СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ
PDF

Ключові слова

ризик
підприємницька діяльність
підприємницький ризик
класифікація підприємницьких ризиків
управління ризиком

Як цитувати

Оксенюк, К. (2019). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ. Молодий вчений, 8 (72), 328-330. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-69

Анотація

У статті узагальнено сутність понять «ризик», «підприємницький ризик». Встановлено, що своєчасне виявлення ризикових ситуацій сприятиме вирішенню проблем і перспективному розвитку підприємства. Наведено авторське визначення підприємницького ризику. Проаналізовано причини виникнення підприємницьких ризиків. Обґрунтовано , що підприємницький ризик визначається залежністю від зовнішнього середовища та внутрішніх факторів. Удосконалено підхід до класифікації підприємницьких ризиків за рядом ознак: видами діяльності підприємства, мірою впливу на діяльність підприємства, джерелами виникнення, тривалістю в часі, можливістю прогнозування, масштабом впливу, типами, рівнем втрат, часом дії. Cформовано методи зниження підприємницького ризику.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-69
PDF

Посилання

Романов В., Бутуханов А. Риски предприятия как составная часть рисков. Моделирование и анализ безопасности, риска и качества в сложных системах. СПб. : НПО «Омега», 2001.

Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. Шедевры мировой мысли. Т. 3. Петрозаводск : Петроком, 1993. 307 с.

Чечетова Н.Ф. Ризики, їх природа, класифікація і способи виміру на ринку цінних паперів. Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Випуск 22. 2018. С. 123–126.

Воронкова А.Е., Пономарьов В.П., Дібніс Г.І. Підтримка конкурентоспроможного потенціалу підприємства : навч. посібник. Київ : Техніка, 2000, 152 с.

Вишневська О.А. Підприємницький ризик в управлінні конкурентоспроможністю підприємств. Економіка і суспільство. 2016. № 7. С. 232–237.

Чуприна І.В. Поняття та класифікація ризиків в підприємницькій діяльності. Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. №4 (70). С. 187–194.

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: монография. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. 544 с.

Гончаров А.Б. Інвестування : навч. посібник. Харків : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. 330 с.

Варналій З.С. Основи підприємництва : підручник. Київ : Знання-Прес, 2002. 404 с.

Romanov V., Butukhanov A. (2001). Riski predpriyatiya kak sostavnaya chast riskov. Modelirovanie i analiz bezopasnosti, riska i kachestva v slozhnyih sistemah. [Enterprise risks as an integral part of risks. Modelling and analysis of safety, risk and quality in complex systems]. SPb. : NPO «Omega». (in Russian)

Keins D.М. (1993). Obschaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. Shedevryi mirovoy myisli [General theory of employment, interest and money. Masterpieces of world thought]. V. 3. Petrozavodsk : Petrokom, 307 p. (in Russian)

Chechetova N.F. (2018). Ryzyky, yikh pryroda, klasyfikatsiia i sposoby vymiru na rynku tsinnykh paperiv [Risks, their nature, classification and methods of measurement in the securities market]. Collection of scientific works of Cherkassy State Technological University. Series: Economics, no 22, pp. 123–126. (in Ukrainian)

Voronkova А.Е., Ponomariov V.P., Dibnis H.І. (2000). Pidtrymka konkurentospromozhnoho potentsialu pidpryiemstva [Support for the competitive potential of the enterprise: a tutorial]. Kyiv : Technika, 152 p. (in Ukrainian)

Vyshnevska О.А. (2016). Pidpryiemnytskyi ryzyk v upravlinni konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv [Entrepreneurial risk in managing the competitiveness of enterprises]. Economy and society, no 7, pp. 232–237. (in Ukrainian)

Chupryna І.V. (2012). Poniattia ta klasyfikatsiia ryzykiv v pidpryiemnytskii diialnosti [The concept and classification of risks in business]. Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Economic Sciences, vol. 70, no. 4, pp. 187–194. (in Ukrainian)

Shapkin А.S. (2003). Ekonomicheskie i finansovyie riski. Otsenka, upravlenie, portfel investitsiy [Economic and financial risks. Valuation, management, investment portfolio]. Moscow : Publishing and trading Corporation «Dashkov and Co», 544 p. (in Russian)

Honcharov А.B. (2003). Investuvannia [Investments]. Kharkiv : Publishing House «INZHEK», 330 p. (in Ukrainian)

Varnalii Z.S. (2002). Osnovy pidpryiemnytstva [Basics of entrepreneurship: textbook]. Kyiv : Znannia-Press, 404 p. (in Ukrainian)