УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТУ ЗЕРНА ПІДПРИЄМСТВОМ
PDF

Ключові слова

експорт
економічна ефективність
управління виробництвом
зерно
виробнича собівартість
підприємство

Як цитувати

Вакуленко, О., Файчук, О., & Файчук, О. (2019). УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТУ ЗЕРНА ПІДПРИЄМСТВОМ. Молодий вчений, 8 (72), 300-303. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-64

Анотація

З’ясовано сутність та значення експортної діяльності для підприємств. Розглянуто поняття економічної ефективності експортних операцій. Висвітлено основні існуючі методичні підходи до визначення рівня ефективності експортної діяльності суб’єктів господарювання. За допомогою методу аналізу встановлено, що чільне місце при обчисленні рівня рентабельності експорту продукції посідає виробнича собівартість. На прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства виявлено вагомий резерв подальшого зростання економічної ефективності експорту зерна. Завдяки графічному методу розглянуто загальну структуру витрат на виробництво та експорт зерна у ПрАТ «Успіх». Узагальнено головні результативні напрями зниження виробничої собівартості продукції у галузі рослинництва, у тому числі зерновому секторі. Розраховано показники економічної ефективності експорту зерна на ПрАТ «Успіх» за трьома сценаріями поступового зниження величини виробничої собівартості продукції при інших незмінних умовах. Обґрунтовано кількісні зміни в економічній ефективності експортних операцій досліджуваного підприємства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-64
PDF

Посилання

Бондарєва Т.І., Осадчук А.І. Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2011. №3(15). С. 91–104.

Мельник О.Г., Нагірна М.Я. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства. Інноваційна економіка. 2013. №5. С. 63–66.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Ред.кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.

Кузьмін О.Є., Босак А.О., Дарміць Р.З. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка». 2009. 324 с.

Економіка і підприємництво, менеджмент: підручник / С.М. Рогач, Т.А. Гуцул, В.А. Ткачук та ін. Київ : ЦП «Компринт». 2015. 714 с.

Кваша C.M., Ільчук М.М., Коновал І.А. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 16–24.

Bondareva T.I., Osadchuk A.I. (2011). Otsinka efektyvnosti eksportnoi diyalnosti pidpryyemstva [Evaluation of export efficiency of enterprise]. Ekonomika ta upravlinya pidpryemstvami mashynobudivnoii galuzi: problem teorii ta praktyky, vol. 3(15), pp. 91–104.

Melnyk O.G., Nagirna M.I. (2013). Diagnostyka faktoriv vplyvu na eksportnu diyalnist pidpryemstva [Diagnosis of factors influencing the export activity of the enterprise]. Innovatsiyna ekonomika, vol. 5, pp. 63–66.

Mochernyi S.V. (2000). Ekonomichna entsiklopedia. Kyiv : Vydavnychyi tsentr «Akademia», vol. 1, 864 p.

Kuzmin O.E., Bosak A.O., Darmits R.Z. (2009). Planuvanya, organizuvanya ta motyvuvanya zovnishnoekonomichnoii diyalnosti [Planning, organization and motivation of foreign economic activity]. Lviv : Vydavnitstvo Natsionalnogo universitetu «Lvivska politehnika», 324 p.

Rogach S.M., Gutsul T.A., Tkachuk V.A. ta in. (2015). Ekonomika I pidprimnitstvo, menedgment : pidruchnik. Kyiv : Komprint, 714 p.

Kvasha S.M., Ilchuk M.M., Konoval I.A. (2013). Ekonomichne obgruntuvanya program vyrobnytstva zerna pshenytsi v Ukraini (Economic justification of program of wheat grain production in Ukraine). Ekonomika APK, vol. 3, pp. 16–24.