspekty otsinky ta rehuliuvannia terytorialnoi asymetrii u rozvytku administratyvnykh raioniv [Socio-economic aspects of assessment and regulation of territorial asymmetry in the development of administrative districts]. Question of statistics, no 8, рр. 56–61.

Klebanova T.S., Trunova T.N. (2009). Dyferentsiatsiia rehioniv Ukrainy za rivnem sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Differentiation of regions of Ukraine by the level of socio-economic development]. Economics of development, no 1 (49), pp. 5–8.

Klebanova T.S., Hurianova L.S., Serhiienko E.A. (2009). Modeli dyferentsiatsii konkurentnykh pozytsii rehioniv [Models of differentiation of competitive positions of regions]. Konkurentospromozhnist: problemy nauky ta praktyky / Pid. red. d.e.n., prof. Ponomarenka V.S., d.e.n., Prof. Kyzyma M O., d.e.n., Prof. Tyshchenka O.M. Kharkiv : FOP Liburkina L.M.; VD «INZhEK», 2009. 264 p. (in Ukrainian)

Klebanova T.S., Hurianova L.S., Serhiienko E.A., Honcharenko H.S. (2012). Model analizu asymetrii rehionalnoho rozvytku [Model of analysis of asymmetry of regional development]. Problems of economy, no 2, pp. 27–33.

Klebanova T.S., Ivanov V.V., Dubrovina N.A. (2002). Metody prohnozuvannia. Navchalnyi posibnyk. [Methods of forecasting. Tutorial]. Kharkiv : Vyd. KhHEU, 372 p. (in Ukrainian)

Klebanova T.S., Trunova T.N. (2009). Dyfferentsyei atsiia rehioniv Ukrainy za rivnem sotsialno-ekonomycheskoho rozvytku [Differentiation of regions of Ukraine by the level of socio-economic development]. Economics of Developmen, no 1 (49), 58 p.

Kononov D.A. Stsenarnyi analiz dynamiky povedinky sotsialno-ekonomichnykh system [Scenario analysis of the dynamics of behavior of socio-economic systems]. URL: http://www.econ.asu.ru/old/sborn/finmath2001/pdf/1.pdf (accessed 20.06.2019).

Materialy naukovo-praktychnoi konferentsyy (2006). Situatsiini tsentry: modeli, tekhnolohii, dosvid praktychnoi realyzatsyy [Situational centers: models, technologies, experience of practical realization]. URL: http://www.zdt-magazine.ru/publik/sviaz/2006/julay-06-07-pri.htm (accessed 20.06.2019)

Pliuta V. (1989). Porivnialnyi bahatovymirnyi analiz v ekonometrychnomu modeliuvanni [Comparative multidimensional analysis in econometric modeling]. translated from Polish V.V. Ivanova. Moscow : Finansy i statystyka. (in Russian)

Ponomarenko V.S., Klebanova T.S., Chernova N.L. (2004). Ekonomichna bezpeka rehionu: analiz, otsinka, prohnozuvannia: monohrafiia [Economic security of the region: analysis, evaluation, forecasting: monograph]. Kharkiv : VD «INZhEK». (in Ukrainian)

Ponomarenko V.S., Klebanova T.S., Kyzyma N.A. (ed) (2011). Suchasni pidkhody do modeliuvannia skladnykh sotsialno-ekonomichnykh system [Modern approaches to modeling complex socio-economic systems]. Kharkiv : FOP Aleksandrova K.M.; VD «INZhEK». (in Ukrainian)

Soshnykova L.A., Tamashevich V.N., Uebe H., Shefer M. (1999). Bahatomirnyi statystychnyi analiz v ekonomitsi [Multidimensional statistical analysis in economics] / Pid red. prof. V.N. Tamashevicha. Moskva : YuNITIDANA. (in Russian)

Yastrebova A.S., Nykyforova O.V., Chahovets L.A. (2012). Modeliuvannia protsesu vyrivniuvannia dysproportsii rozvytku rehionalnykh system z vykorystanniam podatkovykh vazheliv [Modeling the process of equalizing disproportions in the development of regional systems using tax levers]. Problems of Economy, no 2, pp. 58–62.

Vdovichen A., Kruhlianko A. (2015). Disproportsiinist rozvytku rehioniv: yevropeiskyi dosvid ta eho zastosuvannia v Ukraini [Disproportionality of regional development: European experience and it application in Ukraine]. Current problems of the economy, no 1 (163), pp. 220–231.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 14.05.2019)

Kurianova E.V. (2014). Analyz oborota roznychnoi torhovly v otsenke razvytyia Cheliabynskoi oblasty [Analysis of Retail Trade Turnover in Assessing the Development of the Chelyabinsk Region]. Regional Development, no 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-oborota-roznichnoy-torgovli-v-otsenke-razvitiya-chelyabinskoy-oblasti. (accessed 27.06.2019)

Mazaraki A.A., Melnyk T.M., Yukhymenko V.V. (2011). Strukturna pereoriientatsiia zovnishnoi torhivli u systemi faktoriv ekonomichnoho zrostannia : monohr. [Structural reorientation of foreign trade in the system of factors of economic growth: monogr.]. Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Awokuse Titus O. (2008). Trade Openness and Economic Growth: is Growth Export-led or Import-led / Applied Economics, no. 40, pp. 161–173.

Esfahani H.S. (1991). Exports, imports, and economic growth in semi-industrialized countries. Journal of Development Economics, vol. 35, issue 1, pp. 93–116.

Seleznev M.A. (1971). Sotsyalnaia revoliutsyia [The Social Revolution]. Moskva. (in Russian)

Shtanhret A.M. (2008). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom : pidruchnyk [Crisis Management Enterprise: A Textbook]. Lviv : Ukrainian Academy of Printing, pp. 64–65.

Sytnyk L.S. (2000). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Organizational and economic mechanism of crisis management of enterprise]. NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti. Donetsk : IEP NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Holoshubova N.O., Kavun O.O., Toropkov V.M. ta in. (2014) Pidpryiemnytski merezhi v torhivli : monohrafiia [Entrepreneurial Networks in Commerce: Monograph]. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)