ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
PDF

Ключові слова

цифрова компетентність
інноваційні технології
підготовка філолога
Інтернет
інформаційна грамотність
цифрове середовище

Як цитувати

Сухомлин, О. (2019). ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Молодий вчений, 8 (72), 255-259. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-54

Анотація

У статті розкрито сутнісне розуміння психолого-педагогічного процесу формування цифрової компетентності у студентів філологічних спеціальностей, майбутніх педагогів в освітньому просторі закладів вищої освіти. За допомогою комплексу науково-дослідних методів проаналізовано і узагальнено психолого-педагогічний аспект оволодіння студентами філологічних спеціальностей цифровою технікою, а також їх готовність до мобільного навчання. Констатовано, що використання цифрових технологій, є доступним методом, що мотивує та удосконалює процес навчання завдяки функціональності останнього. Проаналізовано і узагальнено розуміння поняття компетентність, цифрова компетентність, цифрова грамотність студентів філологічних спеціальностей. Визначено основні параметри цифрової компетентності майбутнього філолога. Висвітлено перспективу подальших досліджень, а саме можливості застосування мобільних технологій, як ефективної стратегії розвитку цифрової компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх філологів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-54
PDF

Посилання

Information Literacy Competency Standards for Higher Education. URL: https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 05.07.2019).

Ключові компетентності для навчання впродовж життя, 2018. URL: http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html (дата звернення: 14.06.2019).

«Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (дата звернення: 09.07.2019).

Арістова Н.О. Формування професійної суб’єктності майбутніх філологів, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», Київ, 2017. 41 с.

Биков В.Ю. Основні концептуальні засади стратегії інформатизації освіти і головна парадигма прийдешнього суспільства знань. Національна академія педагогічних наук України; Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 2014. С. 32–42.

Бібік Н. Компетентністий підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ, 2004. С. 7–25. URL: http://lib.iitta.gov.ua/9772/1/10-35-1-PB%20%281%29.pdf. (дата звернення: 07.07.2019).

Малихін О.В. Компетентнісно-орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога : монографія. Київ : ТОВ «Н ВО Інтерсервіс», 2016. 558 с.

Морзе Н.В. Формування інформаційної компетентності вчителя сучасної школи. URL: http://www.ua.teach-it.net/materiali_programi/(offset)/10. (дата звернення: 07.07.2019).

Хомишак О. Методика застосування комп'ютерів у викладанні іноземних мов: методичні рекомендації до лабораторних занять. Редакційно­видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2017. 62 с.

Ярмольчук Т.М. Місце цифрової компетентності у системі ключових компетентностей фіхівців ІТ напряму. Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф «Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики». НУБІП України, 6–7 грудня 2018 р. Київ, 2018. С. 78.

Ярмольчук Т.М. Реалізація компетентнісно-орієнтована парадигма організації освітнього процесу у вищій школі. Молодь і ринок. 2017. №9. С. 164–168.

Ярмольчук Т.М., Малихін О.В. Фахова підготовка майбутніх філологів засобами інформаційних технологій. Україна-Німеччина: горизонти освіти і культури (до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України) : Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 23–24 листопада 2017 р., «Мілленіум», 2017. С. 178–180.

Ярмольчук Т.М., Малихін О.В. Формування інформаційної компетентності студентів у галузі комп'ютерних технологій. Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20–21 листопада 2017 р.). Кривий Ріг, 2017. С. 17–19.

Яшанов С.М. Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів технологій у процесі навчання фахових дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017. URL: http://www.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.19/Bovtryk1.pdf. (дата звернення: 01.07.2019).

Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Available at: https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed July 05, 2019).

Kliuchovi kompetentnosti dlia navchannia vprodovzh zhyttia, 2018 [Key competencies for lifelong learning, 2018]. Available at: http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html. (accessed June 14, 2019).

Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS) «Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia» vid 18 hrudnia 2006 roku» [Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council (EU) «On core competencies for lifelong learning» of 18 December 2006]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (accessed July 09, 2019)

Aristova N.O. (2017). Formuvannia profesiinoi subiektnosti maibutnikh filolohiv [Formation of professional subjectivity of future philologists]. (PhD Thesis). Kyiv.

Bykov V.Yu. (2014). Osnovni kontseptualni zasady stratehii informatyzatsii osvity i holovna paradyhma pryideshnoho suspilstva znan [Basic conceptual principles of education Informatization strategy and the main paradigm of the future knowledge society]. Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy; In-t ped. Osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy, pp. 32–42.

Bibik N. (2004). Kompetentnistyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competent approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv, pp. 7–25. Available at: http://lib.iitta.gov.ua/9772/1/10-35-1-PB%20%281%29.pdf. (accessed July 07, 2019).

Malykhin O.V. (2016) Kompetentnisno-oriientovana paradyhma pidhotovky maibutnoho filoloha : monohrafiia [Competence-oriented paradigm of future philologist training : monograph]. Kyiv: TOV «N VО Interservice». (in Ukrainian)

Morze N.V. Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti vchytelia suchasnoi shkoly [Formation of information competence of a modern school teacher]. Available at: http://www.ua.teach-it.net/materiali_programi/(offset)/10. (accessed July 07, 2019)

Khomyshak O. (2017). Metodyka zastosuvannia kompiuteriv u vykladanni inozemnykh mov: metodychni rekomendatsii do laboratornykh zaniat [The method of application of computers in the teaching of foreign languages: methodological recommendations for laboratory exercises]. Drohobych : Editorial and publishing Department of Ivan Franko Drohobych state pedagogical University. (in Ukrainian)

Yarmolchuk T.M. (2018). Mistse tsyfrovoi kompetentnosti u systemi kliuchovykh kompetentnostei fikhivtsiv IT napriamu [The place of digital competence in the system of key competences of the it direction]. Proceedings of the "Quality of higher education: Ukrainian national system and European practices" (Kiev, NUBIP of Ukraine, 6–7 December 2018), pp. 78–80.

Yarmolchuk T.M. (2017). Realizatsiia kompetentnisno-oriientovana paradyhma orhanizatsii osvitnoho protsesu u vyshchii shkoli [Implementation of competence-oriented paradigm of the educational process in higher education]. Molod i rynok, no №9, pp. 164–168.

Yarmolchuk T.M., Malykhin O.V. (2017). Fakhova pidhotovka maibutnikh filolohiv zasobamy informatsiinykh tekhnolohii [Professional training of future philologists by means of information technologies]. Proceedings of the Ukraine-Germany: horizons of education and culture (to the 120th anniversary of the National University of bioresources and nature management of Ukraine) (Kyiv, 23–24 November 2017), «Millenium», pp. 178–180.

Yarmolchuk T.M., Malykhin O.V. (2017). Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti studentiv u haluzi kompiuternykh tekhnolohii [Formation of information competence of students in the field of computer technology]. Proceedings of the Professional pedagogy and andragogy: topical issues, achievements and innovations: materials of the International scientific-practical conference (Kryvyi Rih, 20–21 November 2017), pp. 17–19.

Yashanov S.M. (2017). Formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv tekhnolohii u protsesi navchannia fakhovykh dystsyplin z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Formation of information competences of future technology teachers in the process of teaching special subjects using information and communication technologies]. Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P. Drahomanova. Available at: http://www.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.19/Bovtryk1.pdf. (accessed July 01, 2019).