СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ-СИМВОЛИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ МИХАЙЛА ІВАСЮКА
PDF

Ключові слова

словесний образ-символ
символічне значення
ідіостиль
загальнонаціональні особливості
індивідуально-авторські особливості

Як цитувати

Івасюта, М. (2019). СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ-СИМВОЛИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ МИХАЙЛА ІВАСЮКА. Молодий вчений, 8 (72), 268-272. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-57

Анотація

У статті розглянуто функціонування словесних образів-символів на матеріалі поетичних творів Михайла Івасюка, виокремлено тематичні групи українських образів-символів у творчості письменника, схарактеризовано загальнонаціональні та індивідуально-авторські функціональні вияви українських образів-символів, визначено роль автора у створенні нових українських символічних позначень явищ, з’ясовано значення символу для самоідентифікації українців у культурному просторі та окреслено подальші перспективи дослідження. Аналіз особливостей функціонування словесних образів-символів на матеріалі творчості Михайла Івасюка дає змогу глибше збагнути специфічні питомі риси української символіки, індивідуально-авторські особливості символовикористання доповнюють мовну картину світу українців.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-57
PDF

Посилання

Бабич Н. Батьків поетичний образ сина. Буковинське віче. 2000. № 12. С. 3.

Грималовський І. Семантико-стилістичні функції лексем сонце і небо у поетичній творчості Михайла Івасюка. Творча індивідуальність і мовостиль Михайла Івасюка : зб. статей. Чернівці : Молодий буковинець, 1997. С. 41–45.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Івасюк М. Вибрані поезії / упоряд. О. Івасюк, Г. Івасюк-Криса, Н. Мороз. Чернівці : Букрек, 2012. 296 с.

Кононенко В.І. Символи української мови : монографія. Івано-Франківськ : Плай, 1996. 272 с.

Масіян Н.Б. Особовий фонд М.Г. Івасюка у державному архіві Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча). Архіви України. 2017. № 5–6. С. 220–231.

Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей : словник-довідник. Київ : Наукова думка, 1996. 168 с.

Словник символів / за заг. ред. О.І. Потапенка та М.К. Дмитренка. Київ : Редакція часопису «Народознавство», 1997. 156 с.

Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І.К. Білодід (голова) та ін.]. Київ : Наукова думка, 1970–1980.

Чайка І. Феномен Володимира Івасюка, або «Червона Рута». Фотографії старого Львова. URL: http://photo-lviv.in.ua/fenomen-volodymyra-ivasyuka-abo-chervona-ruta/ (дата звернення: 22.03.2019).

Babych N. (2000). Batkiv poetychnyi obraz syna [Parents poetic image of son]. Bukovynske viche, no. 12, р. 3. (in Ukrainian)

Hrymalovskyi I. (1997). Semantyko-stylistychni funktsii leksem sontse i nebo u poetychnii tvorchosti Mykhaila Ivasiuka [Semantic-stylistic features of the lexem of the sun and sky in the poetry of Mykhailo Ivasyuk]. Tvorcha indyvidualnist i movostyl Mykhaila Ivasiuka. Chernivtsi : Molodyi bukovynets, рр. 41–45. (in Ukrainian)

Zhaivoronok V.V. (2006). Znaky ukrainskoi etnokultury [Signs of Ukrainian ethnoculture]. Kyiv : Dovira. (in Ukrainian)

Ivasiuk M. (2012). Vybrani poezii [Selected poetry]. Chernivtsi : Bukrek. (in Ukrainian)

Kononenko V.I. (1996). Symvoly ukrainskoi movy [Symbols of the Ukrainian language]. Ivano-Frankivsk : Plai. (in Ukrainian)

Masiian N.B. (2017). Osobovyi fond M.H. Ivasiuka u derzhavnomu arkhivi Chernivetskoi oblasti (do 100-richchia vid narodzhennia ukrainskoho pysmennyka, folklorysta, naukovtsia ta kulturno-hromadskoho diiacha) [M.G. Ivasyuk Personal Fund in the State Archives of the Chernivtsi Region (to the 100th anniversary of the birth of a Ukrainian writer, folklorist, scholar and cultural and public figure)]. Arkhivy Ukrainy, no. 5–6, рр. 220–231. (in Ukrainian)

Skrypnyk L.H., Dziatkivska N.P. (1996). Vlasni imena liudei [Proper name of people]. Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian)

Potapenko O.I., Dmytrenko M.K. (ed.) (1997). Slovnyk symvoliv [Dictionary of Symbols]. Kyiv : Redaktsiia chasopysu «Narodoznavstvo». (in Ukrainian)

Bilodid I.K. (ed.) (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy [The dictionary of the Ukrainian language]. Vol. 1–11. Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian)

Chaika I. (2016). Fenomen Volodymyra Ivasiuka, abo «Chervona Ruta» [The phenomenon of Volodymyr Ivasiuk, or "Chervona Ruta"]. Fotohrafii staroho Lvova. Available at: http://photo-lviv.in.ua/fenomen-volodymyra-ivasyuka-abo-chervona-ruta/ (in Ukrainian) (accessed 22 March 2019)