СТРАТЕГІЯ «РОЗУМНОЇ СИЛИ» В КОНТЕКСТІ ПРИПИНЕННЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

конфлікт
збройний конфлікт
колоніальна політика
«розумна сила»
Україна
Російська Федерація

Як цитувати

Авер’янова, Н., & Воропаєва, Т. (2019). СТРАТЕГІЯ «РОЗУМНОЇ СИЛИ» В КОНТЕКСТІ ПРИПИНЕННЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 8 (72), 167-171. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-37

Анотація

Стаття присвячена інтегративному аналізу збройного конфлікту на території України та специфіці міждержавних конфліктів у постколоніальному світі. Збройний конфлікт в Україні тісно пов’язаний з неоколоніальною політикою Кремля. Показано, що збройне протистояння на території України – це міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу. Автори розглядають стратегію «розумної сили» і особливості її застосування в сучасній Україні. «Розумна сила» трактується як здатність комбінувати ресурси «жорсткої» і «м’якої» сили з метою посилення позицій України на міжнародній арені. Обґрунтовано важливість стратегії «розумної сили» як основи для подолання збройного конфлікту на території України та реінтеграції окупованих територій. В оптимальному балансі «жорсткої» та «м’якої» сили полягає шлях до перемоги.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-37
PDF

Посилання

Авер’янова Н. Мистецтво як засіб пропаганди та контрпропаганди в умовах російської агресії. Українознавчий альманах. 2018. Випуск 23. С. 108–113.

Авер’янова Н.М. Гібридна війна: російсько-українське протистояння. Молодий вчений». 2017. №3(43). С. 30–34.

Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С. Міждержавний збройний конфлікт на теренах України: неоколоніальний вимір. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 145(№ 6). Ч. 2. С. 7–11.

Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С. Росія – Україна: міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу. Молодий вчений. 2019. № 6(70). С. 264–267.

Воропаєва Т. Українознавча компетентність як ключовий чинник подолання наслідків інформаційної війни. «Дні науки філософського факультету – 2018». Міжн. наук. конф. (26–27 квітня 2018). Матеріали доповідей та виступів. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018. Ч. 3. С. 175–178.

Воропаєва Т.С. Конфліктизаційні та деконфліктизаційні процеси в Україні: соціально-філософські аспекти. Научный взгляд в будуще. 2018. Вып. 10. Т. 2. С. 49–56.

Малышев Д.В. Украина в системе современных международных отношений: последствия «постмайданной» политики. Постсоветское пространство: роль внешнего фактора. Сборник статей. Москва : ИМЭМО РАН, 2018. С. 26–41.

Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія. Київ : НІСД, 2019. 560 с.

Режим Путіна: перезавантаження – 2018 / М.М. Розумний (заг. ред.). Київ : НІСД, 2018. 480 с.

Nye J.S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990.

Nye J.S. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York : Public Affairs, 2004.

Nye J.S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. New York : Oxford University Press, 2002.

Averianova N. (2018). Mystecztvo yak zasib propagandy ta kontrpropagandy v umovax rosijskoyi agresiyi [Art as a tool of propaganda and counter-propaganda under Russian aggression]. Ukrayinoznavchyj almanax, no 23, pp. 108–113.

Averianova N.M. (2017). Gibrydna vijna: rosijsko-ukrayinske protystoyannya (Hybrid warfare: Russian-Ukrainian confrontation). Molodyj vchenyj, no 3(43), pp. 30–34.

Averianova N.M., Voropaeva T.S. (2019). Mizhderzhavnyj zbrojnyj konflikt na terenax Ukrayiny: neokolonialnyj vymir [Inter-state armed conflict on the territory of Ukraine: the neo-colonial dimension]. Gileya: naukovyj visnyk, vyp. 145(no 6), ch. 2, pp. 7–11.

Averianova N.M., Voropaeva T.S. (2019). Rosiya – Ukrayina: mizhderzhavnyj zbrojnyj konflikt neokolonialnogo typu [Russia – Ukraine: an interstate armed conflict of the neocolonial type]. Molodyj vchenyj, no 6(70), pp. 264–267.

Voropaeva T. (2018). Ukrayinoznavcha kompetentnist yak klyuchovyj chynnyk podolannya naslidkiv informacijnoyi vijny [Ukrainian competence as a key factor in overcoming the aftermath of the information warfare]. «Dni nauky filosofskogo fakultetu – 2018». Mizhn. nauk. konf. (26-27 kvitnya 2018). Materialy dopovidej ta vystupiv. Kyiv : VPCz «Kyyivskyj universytet», ch. 3, pp. 175–178. (in Ukrainian)

Voropayeva T.S. (2018). Konfliktyzatsiyni ta dekonfliktyzatsiyni protsesy v Ukrayini: sotsialno-filosofski aspekty [Conflictization and deconflictization processes in Ukraine: socio-philosophical aspects]. Nauchnyy vzglyad v budushchee, vyp. 10, t. 2, pp. 49–56.

Malyshev D.V. (2018). Ukraina v sisteme sovremennyh mezhdunarodnyh otnoshenij: posledstviya «postmajdannoj» politiki [Ukraine in the system of modern international relations: the consequences of post-Maidan policy]. Postsovetskoe prostranstvo: rol vneshnego faktora. Sbornik statej. Moscow : IMEMO RAN, pp. 26–41. (in Russian)

Paraxonskyj B.O., Yavorska G.M. (2019). Ontologiya vijny i myru: bezpeka, strategiya, smysl: monografiya [Ontology of warfare and peace: security, strategy, meaning: monograph]. Kyiv : NISD. (in Ukrainian)

Rezhym Putina: perezavantazhennya – 2018 [Putin Mode: Reboot – 2018]. M.M. Rozumnyj (zag. red.) (2019). Keiv : NISD. (in Ukrainian)

Nye J.S. (1990). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York : Basic Books.

Nye J.S. (2004). Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York : Public Affairs.

Nye J.S. (2002). The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. New York : Oxford University Press.