УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА В МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ХХ – ХХІ СТ.
PDF

Ключові слова

українська музична культура
мистецька освіта
фольклор
художньо-естетичне виховання

Як цитувати

Кутняк, І., & Околович, І. (2019). УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА В МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ХХ – ХХІ СТ. Молодий вчений, 8 (72), 198-201. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-42

Анотація

В статті виявлено та обґрунтовано особливості культурно-історичного розвитку української музичної культури, а також її вивчення в мистецько-освітньому просторі ХХ – ХХІ ст. З’ясовано, що українська музична культура – це усе, що надбане у сфері музики як виді мистецтва і формі суспільної свідомості етнічною спільнотою та окремою особистістю (етнофором) на теренах України та поза її межами (в діаспорі). Культурно-історичні обставини в різні періоди ХХ – ХХІ ст. по-різному визначали цінності і пріоритети музично-мистецької освіти, а саме: в реалізації завдань засобами музики тільки художньо-естетичного (мистецького) виховання чи національно-патріотичного. Розглянуто українську музичну культуру як вид мистецтва і форму суспільної свідомості; визначено важливість збереження фольклорної традиції; здійснено реконструкцію процесу мистецької освіти, предметом якої є українська музична культура.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-42
PDF

Посилання

Комаровська О.А., Масол Л.М. Мистецька освіта / Енциклопедія освіти / Академ. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 504–505.

Кривавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О.Українське мистецтво : навчальний посібник. Львів : Світ, 2003.

Регеша Н.Л. Музична освіта в історичному вимірі. URL: http://www.Vknukim_myst_2013_29_20(1).pdf.

Рудницька О.П. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навч. посіб. Київ : «ЕксОб», 2000. 208 с.

Українська культура : лекції за ред. Д. Антоновича. Київ : Либідь, 1993. 592 с.

Цимбалару А.Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. Український педагогічний журнал. 2016. №1. С. 41–50.

Komarovska O.A., Masol L.M. (2008). Mysteczka osvita / Encyklopediya osvity [Art education / Encyclopedia of Education]. Akadem. ped. nauk Ukrainy; holovnyi red. V.H. Kremen. Kyiv : Yurinkom Inter, pp. 504–505. (in Ukrainian)

Krvavych D.P., Ovsijchuk V.A., Cherepanova S.O. (2003). Ukrayinske mystecztvo : navchalnyi posibnyk [Ukrainian art : tutorial]. Lviv : Svit. (in Ukrainian)

Regesha N.L. (2013). Muzychnaosvita v istorychnomu vymiri [Music education in the historical dimension]. Аccess mode: http://Vknukim_myst_2013_29_20(1).pdf.

Rudnyczka O.P. (2000). Ukrayinske mystecztvo u polikulturnomu prostori : navchalnyj posibnyk [Ukrainian ar tin multiculturalspace]. Kyiv : «EksOb», 208 р. (in Ukrainian)

Ukrayinska kultura. (1993). [Ukrainian culture] Lekciyi za red. D. Antonovycha. Kyiv, 592 р. (in Ukrainian)

Cymbalaru A.D. (2016). Osvitnij prostir: sutnist, struktura i mexanizmy stvorennya [Educationalspace: essence, structure and mechanisms of creation]. Ukrayinskyj pedagogichnyj zhurnal, no 1, рp. 41–50. (in Ukrainian)