ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ ПРАЦІ
PDF

Ключові слова

глобалізація
ринок праці
трудова міграція
освітня міграція
діджеталізація
нові форми зайнятості
професійна орієнтація

Як цитувати

Ільїч, Л. (2019). ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ ПРАЦІ. Молодий вчений, 8 (72), 304-309. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-65

Анотація

У статті проаналізовано окремі аспекти впливу глобалізації на формування ринку праці: основні показники безробіття та наявність вакансій, трудову та освітню міграції, нові форми зайнятості, потреби перспективного ринку праці. Здійснено підсумки міграції населення в Україні (усі потоки міграції), проаналізовано ключові центри тяжіння робочої сили на світовому ринку праці, висвітлено процес репатріації, як зворотній бік трудової міграції. Проаналізовано основні фактори, які спонукають населення до освітньої міграції. Згруповано окремі ознаки нових форм зайнятості, які виникли в процесі діджиталізації. Професійну орієнтацію визначено як чинник, що сприяє поглибленому інформуванню населення про потреби ринку праці в умовах глобалізаційних процесів. Запропоновано удосконалити інформаційну складову професійної орієнтації з метою поглиблення знань населення про стан та потреби ринку праці в умовах глобалізації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-65
PDF

Посилання

.Watts A.G., Sultana R.G. Career guidance policies in 37 countries: Contrasts and common themes. International Journal for Educational and Vocational Guidance. 2004. Vol. 4, No. 2–3. Р. 160.

Мазурок П.П., Одягайло Б.М., Кулішов В.В., Сазонець О.М. Глобальна економіка : навч. посіб. Львів : Магнолія, 2009. 208 с.

Колот А.М., Герасименко О.О. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1(35). С. 97–25.

Туль С.І. Нові форми праці в умовах діджиталізації економіки та світового ринку праці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 23, ч. 2. С. 100–104.

Туль С.І. Віртуалізація інтелектуальної праці в умовах становлення постіндустріальної економіки. Академічний огляд. 2016. № 1(44). С. 22–30.

Акіліна О.В., Ільїч Л.М. Конкурентоспроможність робочої сили IT-сфери через призму трансформацій ринку праці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18(1). С. 10–16.

Наумова М.А. Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. Бізнес Інформ. 2019. № 1(492). С. 40–49.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.08.2019).

Савіцька О.П. Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізації. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.17. С. 295–303.

Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. C. 188–200. URL: http://ipk.edu.ua/journal/El-librari/ (дата звернення: 05.08.2019).

Сандугей В.В. Освітня міграція в контексті євроінтеграції вітчизняної економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 4(15). С. 29–34.

Малиновська О.А. Еміграція vs імміграція: напрями та механізми політики репатріації. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1(35). С. 69–81.

Аналітичний звіт щодо професійно – кваліфікаційного прогнозування в Україні, робочий проект для обговорення. 2017. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy (дата звернення: 05.08.2019).

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/842. (дата звернення: 05.08.2019).

Watts A.G. (2004). Career guidance policies in 37 countries: Contrasts and common themes [Career guidance policies in 37 countries: Contrasts and common themes]. International Journal for Educational and Vocational Guidance, vol. 4, no. 2–3, p. 160.

Mazurok P.P., Odiahailo B.M., Kulishov V.V., Sazonets O.M. (2009). Hlobalna ekonomika : navch. posib. [Global Economy: teach. tool.]. Lviv : Mahnoliia. (in Ukrainian)

Kolot A.M., Herasymenko O.O. (2019). Sotsialno-trudovyi rozvytok v ХХІ stolitti: do pryrody hlobalnykh zmin, novykh mozhlyvostei, obmezhen i vyklykiv [Social and labor development in the 21st century: towards the nature of global change, new opportunities, constraints and challenges]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, no. 1(35), pp. 97–25.

Tul S.I. (2019). Novi formy pratsi v umovakh didzhytalizatsii ekonomiky ta svitovoho rynku pratsi [New forms of labor in conditions of digitization of economy and world labor market]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 23, part. 2, pp. 100–104.

Tul S.I. (2016) .Virtualizatsiia intelektualnoi pratsi v umovakh stanovlennia postindustrialnoi ekonomiky [Virtualization of intellectual labor in the conditions of post-industrial economy]. Akademichnyi ohliad, no. 1(44), pp. 22–30.

Akilina O.V., Ilich L.M. (2018). Konkurentospromozhnist robochoi syly IT- sfery cherez pryzmu transformatsii rynku pratsi [Competitiveness of IT workforce through the prism of labor market transformations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 18(1), pp. 10–16.

Naumova M.A. (2019). Vplyv hlobalnykh vyklykiv na funktsionuvannia rynku pratsi [The impact of global challenges on the functioning of the labor market]. Biznes Inform, no. 1(492), pp. 40–49.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019) [The official site of State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 05 August 2019).

Savitska O.P. (2013). Osoblyvosti mihratsiinykh protsesiv naselennia v umovakh hlobalizatsii [Features of migration processes of the population in the conditions of globalization]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 23.17, pp. 295–303.

Rynok pratsi ta zainiatist v Ukraini: realii ta perspektyvy : kolektyvna monohrafiia (2018). [Labor market and employment in Ukraine: realities and prospects: collective monograph], (eds. Kozhemiakinoi S.M., Kalininoi S.P.), pp. 188–200, 424 p. Available at: http://ipk.edu.ua/journal/El-librari (accessed 05 August 2019).

Sanduhei V.V. (2018). Osvitnia mihratsiia v konteksti yevrointehratsii vitchyznianoi ekonomiky [Educational migration in the context of European integration of the domestic economy]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 4(15). pp. 29–34.

Malynovska O.A. (2019). Emihratsiia vs immihratsiia: napriamy ta mekhanizmy polityky repatriatsii [Emigration vs immigration: directions and mechanisms of repatriation policy]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, no. 1(35), pp. 69–81.

Analitychnyi zvit shchodo profesiino-kvalifikatsiinoho prohnozuvannia v Ukraini, robochyi proekt dlia obhovorennia (2017). [Analytical report on vocational qualification forecasting in Ukraine, working project for discussion] Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-mater (accessed 05 August 2019).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 veresnia 2008 r. N 842 «Pro zatverdzhennia Kontseptsii derzhavnoi systemy profesiinoi oriientatsii naselennia» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 17 September 2008 no. 842 “On approval of the Concept of the state system of vocational guidance for the population”]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua (accessed 05 August 2019).