ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ ДОБРОТИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
PDF

Ключові слова

доброта
почуття доброти
розвиток
старший дошкільний вік
навчально-методичний комплекс

Як цитувати

Новик, І., & Ахалая, Н. (2019). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ ДОБРОТИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Молодий вчений, 8 (72), 250-254. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-53

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз психологічних, педагогічних і методичних джерел з досліджуваної проблеми. З'ясовано сутність і зміст поняття «доброта». Висвітлено педагогічні підходи різних науковців щодо розвитку почуття доброти у дошкільників. Визначено те, що старший дошкільний вік є сенситивним періодом для розвитку почуття доброти у дітей, оскільки у цей час формуються відчуття власних можливостей, потреба в самостійній діяльності, основні уявлення про навколишній світ, добро і зло тощо. Охарактеризовано форми, методи та засоби розвитку почуття доброти у дітей старшого дошкільного віку. Подано структуру і зміст авторського навчально-методичного комплексу для вихователів «Доброта врятує світ».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-53
PDF

Посилання

Богуш А.М. Педагогіка добра у спадщині В.О. Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. 2014. Вип. 1.46. С. 21–25.

Гавриш Н. Доброму всюди добре, або як допомогти дітям зростати доброзичливими. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2017. № 8. С. 40–45.

Долинна О. Увагу моральному вихованню. Дошкільне виховання. 2015. №12. С. 13–15.

Доманюк О.М. Формування доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник. Кременець, 2018. 144 с.

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 424 с.

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: програма з духовно-морального виховання дошкільників : навчально-методичний посібник / За ред. В.М. Жуковського. 2-ге вид., доп. і перероб. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. 184 с.

Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед. Москва : Академия, 2014. 416 с.

Короленко В.Л. До проблеми морального виховання дітей дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2015. № 2. С. 101–104.

Ладивір С. Перші уроки добра. Дошкільне виховання. 2008. №12. С. 5–7.

Панченко О.В. Організація духовно-морального виховання дітей у дошкільних закладах. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. 2014. № 45. С. 107–111.

Рогожкін В.Т. Про класифікацію методів морального виховання. Дошкільне виховання. 2015. № 7. С. 93–95.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5 т. Київ, 1997. Т. 4. 546 с.

Якименко Н.М. Моральне виховання дітей дошкільного віку. Ржищів, 2013. 68 с.

Bohush A.M. (2014). Pedahohika dobra u spadshchyni V.O. Sukhomlynskoho [Pedagogy of good in heritage V. Sukhomlinsky]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ser. : Pedahohichni nauky, vyp. 1.46, pp. 21–25.

Havrysh N. (2017). Dobromu vsiudy dobre, abo yak dopomohty ditiam zrostaty dobrozychlyvymy [Good is good everywhere, or how to help children grow benevolent]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu, no 8, pp. 40–45.

Dolynna O. (2015). Uvahu moralnomu vykhovanniu [Attention to moral education]. Doshkilne vykhovannia, no 12, pp. 13–15.

Domaniuk O.M. (2018). Formuvannia dobrozychlyvosti u ditei starshoho doshkilnoho viku [Formation of goodwill in older preschool children]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kremenets. (in Ukrainian)

Dutkevych T.V. (2012). Dytiacha psykholohiia : navch. posibnyk. [Child psychology]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Zhukovskyi V.M. (ed.) (2012). Dukhovno-moralne vykhovannia ditei doshkilnoho viku: prohrama z dukhovno-moralnoho vykhovannia doshkilnykiv : navchalno-metodychnyi posibnyk [Spiritual and moral education of preschool children: a program for spiritual and moral education of preschool children] / 2-he vyd., dop. i pererob. Ostroh : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». (in Ukrainian)

Kozlova S.A. (2014). Doshkolnaia pedahohyka : ucheb. posob. dlia stud. sred. ped. ucheb. zaved. [Preschool pedagogy]. Moskva : Akademyia. (in Russian)

Korolenko V.L. (2015). Do problemy moralnoho vykhovannia ditei doshkilnoho viku [To the problem of moral education of preschool children]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Seriia : Pedahohichni nauky, no 2, pp. 101–104.

Ladyvir S. (2008). Pershi uroky dobra [The first lessons of good]. Doshkilne vykhovannia, no 12, pp. 5–7.

Panchenko O.V. (2014). Orhanizatsiia dukhovno-moralnoho vykhovannia ditei u doshkilnykh zakladakh [Organization of spiritual and moral education of children in preschool institutions]. Naukovyi visnyk MNU im. V.O. Sukhomlynskoho, no 45. pp. 107–111.

Rohozhkin V.T. (2015). Pro klasyfikatsiiu metodiv moralnoho vykhovannia [On the classification of methods of moral education]. Doshkilne vykhovannia, no 7, pp. 93–95.

Sukhomlynskyi V.O. (1997). Vybrani tvory [Selected works]. : v 5 t. Kyiv, T. 4. (in Ukrainian)

Iakymenko N.M. (2013). Moralne vykhovannia ditei doshkilnoho viku [Moral education of preschool children]. Rzhyshchiv, 68 p. (in Ukrainian)