ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
PDF

Ключові слова

персонал
трудова діяльність
фактор
праця
активізація
підприємство

Як цитувати

Климчук, А. (2019). ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Молодий вчений, 8 (72), 318-322. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-67

Анотація

Стаття присвячена виявленню основних проблем, що впливають на активіза-цію праці персоналу на сучасних промислових підприємствах. Автором об-ґрунтовано, що окрім незадоволеності працівників розміром заробітної пла-ти, існують й інші фактори, здатні знизити трудову активність персоналу, се-ред яких доцільно виділити: відсутність можливостей у працівників до кар’єрного зростання та просування по службі, підвищення кваліфікації та професійного навчання, забезпечення гідних умов праці тощо. У зв’язку із цим, досліджено фактори, що знижують трудову діяльність персоналу підп-риємств: розкрито їх зміст, систематизовано у групи, а також досліджено ос-новні причини їх виникнення. За результатами досліджень запропоновано рекомендаційні заходи із усунення факторів, що знижують трудову діяль-ність персоналу на підприємствах.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-67
PDF

Посилання

Національна академія наук України. Інститут соціології : офіційний веб-сайт. URL: http://i-soc.com.ua/ukr/index.php (дата звернення: 20.08.2019)

Шаульська Л.В. Профорієнтаційні заходи в системі забезпечення економіки робітничими кадрами. Регіональні проблеми людського та соціа-льного розвитку : тези доп. і повідом. наук.-практ. конф. (Донецьк, 4–5 лис-топада 2008 р.). Донецьк : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2008. Т. 2. С. 206–211.

Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента : учебник. 5-е изд., сте-реотип. Київ : МАУП, 2004. 280 с.

Шишкіна К.І. Мінімальна заробітна плата як державна соціальна га-рантія та світовий досвід її визначення. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 32–36.

Климчук А.О. Оцінка професійного розвитку персоналу машинобу-дівних підприємств. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12(18). С. 48–54.

Ревкова Н.О. Мотиваційний механізм як засіб підвищення конкурен-тноздатності. Регіональні перспективи. 2001. № 5–6. С. 291–292.

Павловська О.В. Оцінка ефективності стимулювання праці за резуль-татами соціологічного обстеження. Україна: аспекти праці. 2001. № 1. С. 39–44.

Nacionaljna akademija nauk Ukrajiny. Instytut sociologhiji : oficijnyj veb-sajt [National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Sociology: official website]. Available at: http://i-soc.com.ua/ukr/index.php (accessed 20 Au-gust 2019).

Shauljsjka L.V. (2008). Proforijentacijni zakhody v systemi zabezpechennja eko-nomiky robitnychymy kadramy [Career guidance measures in the system of providing the economy with workforce]. Proceedings of the Reghionaljni problemy ljudsj-kogho ta socialjnogho rozvytku (Ukraine, Donecjk, November 4–5, 2008), Donecjk : NAN Ukrajiny, In-t ekonomiky prom-sti, pp. 206–211.

Shhekin G.V. (2004). Osnovy kadrovogo menedzhmenta [HR Management Fundamentals]. Kyiv : MAUP. (in Russian)

Shyshkina K.I. (2013). Minimaljna zarobitna plata jak derzhavna socialjna ghara-ntija ta svitovyj dosvid jiji vyznachennja [Minimum wage as a state social guarantee and worldwide experience in it’s defining]. Produktyvnistj aghrop-romyslovogho vyrobnyctva. Ekonomichni nauky, vol. 23, pp. 32–36.

Klymchuk A.O. (2017). Ocinka profesijnogho rozvytku personalu mashynobudivnykh pidpryjemstv [Assessment of professional development of personnel of machine-building enterprises]. Eurasian Academic Research Journal, no 12(18), pp. 48–54.

Revkova N.O. (2001). Motyvacijnyj mekhanizm jak zasib pidvyshhennja konkurent-nozdatnosti [Motivational mechanism as a means of increasing competitiveness]. Reghionaljni perspektyvy, no 5–6, pp. 291–292.

Pavlovsjka O.V. (2001). Ocinka efektyvnosti stymuljuvannja praci za rezuljtata-my sociologhichnogho obstezhennja [Assessment of the efficiency of stimulation of work on the results of a sociological survey]. Ukrajina: aspekty praci, no 1, pp. 39–44.