ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВ-НИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ
PDF

Ключові слова

науково-педагогічні працівники
атестація здобувачів наукових ступенів
атестація здобувачів вчених звань
підвищення кваліфікації
стажування науково-педагогічних працівників

Як цитувати

Жабенко, О. (2019). ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВ-НИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ. Молодий вчений, 8 (72), 234-240. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-50

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правову базу щодо професійного роз-витку та атестації науково-педагогічних працівників в Україні. Здійснено по-рівняння нормативних вимог до атестації здобувачів наукових ступенів, атес-тації здобувачів вчених звань, атестації за результатами підвищення кваліфі-кації. З’ясовано, що наукові ступені та вчені звання фактично є основними нормативно визначеними критеріями оцінювання професійного розвитку на-уково-педагогічних працівників. На основі аналізу нормативно-правових ак-тів виявлено особливості в процесі організації оцінювання професійного роз-витку науково-педагогічних працівників університетів України. Визначено перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-50
PDF

Посилання

Борова Т.А. Модель професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу. Проблеми та перс-пективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2010. Вип. 27 (31). Ч. 2. С. 170–176.

Борова Т.А. Особливості управління професійним розвитком ви-кладачів вищих навчальних закладів. Професійний розвиток фахівців у сис-темі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матер. ІІ-ї Всеукр. Ін-тернет-конф., 28.04.2017. Київ : ЦІППО, 2017. С. 314–317. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/збірникматеріа-лівЕ-конференціїПрофесійнийрозвитокфахівцівусистеміосвітиорос-лих.pdf.

Гаркавенко О.В. Моніторинг рівня сформованості професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Професій-ний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, техноло-гії: зб. матер. ІІ-ї Всеукр. Інтернет-конф., 28.04.2017. Київ : ЦІППО, 2017. С. 317–320. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/збірникматеріалівЕ-конференціїПрофесійнийрозвитокфахівцівусистеміосвітидорослих.pdf.

Жабенко О. Практика професійного розвитку науково-педагогічних працівників у багатогалузевих університетах України. Молодий вчений. 2018. № 7(59). С. 82–88.

Жабенко О.В. Підвищення рівня професійної компетентності нау-ково-педагогічних працівників: право чи обов’язок. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 432–438.

Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення: 20.08.2019).

Литвин О.П., Тимченко О.В. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матер. ІІ-ї Всеукр. Інтернет-конф., 28.04.2017. Київ : ЦІППО, 2017. С. 329–332. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/збірникматеріалівЕконференціїПрофесійнийрозвитокфахівцівусистеміосвітидорослих.pdf.

Мітягіна С.С. Моніторинговий супровід освіти дорослих в умо-вах закладів післядипломної педагогічної освіти. Професійний розвиток фа-хівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матер. ІІ-ї Всеукр. Інтернет-конф., 28.04.2017. Київ : ЦІППО, 2017. С. 340–342. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/збірникматеріалівЕ-конференціїПрофесійнийрозвитокфахів-цівусистеміосвітидорослих.pdf.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 20.08.2019).

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п (дата звернення: 20.08.2019).

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навча-льних закладів : наказ МОНмолодьспорту України від 24.01.2013 № 48. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13 (дата звернення: 20.08.2019).

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (науко-вих установах) : постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п (дата звернення: 20.08.2019).

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ МОН України від 14.01.2016 № 13. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 (дата звернення: 21.08.2019).

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 21.08.2019).

Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при замі-щенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ни-ми трудових договорів (контрактів), затверджені наказом МОН України від 05.10.2015 № 1005. URL: http://old.uipa.edu.ua/files/2015/12/nak4.pdf (дата звернення: 21.08.2019).

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, за-тверджено наказом МОН України від 06.10.2010 № 930. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10 (дата звернення: 21.08.2019).

Borova T.A. (2010). Model profesiinoho rozvytku naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu [Model of pro-fessional development of scientific and pedagogical employees of higher educa-tional institution]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitar-no-tekhnichnoi elity, vyp. 27 (31), ch. 2, pp. 170–176.

Borova T.A. (2017). Osoblyvosti upravlinnia profesiinym rozvytkom vy-kladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Features of manage-ment of professional development of teachers of higher educational establish-ments]. Profesiinyi rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriia, teoriia, tekhnolohii: zb. mater. II-yi Vseukr. Internet-konf., 28.04.2017. Kyiv : TsIPPO, pp. 314–317. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/zbirnykmaterialivE-konferentsiiProfesiinyirozvytokfakhivtsivusystemiosvitydoroslykh.pdf.

Harkavenko O.V. (2017). Monitorynh rivnia sformovanosti profesi-inoi kompetentnosti kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Moni-toring of the level of professional competence of the heads of general educational institutions]. Profesiinyi rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriia, te-oriia, tekhnolohii: zb. mater. II-yi Vseukr. Internet-konf., 28.04.2017. Kyiv : TsIPPO, pp. 317–320. URL: http://umo.edu.ua/images/content/insti-tutes/cipo/kafedra_fodzbirnykmaterialivE-konferentsiiProfesiinyirozvytokfakhivtsivusystemiosvitydoroslykh.pdf.

Zhabenko O. (2018). Praktyka profesiinoho rozvytku naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u bahatohaluzevykh universytetakh Ukrainy [Practice of professional development of scientific and pedagogical employees in multi-branch universities of Ukraine]. Molodyi vchenyi, no 7(59), pp. 82–88.

Zhabenko O.V. (2017). Pidvyshchennia rivnia profesiinoi kompe-tentnosti nau-kovo-pedahohichnykh pratsivnykiv: pravo chy oboviazok [Raising the professional competence of scientific and pedagogical employees: the right or the duty]. Molodyi vchenyi, no 10, pp. 432–438.

Klasyfikator profesii DK 003:2010, zatverdzhenyi nakazom Derzh-spozhyvstandartu Ukrainy vid 28.07.2010 № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (accessed: 20.08.2019).

Lytvyn O.P., Tymchenko O.V. (2017). Rozvytok profesiinoi kompe-tentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv [Development of professional compe-tence of teaching staff]. Profesiinyi rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriia, teoriia, tekhnolohii: zb. mater. II-yi Vseukr. Internet-konf., 28.04.2017. Kyiv : TsIPPO, pp. 329–332. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/zbirnykmaterialivEkonferentsiiProfesiinyirozvytokfakhivtsivusystemiosvitydoroslykh.pdf.

Mitiahina S.S. (2017). Monitorynhovyi suprovid osvity doroslykh v umovakh zakladiv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Monitoring support for adult education in postgraduate pedagogical education settings]. Profesiinyi rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriia, teoriia, tekhnolohii: zb. ma-ter. II-yi Vseukr. Internet-konf., 28.04.2017. Kyiv : TsIPPO, pp. 340–342. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/zbirnykmaterialivEkonferentsiiProfesiinyirozvytokfakhiv-tsivusystemiosvitydoroslykh.pdf.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (accessed: 20.08.2019).

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 № 1341. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p (accessed: 20.08.2019).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro pidvyshchennia kvalifikatsii ta sta-zhuvannia pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv : nakaz MONmolodsportu Ukrainy vid 24.01.2013 № 48. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13 (ac-cessed: 20.08.2019).

Pro zatverdzhennia Poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u zakladakh vyshchoi osvity (naukovykh ustanovakh) : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.03.2016 № 261. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-p (ac-cessed: 20.08.2019).

Pro zatverdzhennia Poriadku prysvoiennia vchenykh zvan naukovym i naukovo-pedahohichnym pratsivnykam : nakaz MON Ukrainy vid 14.01.2016 № 13. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 (accessed: 21.08.2019).

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (accessed: 21.08.2019).

Rekomendatsii shchodo provedennia konkursnoho vidboru pry zamishchenni vakantnykh posad naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv ta ukladannia z nymy trudovykh dohovoriv (kontraktiv), zatverdzheni nakazom MON Ukrainy vid 05.10.2015 № 1005. URL: http://old.uipa.edu.ua/files/2015/12/nak4.pdf (accessed: 21.08.2019).

Typove polozhennia pro atestatsiiu pedahohichnykh pratsivnykiv, zatverdzheno nakazom MON Ukrainy vid 06.10.2010 № 930. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10 (accessed: 21.08.2019).