СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА ЯК ВИД ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ
PDF

Ключові слова

судово-експертна профілактика
форми експертної профілактики
експертна ініціатива
профілактичні рекомендації
судовий експерт

Як цитувати

Дікевич, К. (2019). СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА ЯК ВИД ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ. Молодий вчений, 8 (72), 291-294. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-62

Анотація

У даній статті розглянуті особливості судово-експертної профілактики. Висвітлені загальні моменти експертної профілактики, а також продемонстрована важливість використання спеціальних експертних знань поряд з іншими формами профілактичної діяльності правопорушень, адже це дозволяє значно посилити попередження, виявлення, розслідування та розкриття злочинів. Розглянуто підстави для формування теорії експертної профілактики. Надано загальну характеристику поняття «судово-експертна профілактика». Наведені різні точки зору стосовно визначення даного поняття. Охарактеризовано форми профілактичної діяльності: процесуальну та не процесуальну. Описано явище «експертна ініціатива» в рамках експертної профілактики. Надані приклади ролі експертно-профілактичної діяльності на практиці. Зроблені висновки, які підкреслюють важливість проведення експертно-профілактичних заходів. Запропоновані рекомендації щодо дій, які сприятимуть позитивному розвитку судово-експертної профілактики.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-62
PDF

Посилання

Антонов О.Ю., Устелемова Е.В. Теория экспертной профилактики: возникновение, современное состояние и перспективы развития. Вестник Удмуртского университета. 2016. №3. С. 66–69.

Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3-е издание, дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 837 с.

Алиев И.А. Проблемы судебно-экспертной профилактики: автореф. дис. на соискание уч. степени доктора юрид. наук: спец. 12.00.09. «уголовный процесс и криминалистика». Киев, 1990. 32 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Експертна профілактика» / уклад.: В.А. Журавель, В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько та ін. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. 22 с.

Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособ. Минск, 1987. 237 с.

Гуріна Д.П. Експертна профілактика: форми реалізації та способи фіксації. Вісник Академії адвокатури України. 2009. №1(14). С. 146–151.

Кримінальний процесуальний кодекс України: станом на 17 вересня 2015 року. Харків : Право, 2015. 366 с.

Дудич А.В. Експерт як учасник кримінального провадження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Одеса, 2017. 253 с.

Азаров Ю.І., Рафальський Є.О. Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування. Юридична наука. 2014. №10. С. 87–96.

Есембаев М.О. Совершенствование профилактической деятельности судебного эксперта в области криминалистических исследований. Известия Тульского государственного университета. 2016. №3(2). С. 282–286.

Щербанюк Д.В. Поняття та зміст експертної ініціативи у кримінальному судочинстві. Вісник ХНУВС. 2017. № 2(77). С. 95–102.

Майлис Н.П. Современные проблемы научных и методологических основ судебной экспертизы. Вестник экономической безопасности. 2016. №4. С. 63–67.

Antonov O.J., Ustelemova E.V. (2016). Teorija jekspertnoj profilaktiki: vozniknovenie, sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija [Theory of expert prevention: occurrence, current status and development prospects]. Vestnik Udmurtskogo universiteta, no 3, pp. 66–69. (in Russian)

Belkin R.S. (2001). Kurs kriminalistiki [Forensics course]. 3-e izdanie, dopolnennoe. Moskow : JUNITI-DANA, Zakon i pravo, 837 p. (in Russian)

Aliev I.A. (1990). Problemy sudebno-jekspertnoj profilaktiki [Problems of forensic prevention]: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni doktora jurid. nauk: spec. 12.00.09. «ugolovnyj process i kriminalistika». Kiev, 32 p. (in Russian)

Zhuravel' V.A., Konovalova V.O., Shepіt'ko V.Ju. ta іn. (2012). Navchal'no-metodichnij posіbnik dlja samostіjnoї roboti ta praktichnih zanjat' z navchal'noї disciplіni «Ekspertna profіlaktika» [Expert prevention]. Harkіv : Nac. un-t “Jurid. akad. Ukrayni іm. Jaroslava Mudrogo”, 22 p. (in Ukrainian)

Gramovich G.I. (1987). Taktika ispol'zovanija special'nyh znanij v raskrytii i rassledovanii prestuplenij : ucheb. posob. [Tactics of using special knowledge in the detection and investigation of crimes]. Minsk, 237 p. (in Russian)

Gurіna D.P. (2009). Ekspertna profіlaktika: formi realіzacіi ta sposobi fіksacіi [Expert prevention: forms of implementation and methods of fixation]. Vіsnik Akademіi advokaturi Ukrayni, no 1(14), pp. 146–151. (in Ukrainian)

Krimіnal'nij procesual'nij kodeks Ukrayni: stanom na 17 veresnja 2015 roku. Kharkіv : Pravo, 2015. 366 p. (in Ukrainian)

Dudich A.V. Ekspert jak uchasnik krimіnal'nogo provadzhennja [Expert as a participant in criminal proceedings]: dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.09 / Odesa, 2017. 253 p. (in Ukrainian)

Azarov Ju.І., Rafal's'kij E.O. (2014). Osoblivostі vzaєmodії slіdchogo z ekspertom (specіalіstom) na pochatkovomu etapі dosudovogo rozslіduvannja [Features of interaction of the investigator with the expert (specialist) at the initial stage of the pre-trial investigation]. Juridichna nauka, no 10, pp. 87–96. (in Ukrainian)

Esembaev M.O. (2016). Sovershenstvovanie profilakticheskoj dejatel'nosti sudebnogo jeksperta v oblasti kriminalisticheskih issledovanij [Improvement of preventive activity of forensic expert in the field of forensic investigations] // Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta, no 3(2), pp. 282–286. (in Russian)

Shherbanjuk D.V. (2017). Ponjattja ta zmіst ekspertnoї іnіcіativi u krimіnal'nomu sudochinstvі [The concept and content of the expert initiative in criminal proceedings]. Vіsnik HNUVS, no 2(77), pp. 95–102. (in Ukrainian)

Majlis N.P. (2016). Sovremennye problemy nauchnyh i metodologicheskih osnov sudebnoj jekspertizy [Modern problems of scientific and methodological bases of judicial examination]. Vestnik jekonomicheskoj bezopasnosti, no 4, pp. 63–67. (in Russian)