ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ АРТ-ПЕДАГОГІКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

арт-педагогіка
освіта
освітній процес
творчість
засоби і форми виховання

Як цитувати

Шульженко, О. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ АРТ-ПЕДАГОГІКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 8 (72), 260-263. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-55

Анотація

У статті аналізується використання арт-педагогіки у ЗВО Арт-педагогіка – це молода галузь педагогіки, яка лише заявляє про себе в українській освіті. Відносно невелика кількість наукових досліджень з арт-педагогіки, інтерес до неї збоку педагогів-практиків та ефективність її практичного застосування українськими педагогами експериментаторами створює необхідність подальшого вивчення та систематизації її теоретичних засад, їх обґрунтування та практичне впровадження в освітній процес. Завданням освіти, таким чином, повинно стати створення такої педагогічної моделі, яка би допомагала студентам активно засвоїти необхідний навчальний матеріал, сформувати в них фундамент позитивно спрямованого світогляду, розкрити їхній творчий потенціал який би не викликав при цьому психічного та фізичного виснаження.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-55
PDF

Посилання

Таранова Є.В. Аналіз терміну «арт-педагогіка» в понятійному полі педагогічних і арт-терапевтичних категорій. Педагогіка і психологія. 2012. Т. 2. С. 82. URL: https://docplayer.ru/45722968-Elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-pedagogika-i-psihologiya-electronic-scientific-journal-pedagogy-and-psychology-issn.html (дата звернення: 20.08.2019).

Деркач О.О. Виховний потенціал арт-педагогіки: європейські абриси / Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій: збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв / за ред. Г.С. Тарасенко; Вінниця:Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв, 2014. Вип. 3. 452 с.

Арт-педагогіка і арт-терапія в спеціальну освіту : посіб. для студ. середовищ. і вищ. пед. навч. закладів / Е.А. Медведєва, І.Ю. Левченко, Л.Н. Комісарова, Т.А. Добровольська. Москва : Видавничий центр «Академія», 2001. С. 248. URL: http://pedlib.ru/Books/2/0492/2_0492-1.shtml (дата звернення: 20.08.2019).

Деркач О.О. Виховний потенціал арт-педагогіки як об’єкт науково-педагогічної рефлексії / за наук. ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.А. Бреусенко-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар. Вінниця, 2015. С. 18–25.

Кожуховська Л.С., Масюкевіч Н.В. Арт-педагогіка у вищій школі. Білорусь, 2005. 8 с.

Сергєєва Н.Ю. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08, 13.00.01 Чебоксари, 2010. 11 с.

Гузева М.В. Формування професійної готовності майбутніх педагогів-психологів до патріотичного виховання дітей засобами арт-педагогіки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 Ставрополь, 2004. 174 с.

Бандюгина И.А. Арт-педагогика в условиях классического университета как технология личностого роста студента, специалиста в области изобразительного искусства. Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологи : сб. ст. по матер. XXII междунар. науч.-практ. конф. Часть I, Новосибирск, 2012.

Таранова Е.В. Нравственное воспитание старших дошкольников средствами артпедагогики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ставропольский государственный университет. Ставрополь, 2003. 200 с.

Уленгова Р.Б. Формирование семейных ценностей у детей сирот средствами арт-педагогики в условиях детского дома: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. Казань, 2008. 21 с.

Кожуховская Л.С., Масюкевич Н.В. Арт-педагогика в высшей школе. Беларусь, 2005. 62 с.

Старикова С.В. Развитие профессиональной компетентности будущего социального педагога средствами арт-технологии : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Ин-т соц.-пед. проблем сел. школы. Москва, 2008. 200 с.

Taranova Ye.V. (2012). Analiz terminu «art-pedagogika» v ponyatiinomu poli pedagogitshnykh i art-terapevtytshnykh kategorii [Analysis of the term «art-pedagogy» in the conceptual field of pedagogical and art-therapeutic categories]. Pedagogika i psykhologiya. T. 2, pp. 82. URL: https://docplayer.ru/45722968-Elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-pedagogika-i-psihologiya-electronic-scientific-journal-pedagogy-and-psychology-issn.html

Derkach O.O. (2014). Vykhovnyi potentsial art-pedahohiky: yevropeiski abrysy [Educational potential of art-pedagogy: European outlines]. Aktualni problemy doshkilnoi ta pochatkovoi osvity v konteksti yevropeiskykh osvitnikh stratehii : zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii vykladachiv i studentiv instytutu pedahohiky, psykholohii i mystetstv / za red. H.S. Tarasenko. Vinnytsia : Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni M. Kotsiubynskoho, instytut pedahohiky, psykholohii i mystetstv, vyp. 3, 452 p.

E.A. Medvedieva, I.Yu. Levchenko, L.N. Komisarova, T.A. Dobrovolska (2001). Art-pedahohika i art-terapiia v spetsialnu osvitu : posib. dlia stud. seredovyshch. i vyshch. ped. navch. zakladiv [Art Pedagogy and Art Therapy in Special Education : A Guide for students. environments. and higher. ped. educational institutions]. Moskva : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», pp. 248. URL: http://pedlib.ru/Books/2/0492/2_0492-1.shtml (accessed: 20.08.2019).

Derkach O.O. (2005). Vykhovnyi potentsial art-pedahohiky yak obiekt naukovo-pedahohichnoi refleksii [Educational potential of art-pedagogy as an object of scientific-pedagogical reflection] / za nauk. red. A.P. Chuprykova, L.A. Naidonovoi, O.A. Breusenko-Kuznietsova, O.L. Voznesenskoi, O.M. Sknar. Vinnytsia, pp. 18–25.

Kozhukhovska L.S., Masiukevich N.V. Art-pedahohika u vyshchii shkoli [Art pedagogy in high school]. Bilorus, 8 p.

Serhieieva N.Yu. (2010). Art-pedahohichnyi suprovid profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Art-pedagogical support of future teacher's professional training]: avtoref. dys. ... dokt. ped. nauk: 13.00.08, 13.00.01 Cheboksary, 11 p.

Huzeva M.V. (2004). Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh pedahohiv-psykholohiv do patriotychnoho vykhovannia ditei zasobamy art-pedahohiky[Formation of professional readiness of future psychology teachers to patriotic education of children by means of art-pedagogy]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 Stavropol, 174 p.

Bandiuhyna Y.A. (2012). Art-pedahohyka v uslovyiakh klassycheskoho unyversyteta kak tekhnolohyia lychnostoho rosta studenta, spetsyalysta v oblasty yzobrazytelnoho yskusstva [Art pedagogy in the conditions of a classical university as a technology of personal growth of a student, specialist in the field of fine art]. Lychnost, semia y obshchestvo: voprosы pedahohyky y psykholohyy : sb. st. po mater. XXII mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Chast I. Novosybyrsk.

Taranova E.V. (2003). Nravstvennoe vospytanye starshykh doshkolnykov sredstvamy artpedahohyky[Moral education of senior preschoolers by means of art pedagogy]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.01 / Stavropolskyi hosudarstvennyi unyversytet. Stavropol, 200 p.

Ulenhova R.B. (2008). Formyrovanye semeinыkh tsennostei u detei syrot sredstvamy art-pedahohyky v uslovyiakh detskoho doma: avtoref. dys. … kand. ped. Nauk [The formation of family values in orphans by means of art pedagogy in the conditions of an orphanage: author. dis. ... cand. ped of sciences]: 13.00.01 / Tatarskyi hosudarstvennыi humanytarno-pedahohycheskyi unyversytet. Kazan, 21 p.

Kozhukhovskaia L.S., Masiukevych N.V. (2005). Art-pedahohyka v vysshey shkole [Art-pedagogy in high school]. Belarus, 62 p.

Starykova S.V. (2008). Razvytye professyonalnoi kompetentnosty budushcheho sotsyalnoho pedahoha sredstvamy art-tekhnolohyy [Development of professional competence of a future social educator using art technology] : avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.08 / Yn-t sots.- ped. problem sel. shkoly. Moskva, 200 p.