ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
PDF

Ключові слова

саморегуляція
локус контролю
здатність до самоуправління
моделі самоуправління
комунікативний контроль
особистість підлітка

Як цитувати

Харченко, А. (2019). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ. Молодий вчений, 8 (72), 214-217. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-46

Анотація

У статті викладені результати емпіричного дослідження, що висвітлюють психологічні особливості саморегуляції сучасних підлітків. Встановлено, що в саморегуляції підлітків з різними локусом контролю, здатністю до самоуправління, моделями самоуправління у спілкуванні та рівнем комунікативного контролю існують відмінності. Вищі показники параметрів саморегуляції виявлені у таких групах підлітків: з інтернальним локусом контролю; з високим рівнем сформованості системи самоуправління; мобільністю у спілкуванні; з високим комунікативним контролем. У процесі засвоєння підлітками програми «Оптимізація навичок довільної саморегуляції у підлітковому віці» передбачається розвиток психологічної культури самопізнання та рефлексії, успішної взаємодії та вміння будувати конструктивні відносини в різних життєвих ситуаціях, в також формування навичок саморегуляції власної довільної активності, усвідомлення основних засобів саморегуляції та застосування їх у життєдіяльності людини.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-46
PDF

Посилання

Кириченко Т.В. Аналіз проблеми розвитку механізмів саморегуляції поведінки підлітків. Scientific Journal «ScienceRise». 2018. № 9(50). С. 16–19.

Лисенко-Гелемб’юк К.М. Саморегуляція як чинник розв’язування міжособистісних конфліктів студентської молоді: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи»; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Київ, 2011. 19 с.

Токарева Н.М., Шамне А.В., Макаренко Н.М. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія. Кривий Ріг, 2014. 312 с.

Харченко А.С. Загальна характеристика отроцтва. Психологія розвитку особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Гончарова, Ю.Л. Горбенко, Ю.І. Калюжна та інш. Полтава : Астрая, 2018. 6–43 с.

Kyrychenko T.V. (2018). Analiz problemy rozvytku mekhanizmiv samorehuliatsii povedinky pidlitkiv [Analysis of the problem of development of mechanisms of self- direction of adolescent behavior]. Scientific Journal «ScienceRise», vol. 9, no. 50, pp. 16–19.

Lysenko-Helemb’iuk K.M. (2011). Samorehuliatsiia yak chynnyk rozv’iazuvannia mizhosobystisnykh konfliktiv studentskoi molodi [Self-regulation as a factor in solving interpersonal conflicts of student youth] (PhD Thesis), Kyiv : Institute of social and political psychology National academy of pedagogical sciences of Ukraine.

Tokareva N.M., Shamne A.V., Makarenko N.M. (2010). Suchasnyi pidlitok u systemi psykholoho-pedahohichnoho suprovodu : monohrafiia [Contemporary teenager in the system of psychological and pedagogical support : monograph]. Kryvyi Rih. (in Ukrainian)

Kharchenko A.S. (2018). Zahalna kharakterystyka otrotstva [General characteristics of adolescence]. Psykholohiia rozvytku osobystosti u pidlitkovomu ta rannomu yunatskomu vitsi. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Psychology of personality development in adolescence and early adolescence. Tutorial for students of higher education]. Poltava : Astraia, pp. 6–43