ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

ідентичність
соціальна ідентичність
освітня галузь
компетентність
соціальна компетентність

Як цитувати

Костюк, Л., & Муляр, Н. (2019). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Молодий вчений, 8 (72), 245-249. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-52

Анотація

У статті здійснено аналіз процесу формування соціальної ідентичності учня як результат взаємодії між суспільством і особистістю та соціальної компетентності дитини, як усвідомлення своєї приналежності до певної соціальної групи, співвіднесення особистості із цінностями, соціальними стандартами сучасного українського суспільства в умовах навчально-виховного процесу початкової школи. Теоретично обґрунтовано та висвітлено проблему формування соціальної ідентичності особистості та її соціальна компетентність в умовах сучасної початкової школи. Наголошено на тому, що проблема формування соціальної ідентичності та соціальної компетентності учнів початкової школи є інтегративною за своїм характером, а її реалізація має сприяти гармонізації процесу навчання, виховання та розвитку особистості учня. Автори звертають увагу на те, що у контексті активної демократизації українського суспільства соціальна ідентичність стає одним із важливих аспектів формування особистості дитини, а, отже, для її формування у відборі змісту освіти необхідні знання, які відображають усі види соціального досвіду, а також їх особистісно-ціннісне спрямування.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-52
PDF

Посилання

Державний стандарт початкової загальної освіти. URL: https:www.pedrada.com.ua (дата звернення: 17.08.2019).

Гапон Н.П. Гендер. Ідентичність. Суб’єктивність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя: монографія. Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 446 с.

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради. 2017. № 38–39. 380 с.

Карась А.Ф. Громадянська ідентичність як українська перспектива. Агора. Переосмислюючи демократію: Україна і світовий контекст. Київ : Стилос, 2011. С. 27–41.

Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. 558 с.

Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст: монографія. Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. 405 с.

Сінькевич Ольга Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 360 с.

Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія. Київ : НІДС, 2011. 366 с.

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я [пер. с нем.]. Москва : Азбука-класика, 2008. 192 с.

Фромм Е. Мати чи бути? / Еріх Фромм; [пер. з англ. О. Михайлової та А. Буряка]. Київ : Український письменник, 2010. 222 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис [пер. с англ.; общ. ред. и предисл. Толстых А.В.]. Москва : Издательская группа «Прогрес», 1996. 344 с.

Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity [State Standard of Primary General Education]. Available at: https:www.pedrada.com.ua (accessed 17 August 2019).

Hapon N.P. (2009). Identychnist. Subiektyvnist: filosofski dyskusii druhoi polovyny KhKh storichchia: monohrafiia [Identity. Subjectivity: Philosophical Discussions of the Second Half of the Twentieth Century: Monograph]. Lviv : Publ. Center of LNU named after Ivan Franko, 446 p. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2017). Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine «On Education»]. News of the Verkhovna Rada, no. 38–39, 380 p.

Karas A.F. (2011). Hromadianska identychnist yak ukrainska perspektyva [Civic identity as a Ukrainian perspective]. Ahora. Pereosmysliuiuchy demokratiiu: Ukraina i svitovyi kontekst [Agora. Rethinking Democracy: Ukraine and the World Context]. Kyiv : Stylos, pp. 27–41. (in Ukrainian)

Kozlovets M.A. (2009). Fenomen natsionalnoi identychnosti: vyklyky hlobalizatsii : monohrafiia [The Phenomenon of National Identity: the Challenges of Globalization : Monograph]. Zhytomyr : Publ. of ZhSU named after Ivan Franko, 558 p. (in Ukrainian)

Nahorna L.P. (2008). Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst : monohrafiia [Regional Identity: Ukrainian Context : Monograph]. Kyiv : I.F. Kuras IPES of NAS of Ukraine, 405 p. (in Ukrainian)

Sinkevych Olha (2015). Sotsialni praktyky masovoi kultury: identyfikatsiinyi dyskurs: monohrafiia [Social Practices of Mass Culture: Identification Discourse: Monograph]. Lviv : LNU named after Ivan Franko, 360 p. (in Ukrainian)

Stepyko M.T. (2011) .Ukrainska identychnist: fenomen i zasady formuvannia : monohrafiia [Ukrainian Identity: The Phenomenon and the Foundations of Formation : Monograph]. Kyiv : NISS, 366 p. (in Ukrainian)

Freid Z. (2008). Psikholohiya mass i analiz chelovecheskoho Ya [Psychology of the Masses and the Analysis of the Human Me]. Moscow : The alphabet-classic, 192 p. (in Russian)

Fromm E. (2010). Maty chy buty? [To have or to be?]. Kyiv : Ukrainian writer, 222 p. (in Ukrainian)

Erikson E. (1996). Identichnost: yunost i krizis [Identity: youth and crisis]. Moscow : Progress, 344 p. (in Russian)