ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОХІДНИХ КОНЦЕПТІВ ПЕРШОГО РІВНЯ DEFICIENCIES, INNOVATIONS, AIRLINES ГОЛОВНОГО КОНЦЕПТУ AIRPORT В РОМАНІ А. ХЕЙЛІ «АЕРОПОРТ»
PDF

Ключові слова

концепт
когнітивна модель
концептуальний простір роману

Як цитувати

Посохова, А. (2019). ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОХІДНИХ КОНЦЕПТІВ ПЕРШОГО РІВНЯ DEFICIENCIES, INNOVATIONS, AIRLINES ГОЛОВНОГО КОНЦЕПТУ AIRPORT В РОМАНІ А. ХЕЙЛІ «АЕРОПОРТ». Молодий вчений, 8 (72), 276-279. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-59

Анотація

Стаття присвячена дослідженню когнітивно–дискурсивних аспектів вербалізації похідних концептів першого рівня DEFICIENCIES, INNOVATIONS, AIRLINES головного концепту AIRPORT в романі А. Хейлі «Аеропорт». Концепт AIRPORT розглядається як складне ментальне утворення у єдності його понятійного, ціннісного та образного компонентів. Приядерна зона концепту AIRPORT включає похідні концепти першого рівня, такі як: AREAS, SAFETY, DEFICIENCIES, INNOVATIONS, PASSENGERS, AIRLINES, AUTHORITIES, OPERATIONS & SERVICES, AIR TRAFFIC CONTROL, BUILDINGS. Представлено аналіз змісту структури концептів DEFICIENCIES, INNOVATIONS, AIRLINES та когнітивну модель їх представлення у відповідному художньо-літературному творі. Концепти DEFICIENCIES та INNOVATIONS є когнітивно-семантичними відповідниками окремих сегментів концептуального простору роману, що відображають слабкі сторони в діяльності аеропорту та інновації у його діяльності; вони знаходяться у діалектичній залежності, оскільки недоліки та критичні проблеми обумовлюють необхідність позитивних змін. Введено новий концепт AIRLINES, тому що власне авіакомпанії здійснюють перевезення, володіють парком авіатехніки, працюють із пасажирами в своїх представництвах в аеропорту, мають своє керівництво і персонал, окрему групу якого складає льотний склад.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-59
PDF

Посилання

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры. Москва : Прогресс, 1990. С. 5–32.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: сборник статей. Москва : Русские словари, 1996. 411с.

Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт : монография. Москва : ИТДГК «Гнозис», 2004. 192 с.

Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики. Известия АН. Серия «Литература и языкознание». 2004. Т. 63. №3. С. 3–12.

Пименова М.В. Предисловие. Введение в когнитивную лингвистику / под ред. М.В. Пименовой. Вып. 4. Кемерово, 2004. 208 с.

Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж : Издательство «Истоки», 2003. 191 с.

Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики : монографія. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.

Hailey A. Airport. Toronto : Bantam Books of Canada Ltd., 1968. 10th print. 502 p.

Arutiunova N.D. (1990). Metafora i diskurs [Metaphor and discourse]. Teoryia metafory. Moscow : Prohress, pp. 5–32.

Vezhbytskaia A. (1996). Yazyk. Kultura. Poznanie : sbornik statei. [Language. Culture. Cognition : collection of articles]. Moscow : Russkie slovari, 411 p.

Vorkachev S. (2004). Schast'e kak linhvokulturnyi kontsept : monohrafia [Happiness as a linguocultural concept : monograph]. Moscow : Hnozys, 192 p.

Kubriakova E.S. (2004). Ob ustanovkakh kognitivnoi nauki i aktual'nykh problemakh kognitivnoi lingvistiki [About the principles of cognitive science and actual problems of Cognitive Linguistics]. Izvestia AN. Series "Literature and Linguistics", vol. 63, no. 3, pp. 3–12.

Pimenova M.V. (2004). Predisloviye. Vvedeniye v kognitivnuyu lingvistiku [Preface. Introduction to Cognitive Linguistics]. Pimenova M.V. (ed), vol. 4. Kemerovo, 208 p.

Popova Z.D., Sternyn Y.A. (2003). Ocherki po kognitivnoy lingvistike [Essays on Cognitive Linguistics]. Voronezh : Istoki, 191 p.

Prykhodko A.M. (2008). Kontsepty i kontseptosystemy v kognityvno-dyskursyvnii paradygmi lingvistyky : monohrafiia [Concepts and conceptual systems in cognitive and discursive paradigms of linguistics : monograph]. Zaporizhzhia : Premier, 332 p.

Hailey A. (1968). Airport. Toronto : Bantam Books of Canada Ltd. 10th print, 502 p.