ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

критичне мислення
технології розвитку критичного мислення
стратегії розвитку критичного мислення
проблемні питання та завдання
латеральне мислення

Як цитувати

Вихор, В. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. Молодий вчений, 8 (72), 228-223. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-49

Анотація

Стаття присвячена проблемі застосування окремих технологій розвитку критичного мислення у закладах вищої освіти при вивченні курсів «Ділова українська мова», «Культура мовлення». Використання мозкових штурмів, проблемних питань, проектного методу, стратегії «Асоціювання», «Джигсоу», «Сенкан» допоможуть студентам набути та вдосконалити відповідні навички: підбір та аналіз інформації, застосування набутих знань, прийняття рішень. Окремі методи, запропоновані Едвардом де Боно та використанні в процесі навчання, сприятимуть розвитку вміння мислити нестандартно та створювати нове. В основі методу Едварда де Боно знаходиться концепція паралельного мислення. Зазвичай, те чи інше рішення народжується в зіткненні думок, у дискусії. При такому підході перевагу часто віддають аж ніяк не найкращому з варіантів, а тому, який більш успішно просувався в полеміці.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-49
PDF

Посилання

Буковська О. Як розвинути навички критичного мислення. URL: https://www.creativeschool.com.ua/critical_thinking/ (дата звернення: 19.06.2019).

Волкова А.В. Формування у студентів навичок критичного мислення під час навчання англійської мови професійного спрямування. Актуальні питання сьогодення. 2018. Т. 4. С. 98–102.

Кисельова К. Чому критичне мислення – найпотрібніша навичка майбутнього. URL: https://osvitoria.media/opinions/chomu-krytychne-myslennya-najpotribnisha-navychka-majbutnogo/ (дата звернення: 19.06.2019).

Кривенко Л.Б. Методи та прийоми для розвитку критичного мислення. Всеосвіта. 2018. URL: https://vseosvita.ua/library/metodi-ta-prijomi-dla-rozvitku-kriticnogo-mislenna-10398.html (дата звернення: 21.06.2019).

Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення : науково-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, 2006. 220 с.

Куземко Л.В. Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми. Молодий вчитель. 2017. № 3(43). С. 417–421.

Мірошник С.І. Компетентнісний підхід у навчанні української літератури на основі впровадження технології розвитку критичного мислення. Народна освіта. 2011. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/14/statti/miroshnik.htm (дата звернення: 21.06.2019).

Мусійчук С.М. Розвиток критичного мислення студентів при вивченні іноземної мови. URL: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/55425 (дата звернення: 21.06.2019).

Тєлєжкіна О. Застосування проектної технології на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах. Нова педагогічна думка. URL: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/18787-zastosuvannya-proektnoї-texnologiї-na-zanyattyax-z-ukraїnskoї-movi-za-profesijnim-spryamuvannyam-u-vishhix-navchalnix-zakladax.html (дата звернення: 21.06.2019).

Тєлєжкіна О. Інноваційні методи вивчення української мови в технічному виші. Кафедра української мови, літератури та культури. Факультет лінгвістики НТУУ «КПІ». URL: http://kumlk.kpi.ua/node/1570 (дата звернення: 21.06.2019).

Шевчук О.І. Вплив навичок критичного мислення на формування знань студентів-економістів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 739. С. 298–301.

Bukovska O. (2017). Yak rozvynuty navychky krytychnogo myslennya [How to develop critical thinking skills]. URL: https://www.creativeschool.com.ua/critical_thinking/

Volkova A.V. (2018). Formuvannya u studentiv navychok krytychnogo myslennya pid chas navchannya anglijskoyi movy profesijnogo spryamuvannya [Developing critical thinking skills in students in professional English learning] Aktualni pytannya sogodennya, pp. 98–102.

Kyselova K. (2019). Chomu krytychne myslennya – najpotribnisha navychka majbutnogo [Why critical thinking is the most needed skill of the future]. URL: https://osvitoria.media/opinions/chomu-krytychne-myslennya-najpotribnisha-navychka-majbutnogo/

Kryvenko L.B. (2018). Metody ta pryjomy dlya rozvytku krytychnogo myslennya [Methods and techniques for developing critical thinking]. Vseosvita. URL: https://vseosvita.ua/library/metodi-ta-prijomi-dla-rozvitku-kriticnogo-mislenna-10398.html

Krouford A., Saul V., Metyuz S., Makinster D. (2006). Texnologiyi rozvytku krytychnogo myslennya: naukovo-metodychnyj posibnyk dlya vchyteliv zagalnoosvitnix navchalnyx zakladiv [Technologies for the development of critical thinking: a scientific and methodological guide for teachers of general educational institutions]. Kiev. (in Ukrainian)

Kuzemko L.V. (2017). Problema formuvannya u majbutnix pedagogiv krytychnogo myslennya ta zdatnosti vyrishuvaty problemy [The problem of the formation of future teachers of critical thinking and the ability to solve problems]. Molodyj vchytel, no. 3(43), pp. 417-421.

Miroshnyk S.I. (2018). Kompetentnisnyj pidxid u navchanni ukrayinskoyi literatury na osnovi vprovadzhennya texnologiyi rozvytku krytychnogo myslennya [Competent approach to teaching Ukrainian Literature based on the implementation of critical thinking technology]. Narodna osvita. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/14/statti/miroshnik.htm

Musijchuk S.M. (2018). Rozvytok krytychnogo myslennya studentiv pry vyvchenni inozemnoyi movy [Development of students' critical thinking in learning a foreign language]. URL: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/55425

Tyelyezhkina O. (2018). Zastosuvannya proektnoyi texnologiyi na zanyattyax z ukrayinskoyi movy (za profesijnym spryamuvannyam) u vyshhyx navchalnyx zakladax [Application of project technology in Ukrainian language courses (professionally oriented) in higher educational establishments]. Nova pedagogichna dumka [New pedagogical thought]. URL: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/18787-zastosuvannya-proektnoї-texnologiї-na-zanyattyax-z-ukraїnskoї-movi-za-profesijnim-spryamuvannyam-u-vishhix-navchalnix-zakladax.html

Tyelyezhkina O. (2018). Innovacijni metody vyvchennya ukrayinskoyi movy v texnichnomu vyshi. Kafedra ukrayinskoyi movy, literatury ta kultury Fakultet lingvistyky NTUU «KPI» [Innovative methods of studying the Ukrainian language in a technical university. Department of Ukrainian Language, Literature and Culture Faculty of Linguistics, NTUU "KPI"]. URL: http://kumlk.kpi.ua/node/1570

Shevchuk O.I. (2012). Vplyv navychok krytychnogo myslennya na formuvannya znan studentiv-ekonomistiv [The influence of critical thinking skills on the formation of knowledge of economics students]. Visnyk Nacionalnogo universytetu «Lvivska politexnika», no. 739, pp. 298–301.