АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ НА АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕР-СЬКИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
PDF

Ключові слова

аутсорсинг
бухгалтерські послуги
собівартість
витрати
релевантна інформація
релевантні витрати

Як цитувати

Коцкулич, Т., & Полатайко, В. (2019). АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ НА АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕР-СЬКИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Молодий вчений, 8 (72), 323-327. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-68

Анотація

Досліджено історичне походження та сутність аутсорсингу як виду економічної діяльності, проаналізовано його найбільш поширені моделі, переваги та недо-ліки кожної з моделей. Досліджено ринок послуг з аутсорсингу за кордоном та в Україна, зокрема провідні галузі, в яких застосовується ауторсинг, динаміку зростання аутсорсингових послуг, а також топ-компанії, що надають такі пос-луги. Також проведено дослідження ринку послуг з аутсорсингу бухгалтерії в Україні. У статті наведено основні рекомендації щодо аналізу доцільності пере-ходу на аутсорсинг бухгалтерських послуг з урахуванням релевантної інфор-мації про витрати. Доведено, що у більшості випадків очевидним є доцільність переходу повністю або частково на такого роду послуги.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-68
PDF

Посилання

Стахурська О. Аутсорсинг в Україні й у світі: особливості, тенденції та перспективи. Періодичне видання «Юрист&закон». 2017. №38. URL: http://uz.ligazakon.ua (дата звернення: 05.08.2019).

Микало О.І. Аналіз світового досвіду використання аутсорсингу. Ефек-тивна економіка. 2010. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=203 (дата звернення: 12.05.2019).

Білоус А. До чого йде аутсорсинг в Україні та Світі: тренди і прогнози. URL: https://blog.liga.net/user/abilous/article/k-chemu-idet-autsorsing-v-ukraine-i-v-mire-trendy-i-prognozy (дата звернення: 10.07.2019)

ТОП-10 аутсорсингових компаній України. Періодичне видання Strategic Business Review. 2018. №7. URL: http://www.sbr.in.ua/?p=2589 (дата звернення: 06.07.2019).

Аутсорсинг: всі «за» і «проти». Клуб ділових людей Україна. URL: https://bc-club.org.ua/guidebook/articles/autsorsyng-vsi-za-i-proty.html (дата звер-нення: 12.06.2019).

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. Київ, 2003. 704 с.

Staxursʹka O. (2017). Autsorsynh v Ukrajini j u sviti: osoblyvosti, tendenciji ta perspektyvy [Outsourcing in Ukraine and the world: peculiarities, tendencies and perspectives]. Periodyčne vydannja “Jurys&zakon”, no 38. Available at: http://uz.lihazakon.ua (accessed 05 August 2019).

Mykalo O.I. (2010). Analiz svitovoho dosvidu vykorystannja autsorsynhu [Analysis of the world experience of outsourcing]. Efektyvna ekonomika, no 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=203 (accessed 12 May 2019).

Bilous A. Do chogo jde autsorsynh v Ukrajini ta sviti: trendy i prohnozy [Where the outsourcing is coming in Ukraine and the world]. Available at: https://bloh.liha.net/user/abilous/article/k-čemu-idet-autsorsinh-v-ukraine-i-v-mire-trendy-i-prohnozy (accessed 10 July 2019).

(2018). TOP-10 autsorsynhovyx kompanij Ukrajiny [TOP 10 of Ukrainian outsourcing companies]. Periodyčne vydannja Stratehic Business Review, no 7. Available at: http://www.sbr.in.ua/?p=2589 (accessed 06 July 2019).

Autsorsynh: vsi «za» i «proty» [Outsourcing: all “pros” and “contras”]. Klub dilovyx ljudej Ukrajina. Available at: https://bc-club.orh.ua/huidebook/articles/autsorsynh-vsi-za-i-proty.html (accessed 12 June 2019).

Holov S.F. (2003). Upravlinsʹkyj oblik [Managerial accounting]. Kyiv : Libra. (in Ukrainian)