ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПЕРІОДІВ РОМАНТИЗМУ ТА БАРОКО
PDF

Ключові слова

стилістичні фігури
поезія
інтерпретація
порівняння
метафора
епітет

Як цитувати

Манько, Р., & Зубар, Л. (2019). ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПЕРІОДІВ РОМАНТИЗМУ ТА БАРОКО. Молодий вчений, 8 (72), 273-275. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-58

Анотація

Досліджено особливості синтаксичної організації польських поетичних текстів. З’ясовано, що художні засоби синтаксичної організації поетичного мовлення несуть у собі великий потенціал образності поетичного значення твору. Вони створюють своєрідний лад вірша, його композицію. На матеріалі творів польського поета періоду бароко Анджея Морштина виявлено, що барокова поезія характеризувалася перевагою форми над змістом. Цю епоху вирізняла пишність мови. Численні метафори були популярні у творах цього періоду. Різноманітне використання стилістичних фігур характерне і для романтичної поезії Адама Міцкевича. Найчастіше зустрічаються у ній метафори, епітети та порівняння. Доведено, що без використання стилістичних фігур, художніх засобів, поетичні тексти не були б такими цікавими, доступними для сприйняття. Це все допомагає читачу глибше усвідомити твір та відкриває більше шляхів для інтерпретації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-58
PDF

Посилання

Казимір В.О. Значення метафори в репрезентації знань. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2013. Вип. 32(1). С. 45–49.

Славиньский Я. К теории поэтического языка. Структурализм: – за и – против : сб. статей / под ред. И.Я. Басина и М.Я. Полякова. Москва : Прогресс, 1975. С. 256–276.

Floryńska-Lalewicz H. Adam Mickiewicz – życie i twórczość. URL: https://culture.pl/pl/tworca/adam-mickiewicz (дата звернення: 01.06.2019).

Klemensiewicz Z. Zarys składni polskiej. Warszawa, 1957. 133 s.

Kozioł P. Jan Andzej Morsztyn. URL: https://culture.pl/pl/tworca/janandrzej-morsztyn (дата звернення: 01.06.2019).

Polański K. Problem klasyfikacji polskich zdan złożonych. Poznań, 1970. 234 s.

Kazymir V.O. (2013). Znachennia metafory v reprezentatsii znan. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky, vyp. 32(1), pp. 45–49.

Slavin'skiy Ya. (1975). K teorii poeticheskogo yazyka. Strukturalizm: – za i – protiv : sb. statey / pod red. I.Ya. Basina i M.Ya. Polyakova. Moskva : Progress, pp. 256–276.

Floryńska-Lalewicz H. Adam Mickiewicz – życie i twórczość. URL: https://culture.pl/pl/tworca/adam-mickiewicz (accessed: 01.06.2019).

Klemensiewicz Z. (1957). Zarys składni polskiej. Warszawa. 133 p.

Kozioł P. Jan Andzej Morsztyn [Internet-resurs] https://culture.pl/pl/tworca/janandrzej-morsztyn (accessed: 01.06.2019).

Polański K. (1970). Problem klasyfikacji polskich zdan złożonych. Poznań. 234 p.