АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ДЕФЕКТИ ТОВАРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ
PDF

Ключові слова

судова товарознавча експертиза
оцінка якості товару
визначення ринкової вартості товарів
дефекти товарів

Як цитувати

Шитова, Л., & Собакарь, Є. (2019). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ДЕФЕКТИ ТОВАРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ. Молодий вчений, 8 (72), 295-299. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-63

Анотація

У статті досліджено теоретичні та практичні засади судової товарознавчої експертизи. Проведено критично-бібліографічний огляд літературних джерел, присвячених досліджуваній проблемі. Визначено завдання та етапи проведення судової товарознавчої експертизи. На кожному етапі експертного дослідження вирішуються конкретні завдання, досліджуються певні властивості об’єктів, серед яких важливе місце займає визначення наявності або відсутності дефектів. Запропоновано класифікацію дефектів товарів, які можуть бути встановлені за допомогою судової товарознавчої експертизи. Визначено методи їх виявлення. Обґрунтовано вплив дефектів, їх типу ти значущості на формування вартості товару під час проведення судової товарознавчої експертизи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-63
PDF

Посилання

Георгиев Л.И., Дашков Г.В., Сергеев Л.А. Судебнотовароведческая экспертиза по делам о хищениях социалистического имущества, должностных и хозяйственных преступлениях : метод. пособие. Москва : ВИпоИПиРМПП, 1969. 67 с.

Каминский М.Н. Судебно-товароведческая экспертиза. Материалы по экспертизе товаров. Москва, 1972. 87 с.

Букалов К.А. Процессуальные и криминалистические вопросы назначения судебной товароведческой экспертизы : учебное пособие. Саратов : изд-во Саратовского ун-та, 1976. 63 с.

Бахтина О.В., Мелконян Х.Г. Практика производства судебнотовароведческих экспертиз в экспертных учереждениях системы Министерства юстиции СССР за 1977–1978 гг. Обзорная информация. Москва : ВНИИСЭ, 1980. № 2. 18 с.

Коваленко Е.Г. Использование экспертных знаний в деятельности органов внутренних дел по предупреждению хищений социалистического имущества: учебное пособие. Киев : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990. 86 с.

Толмачева С.С., Карпова И.С., Покидышева А. Я. Словарь основных терминов судебно-товароведческой экспертизы. Москва : ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2003. 232 с.

Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг. Теорія та практика : навчально-практичний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 305 с.

Петрова І.А. Теоретико-правові та організаційно-методологічні засади регулювання судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів: автореф. дис.…д-ра юрид. Наук: 12.00.09. Харків, 2012. 39 с.

Шевченко О. В. Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2017. 317 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 01.07.2019).

Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 28 / Відомості Верховної Ради України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (дата звернення: 01.07.2019).

Цивільний процесуальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 01.07.2019).

Господарський процесуальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 01.07.2019).

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 03.10.1998 р. № 705/3145/Відомості Верховної Ради України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (дата звернення: 01.07.2019).

Артюх Т.М. Методологічні проблеми товарознавчої експертизи коштовностей. Вісник КНТЕУ. 2003. № 4. С. 49–57.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 8/Відомості Верховної Ради України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97 (дата звернення: 01.07.2019).

Експертизи в судочинстві України / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 504 с.

Назаренко Л.О. Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів): навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2014. 312 с.

Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. Москва : Юрайт, 2017. 477 с.

Georgiev L.I., Dashkov G.V., Sergeev L.A. (1969). Sudebnotovarovedcheskaya ekspertyza po delam o khyshchenyyakh sotsyalystycheskoho ymushchestva, dolzhnostnikh y khozyaystvennikh prestuplenyyakh [Forensic examination in cases of theft of socialist property, official and economic crimes]. Moscow : VIpoIPіRMPP. (in Russian)

Kaminski M.N. (1972). Sudebno-tovarovedcheskaya ekspertyza. Materyali po ekspertyze tovarov [Forensic merchandising expertise. Materials on examination of goods]. Moscow, 87 p. (in Russian)

Bukalov K.A. (1976). Protsessual'nie y krymynalystycheskye voprosi naznachenyya sudebnoy tovarovedcheskoy ekspertyzi [Procedural and forensic issues of judicial commodity expertise]. Saratov : Saratov University. (in Russian)

Bakhtin O.V., Melkonyan H.G. (1980). Praktyka proyzvodstva sudebnotovarovedcheskykh эkspertyz v эkspertnikh ucherezhdenyyakh systemi Mynysterstva yustytsyy SSSR za 1977–1978 hh. Obzornaya ynformatsyya [The Practice of subnetworking expertise in expert institutions of the Ministry of justice of the USSR in 1977-1978]. Moscow : VNIISI, no. 2, p. 18. (in Russian)

Kovalenko E.G. (1990). Yspol'zovanye ekspertnikh znanyy v deyatel'nosty orhanov vnutrennykh del po preduprezhdenyyu khyshchenyy sotsyalystycheskoho ymushchestva [The use of expertise in the activities of the internal Affairs bodies to prevent theft of socialist property]. Kiev : NIiRIO KVSH MVD USSR. (in Ukrainian)

Tolmacheva S.S., Karpova I.S., Pokidysheva A.J. (2003). Slovar osnovnikh termynov sudebno-tovarovedcheskoy ekspertyzi [Dictionary of key terms forensic merchandising expertise]. Moscow : Research center of forensic expertise of the Ministry of justice. (in Russian)

Arxipov V.V. (2008). Sudovo-tovaroznavcha ekspertyza tovariv narodnoho spozhyvannia ta posluh [Zudova-tvaroskova the determination of price tovariv national spodivannya of the hotel]. Kyiv : Center uchbovo lterature. (in Ukrainian)

Petrova I.A. (2012). Teoretyko-pravovi ta orhanizatsiino-metodolohichni zasady rehuliuvannia sudovo-tovaroznavchykh ekspertyz spozhyvchykh tovariv [Theoretical-pravov organzatsii-metodologichni ambush reguluvannya Sudova of tvaroskova of expertise spozhivchih products]. Xarkiv. (in Ukrainian)

Shevchenko O.V. (2017). Vykorystannia spetsialnykh tovaroznavchykh znan pid chas dosudovoho rozsliduvannia [The use of specialized knowledge in pre-trial investigation]. Kyiv. (in Ukrainian)

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy / Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Procedure Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed: 01.07.2019).

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (25.02.1994). Zakon Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu» [Law of Ukraine "On Forensic Examination"] no 28. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (accessed: 01.07.2019).

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy / Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of Civil Procedure of Ukraine] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (accessed: 01.07.2019).

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy / Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Economic Procedure Code of Ukraine] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (accessed: 01.07.2019).

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (03.10.1998). Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy «Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen» [Order of the Ministry of Justice of Ukraine "On Approval of the Instruction on the Assignment and Conduct of Forensics and Expert Research and Scientific and Methodological Recommendations on the Issues of Preparation and Assignment of Judicial Expertise and Expert Research"] no 705/314. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (accessed: 01.07.2019) (in Ukrainian)

Artiukh T.M. (2003). Metodolohichni problemy tovaroznavchoi ekspertyzy koshtovnostei [Methodological problems of commodity examination of valuables]. Visnyk KNTEU, no 4, pp. 49–57. (in Ukrainian).

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (30.05.1997). Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu v kryminalnykh i tsyvilnykh spravakh» [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine “On Judicial Expertise in Criminal and Civil Matters”] no 8. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97 (accessed: 01.07.2019).

Honcharenka V.H. (2017). Ekspertyzy v sudochynstvi Ukrainy [Expertise in the judiciary of Ukraine]. Kyiv : Yurinkom Inter, p. 504. (in Ukrainian)

Nazarenko L.O. (2014). Ekspertyza tovariv (Ekspertyza prodovolchykh tovariv) [Examination of goods (Examination of food products)]. Kyiv : «Tsentr uchbovoi literatury», p. 312. (in Ukrainian)

Kalachev S.L. (2017). Teoretycheskye osnovi tovarovedenyia y ekspertyzi [Theoretical foundations of commodity science and examination]. Moscow : Yurayt, p. 477. (in Russian)