КОНЦЕПЦІЯ «ДУХОВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА» ЕРІХА ФРОММА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СОЦІАЛЬНІЙ ДЕСТРУКТИВНОСТІ
PDF

Ключові слова

Еріх Фромм
духовність
суспільство
деструктивність
масова людина
соціальна еволюція
сучасна цивілізація
відчуження
конформізм
авторитарна особистість

Як цитувати

Габрієлян, А. (2019). КОНЦЕПЦІЯ «ДУХОВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА» ЕРІХА ФРОММА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СОЦІАЛЬНІЙ ДЕСТРУКТИВНОСТІ. Молодий вчений, 8 (72), 172-177. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-38

Анотація

Дослідження мало на меті визначити ідею «духовності суспільства», яку Еріх Фромм протиставляє соціальній деструктивності як альтернативу. Були розглянуті прихованні протиріччя даної концепції, де «духовність суспільства» несе не лише кількісну мету нарощування внутрішнього потенціалу, але й якісне освоєння етичних, культурних та релігійних цінностей та чеснот. Як наслідок, придушення людських емоцій призводить до появи деструктивних потягів в суспільстві, які можуть виражатися як в матеріальній, так і в духовній сфері соціального буття людини. Визначено підходи до розуміння таких понять як: деструктивність, духовність, відчуженість, активна особистість, масова людина, конформізм та їх основні риси впливу на суспільну свідомість. Виділено основні існування цих явищ в соціальній сфері життєдіяльності особистості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-38
PDF

Посилання

Борисова Г.А. Проблема социальной деструкции в философии Франкфуртской школы. Обсерватория культуры. 2007. № 2. С. 10–17.

Галеев Р.Ю. Духовный потенциал как объект исследования и управления. Вестник БашГУ. № 4. Том 18. Уфа. 2013. С. 56–64.

Гуревич П.С. Феномен деантрологизации человека. Вопросы философии. 2009. № 3. С. 21–32.

Костина А.В. Идея прогресса в контексте динамики европейской цивилизации: обзор концепций. Обсерватория культуры. 2007. № 2. С. 6–14.

Кузнецова Л.В. Феномен потребления в социальных науках. Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 33. С. 104–115.

Сартр Ж.-П. Трансценденция эго: Набросок феноменологического описания. Пер. с фр. Д. Кралечкина. Москва : Модерн. 2012. С. 320.

Семенов В.С. О перспективах человека в 21 столетии. Вопросы философии. 2005. № 9. С. 26–33.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. Москва : АСТ. 2008. С. 624.

Фромм Э. Бегство от свободы. Минск : Попурри. 2008. С. 231.

Фромм Э. Душа человека. Ее способность к добру и злу. Москва : АСТ-ЛТД. 1998. С. 256.

Фромм Э. Иметь или быть? (пер. с нем. Э. М. Телятниковой). Москва : Астрель. 2010. С. 320.

Фромм Э. Кризис психоанализа. СПб : Мысль. 2000. С. 256.

Фромм Э. Психоанализ и Этика. Москва : Республика. 1993. С. 568.

Фромм Э. Революция надежды. СПб. : Ювента. 1999. С. 288.

Фромм Э. Человек для самого себя / Фромм Э. Психоанализ и этика. Москва : Республика. 1993. С. 352.

Хевеши М.А. Массовое общество в XX веке. Социс. 2001. № 7. С. 5–18.

Borisova G.A. (2007). Problema sotsial'noy destruktsii v filosofii Frankfurtskoy shkoly [The problem of social destruction in the philosophy of the Frankfurt School]. Observatory of Culture, no 2, рр. 10–17.

Galeev R.U. (2013). Dukhovnyy potentsial kak ob’yekt issledovaniya i upravleniya [Spiritual potential as an object of research and management]. Bulletin of the BashGU, no. 4, vol. 18, рр. 56–64.

Gurevich P.S. (2009). Fenomen deantropologizatsii cheloveka [The Phenomenon of Man’s De-Anthropologization]. Voprosy Filosofii, no 3, рр. 21–32.

Kostina A.V. (2007). Ideya progressa v kontekste dinamiki yevropeyskoy tsivilizatsii: obzor kontseptsiy [The idea of progress in the context of the dynamics of European civilization: a review of concepts]. Observatoriya kul'tury, no 2, рр. 6–14.

Kuznetsova L.V. (2008). Fenomen potrebleniya v sotsial'nykh naukakh [The Phenomenon of Consumption in Social Sciences]. Bulletin of Chelyabinsk State University, no 33, рр. 104–115.

Sartre J.-P. (2012). [The Transcendence of Ego: An Outline of a Phenomenological Description]. trans. D. Kralechkina, Moscow : Modern, р. 320.

Semenov V.S. (2005). O perspektivakh cheloveka v 21 stoletii [About the Perspectives of Man in the 21st Century]. Voprosy filosofii, no. 9, рр. 26–33.

Fromm E. (2008). Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti [The Anatomy of human destructiveness]. Moscow : AST, р. 624.

Fromm E. (2008). Begstvo ot svobody [The Escape from Freedom]. Minsk : Popurri, р. 231.

Fromm E. (1998). Dusha cheloveka. Yeye sposobnost' k dobru i zlu [The Soul of Man. Her ability for good and evil]. Moscow : AST-LTD, р. 256.

Fromm E. (2010). Imet' ili byt'? [To have or to be?] / E. Fromm (transl. from German E.M. Telyatnikova). Moscow : Astrel, р. 320.

Fromm E. (2000). Krizis psikhoanaliza [The crisis of psychoanalysis]. St. Petersburg : Mysl', р. 256.

Fromm E. (1993). Psikhoanaliz i etika [The Psychoanalysis and Ethics]. Moscow : Republic, р. 568.

Fromm E. (1999). Revolyutsiya nadezhdy [The Revolution of Hope]. St. Petersburg : Yuventa, р. 288.

Fromm E. (1993). Chelovek dlya samogo sebya //Fromm E. Psikhoanaliz i etika [The Man for himself / Fromm E. Psychoanalysis and ethics], Moscow : Republic, р. 358.

Heveshi M.А. (2001). Massovoye obshchestvo v XX veke [Mass society in the XX century]. Socis, no 7, рр. 5–18.