ДІЄВІСТЬ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВОГО МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЙОГО ПРОБЛЕМАТИКА, АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ
PDF

Ключові слова

методи навчання
розвиток творчої особистості
життєво і професійно значущі проблеми
проблемність
проблемно-пошуковий метод
міжособистісні відносини

Як цитувати

Величко, І. (2019). ДІЄВІСТЬ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВОГО МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЙОГО ПРОБЛЕМАТИКА, АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ . Молодий вчений, 8 (72), 224-227. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-48

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання так званого «проблемно-пошукового методу» у лінгвістичній науці та його активне застосування при викладанні іноземних мов у ВНЗ освіти України. Практичне використання цього методу під час проведення аудиторних занять з іноземної мови доводить безперечну дієвість вищезазначеного методу, демонструючи активне підвищення пізнавальної діяльності слухачів, сприяє розвитку навичок роботи та вирішення життєвих проблемних ситуацій, використовуючи вже набуті знання з іноземної мови та відпрацьовуючи нові. «Проблемно-пошуковий метод» дуже добре активізує мовленнєво-мисленнєву діяльність та творчий потенціал слухачів, сприяє формуванню культури мислення та мовлення, а також соціально розвиває людину в процесі отримання іншомовної освіти. Запропонований метод не тільки оптимізує процес навчання, але й активно сприяє реалізації творчих міжособистісних відносин між слухачами. У статті пропонується певний алгоритм та комплекс завдань щодо застосування методу при викладанні іноземних мов у ВНЗ України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-48
PDF

Посилання

Виноградова О.С. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с использованием проблемных методов обучения ИЯ на продвинутом этапе специализированного вуза (на материале английского языка). Автореф. дис. канд. пед. наук. Москва, 2003. 20 c.

Зимняя И.А. Проблемность в обучении неродному языку. Проблемность в обучении иностранным языкам в вузе. Пермь, 1994. С. 12–25.

Ковалевская Е.В. Проблемность в преподавании иностранных языков: современное состояние и перспективы. Экспериментальная учебная авторская программа. Москва, 2010. С. 4–11.

Колесник Л.И. Проблематизация учебного текста и заданий к нему. Дис. канд. пед. наук. Москва 2004. С. 70–78.

Матюшкин А.М. Проблемность. Диалог. Понимание. Проблемность и диалог в современном образовании в эпоху глобализации. Материалы III Московской международной конференции. Москва, 2003. С. 8–12.

Vinogradova O.S. (2003). Formirovani·yye inoyazychno·y kommunikativno·y kompetentsii s ispol’zovani·yyem problemnykh metodov obucheniya IYA na prodvinutom etape spetsializirovannogo vuza (na materiale angli·yskogo yazyka) [Forming of foreign language communicative competence using problematic teaching methods of FL at the advanced level of a specialized university (based on English)]. Avtoref. dis. kand. ped. nauk. Moscow, p. 20.

Zimnyaya I.A. (1994). Problemnost’ v obuchenii nerodnomu yaziku. Problemnost’ v obuchenii inostrannym yazykam v vuze [Problems while learning a foreign language. Problem in teaching foreign languages at a University]. Perm’, pp. 12–25.

Kovalevskaya E.V. (2010). Problemnost’ v prepodavanii inostrannykh yazykov: sovremenno·yye sostoyani·yye i perspektivy. Eksperimental’naya uchebnaya avtorskaya programma [Problems in teaching foreign languages: current status and prospects. Experimental educational authoring program]. Moscow, p. 4–11.

Kolesnik L.I. (2004). Problematizatsiya uchebnogo teksta i zadani·y k nemu. Dis. kand. ped. nauk [Problematization of educational texts and tasks to it]. Moscow, p. 70–78.

Matyushkin A.M. (2003). Problemnost’. Dialog. Ponimaniyye. Problemnost’ i dialog v sovremennom obrazovanii v epokhu globalizatsii [Problems.Dialogue.Understanding.Problems and dialogue in modern education in the era of globalization]. Materialy III Moskovsko·y mezhdunarodno·y konferentsii. Moscow, pp. 8–12.