РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА РОДИНИ
PDF

Ключові слова

педагогіка партнерства
співробітництво
співпраця
взаємоді
освітній процес
родинне виховання

Як цитувати

Кисла, О., & Ландар, Т. (2019). РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА РОДИНИ. Молодий вчений, 8 (72), 241-244. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-51

Анотація

В умовах реформування освіти актуальними постають проблеми реалізації ідей Нової української школи, а саме впровадження в освітній процес педагогіки партнерства та створення гуманного освітнього середовища. У статті обґрунтовано значення педагогіки партнерства у процесі становлення особистості молодшого школяра, важливість взаємодії школи та сім’ї у вихованні учнів початкової школи та визначено умови ефективної організації освітнього процесу в умовах реалізації освітньої реформи. Співробітництво та тісна взаємодія школи й родини дозволяє створити єдині вимоги до нового громадянина, випускника школи та всебічно сприяти його становленню. Важливим постає завдання формування високого рівня педагогічної культури батьків задля ефективного освітнього процесу, кожен з учасників якого має бути вмотивованим й відповідальним стосовно своїх обов’язків задля формування цілісної моделі «педагогічного трикутника»: батьки – дитина – вчителі. Запорукою успішної реалізації ідей Нової української школи є співпраця вчителя з членами родини учня, так як сім’я є первинним осередком розвитку особистості й впродовж життя значно впливає на дитину. Тому важливо зробити батьків фасилітаторами у становленні дитини, активними учасниками педагогічного процесу. Партнерство родини і школи важливий аспект у реалізації освітньої реформи, який має на меті об’єднати вчителів, батьків й учнів спільною метою та сприяти створенню гуманістично-спрямованого освітнього середовища.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-51
PDF

Посилання

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття): Постанова від 3 листопада 1993 р. № 896 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (дата звернення: 17.07.2019)

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 17.07.2019)

Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання : навч. посібник. Київ : Знання, 2008. 415 с.

Рацул А.В. О.Сухомлинський про сімейно-шкільне та родинне виховання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2008. Вип. 78. Ч. 1. С. 103–106.

Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія. Київ : Фенікс, 2009. 416 с.

Береза В.Я. Відомі вітчизняні педагоги, письменники, народна мудрість про виховний потенціал української родини. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2015. Вип. № 32 (365). С. 12–17.

Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. Київ : Радянська школа, 1968. 268 с.

Дубровський В.Л. Готовність майбутнього учителя початкової школи до співпраці з сім’єю учня. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2014. № 5. С. 133–136.

Bibik N.M. (ed.) (2018). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: Teacher's guide]. Kyiv : Litera LTD. (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» («Ukraina XXI stolittia»)» : vid 3.11.1993, № 896 [Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine State «National program «Education» («Ukraine XXI century») from 3.11.1993, № 896]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (in Ukrainian) (accessed 16 July 2019).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» : vid 05.09.2017, № 2145-VIII [The Law of Ukraine «On Education»: from 09.05.2017, № 2145-VIII]. (2017). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ (in Ukrainian) (accessed 17 July 2019).

Omelianenko V.L., Kuzminskyi A.I. (2008). Teoriia i metodyka vykhovannia [Theory and method of education]. Kyiv : Znannia. (in Ukrainian)

Ratsul A.V. (2008). Sukhomlynskyi pro simeino-shkilne ta rodynne vykhovannia [Sukhomlinsky about family-school and family upbringing]. Proceedings. Series: Pedagogical Sciences, vol. 78, no. 1, pp. 103–106.

Kravchenko T.V. (2009). Sotsializatsiia ditei shkilnoho viku u vzaiemodii simi i shkoly [Socialization of school-age children in the interaction of family and school]. Kyiv : Feniks. (in Ukrainian)

Bereza V.Ya. (2015). Vidomi vitchyzniani pedahohy, pysmennyky, narodna mudrist pro vykhovnyi potentsial ukrainskoi rodyny [Famous native teachers, writers, folk wisdom about the educational potential of the Ukrainian family]. Gazette of Cherkasy University. Series "Pedagogical Sciences", vol. 32, no. 365, pp. 12–17.

Sukhomlynskyi V.O. (1968). Batkivska pedahohika [Parent Pedagogy]. Kyiv : Radjansjka shkola. (in Ukrainian)

Dubrovskyi V.L. (2014). Hotovnist maibutnoho uchytelia pochatkovoi shkoly do spivpratsi z simieiu uchnia [Readiness of the future primary school teacher to work with the student's family]. Scientific notes of the Nizhyn State University named after. Nikolai Gogol Series "Psychological and pedagogical sciences", vol. 5, pp. 133–136.