РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
PDF

Ключові слова

конфліктологічна компетентність
розвиток
становлення
наукові підходи
конфліктологічна підготовка

Як цитувати

Ярослав, Л. (2019). РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. Молодий вчений, 8 (72), 218-223. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-47

Анотація

У статті актуалізовано проблему розвитку конфліктологічної компетентності у майбутніх вчителів в системі вузівської підготовки. В ході теоретичного аналізу психолого-педагогічних досліджень розглянуто та проаналізовано сучасні теоретико-методологічні підходи до вивчення й аналізу проблеми розвитку конфліктологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей у системі вузівської підготовки, які можуть бути конструктивними для розробки положень щодо організації оптимальних умов її розвитку. Уточнено зміст поняття конфліктологічна компетентність майбутнього вчителя, . Визначено, що застосування комплексного підходу дає можливість інтегрувати досягнення різних шкіл та підходів у вивченні особливостей розвитку конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя. Окреслено основні аспекти та напрями професійної конфліктологічної підготовки майбутніх вчителів в системі вузівської підготовки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-47
PDF

Посилання

Анциферова Л.И., Завалишина Д.Н. Категория развития в психологии. Москва, 1988. С. 25–46.

Серебровская Н. Е. Становление и развитие конфликтологической культуры будущего специалиста социономической профессии в вузовский период: автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07. Нижний Новгород, 2011. 53 с.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе. Москва : Школьная пресса, 2000. 421 с.

Петровская Л.А. К вопросу о природе конфликтной компетентности. Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. Москва : Изд-во МГУ, 1997. №4. С. 41–45.

Технології роботи організаційних психологів: підручник / За наук. ред. Л.М. Карамушки. Київ : Фірма «ІНКОС», 2005. 366 с.

Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта. СПб. : Питер, 2003. 250 с.

Щербакова О.В. Развитие конфликтологической культуры личности. Высшее образование сегодня. 2008. № 10. C. 56–59.

Antsiferova L.I., Zavalishina D.N. (1988). Kategoriya razvitiya v psihologii [The category of development in psychology]. Moskva, pp. 25–46.

Serebrovskaya N.E. (2011). Stanovlenie i razvitie konfliktologicheskoy kulturyi buduschego spetsialista sotsionomicheskoy professii v vuzovskiy period : avtorev. dys. doctora psyx. nauk : 19.00.07. [Formation and development of a conflictological culture of a future specialist in the socionomy profession in the university period]. Nizhny Novgorod, 53 p.

Slobodchikov V.I., Isaev E.I. (2000). Osnovyi psihologicheskoy antropologii. Psihologiya razvitiya cheloveka: Razvitie sub'ektivnoy realnosti v ontogeneze [Fundamentals of psychological anthropology. Psychology of human development: The development of subjective reality in ontogenesis]. Moskva, 421 p.

Petrovskaya L.A. (1997). To the question of the nature of conflict competence [K voprosu o prirode konfliktnoy kompetentnosti]. Vestnik Moskovskogo universiteta, no. 4, pp. 41–45.

Karamushkа L.M. (2005). Technology robots of organizational psychologists [Tehnologii roboti organizatsiynih psihologiv]. Kyiv : Firma «INKOS», 366 p.

Hassan B.I. Constructive psychology of conflict [Konstruktivnaya psihologiya konflikta]. SPb. : Pyter, 250 p.

Shcherbakova O.V. (2008). Development of a conflictological personality culture [Razvitie konfliktologicheskoy kulturyi lichnosti]. Vyisshee obrazovanie segodnya, no. 10, pp. 56–59.