ЖІНКИ-ОСТАРБАЙТЕРИ З ХАРКІВЩИНИ НА ПРИМУСОВИХ РОБОТАХ В ТРЕТЬОМУ РАЙХУ
PDF

Ключові слова

Друга світова війна
Третій райх
нацистський окупаційний режим
добровільно-примусовий виїзд
остарбайтери
німецька неволя

Як цитувати

Скрипниченко, Ю. (2019). ЖІНКИ-ОСТАРБАЙТЕРИ З ХАРКІВЩИНИ НА ПРИМУСОВИХ РОБОТАХ В ТРЕТЬОМУ РАЙХУ. Молодий вчений, 8 (72), 163-166. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-36

Анотація

Стаття присвячена жінкам-остарбайтерам з Харківщини, які були добровільно-примусово вивезені представниками нацистської окупаційної влади до гітлерівської Німеччини, з метою використання їхньої дармової робочої сили на різні економічні потреби Третього райху. Наукова новизна полягає в тому, що вдалося значно розширити знання про історію остарбайтерів з Харківщини, які в силу різних життєвих негараздів (голод, холод, острах смерті) були добровільно-примусово відправлені представниками нацистської окупаційної влади до гітлерівської Німеччини. В ході дослідження були удосконалені знання з військового, економічного, соціального розвитку Харкова і області в 1941 – 1943 р. р. Для більш кращого розкриття теми «Жінки – остарбайтери з Харківщини на примусових роботах в Третьому райху» в ході дослідження мною були використані принципи системності, історизму, порівняльний, статистичний методи. Стаття значно доповнює біографічні відомості про жінок-остарбайтерів з Харківщини. Результати даного дослідження можуть бути використані викладачами, учителями, студентами, учнями у якості додатково-роздаткового матеріалу під час їхньої підготовки до лекційних, семінарських, практичних занять з шкільного, вузівського курсу «Історії України», «Всесвітньої історії», «Харківщинознавство», «Історичне краєзнавство»; під час проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, наукових симпозіумів; бесід, зустрічей з колишніми остарбайтерами, їхніми родичами, жителями, які пережили усі страхіття нацистської окупації; під час проведення шкільних, вузівських, музейних екскурсій. Оскільки стаття «Жінки-остарбайтери з Харківщини на примусових роботах в Третьому райху» лише в незначній мірі доповнює історію вивчення примусових робітників на Харківщині в роки Другої світової війни то дане дослідження є досить перспективним.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-36
PDF

Посилання

Меляков Антон Володимирович. Масові джерела з історії депортації цивільного населення Харківщини до Німеччини в період 1941-1943 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2002. 205 с.

Грінченко Г.Г. Українські остарбайтери в системі примусової праці Третього райху: проблеми історичної пам’яті.: дис. ... д-ра наук: 07.00.06 / ВНЗ: Інститут історії України. Київ, 2011. 449 с.

Перехрест О.Г. Українське село в 1941–1945 рр: економічне та соціальне становище : монографія. Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. 668 с.

Гандрабура Н.Я. Село генеральної округи «Дніпропетровськ» (1941–1944 рр.): визиск, виснаження та наслідки.: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Миколаїв. національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2017. 263 с.

Полуда В.А. Становище військовополонених у нацистських таборах на території рейхскомісаріату «Україна» та в зоні німецької військової адміністрації (1941–1944 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / НДІ українознавства. Київ, 2017. 241 с.

Салата А.А. Формирование немецкого информационного пространства в рейхскомиссариатe «Украина» и в зоне военной администрации (июнь 1941–1944 гг.) : монография. Донецк : Норд-Пресс, 2010. 361 с.

Спогади місцевих жителів про остарбайтерів. Матеріали зібрані влітку 2019 р. / Особистий фонд документів і матеріалів Скрипниченко Ю.Ф. Харків, 2019.

Meliakov Anton Volodymyrovych (2002). Masovi dzherela z istorii deportatsii tsyvilnoho naselennia Kharkivshchyny do Nimechchyny v period 1941–1943 rr. [Massive sources on the history of the deportation of the civilian population of the Kharkiv region to Germany in the period 1941–1943]. (Candidate’s thesis). Kharkiv. (in Ukrainian)

Hrinchenko H.H. (2011). Ukrainski ostarbaitery v systemi prymusovoi pratsi Tretoho raikhu: problemy istorychnoi pamiati [Ukranian Ostarbyteri in the systems of the Primus Concerns of the Third Reich: Historical Memories.] : Dys... d-ra nauk: (Candidate’ thesis). Kyiv. (in Ukrainian)

Perekhrest O.H. (2011). Ukrainske selo v 1941–1945 rr: ekonomichne ta sotsialne stanovyshche. [Ukrainian village in 1941–1945: economic and social situation.] National Academy of Sciences of Ukraine. Ukrainian Institute of History. 668. (in Ukrainian)

Handrabura N.Ya. (2017). Selo heneralnoi okruhy «Dnipropetrovsk» (1941–1944 rr.): vyzysk, vysnazhennia ta naslidky. [Village of the general district «Dnipropetrovsk» (1941–1944): visit, exhaustion and consequences]: (Candidate’s thesis). Mykolaiv. (in Ukrainian)

Poluda V.A. (2017). Stanovyshche viiskovopolonenykh u natsystskykh taborakh na terytorii reikhskomisariatu «Ukraina» ta v zoni nimetskoi viiskovoi administratsii (1941–1944 rr.). [The status of prisoners of war in Nazi camps on the territory of the Reichscommissariat «Ukraine» and in the zone of the German military administration (1941–1944)]: (Candidate’sthesis). Kyiv. (in Ukrainian)

Salata A.A. (2010). Formyrovanye nemetskoho informatsyonnoho prostranstva v reikhskomyssaryate «Ukraina» y v zone voennoi admynystratsyy (yiun 1941–1944 hh.). Donetsk: Nord-Press. (in Russian)

Memoirs of local residents about Ostarbeiter. Materials collected in the summer of 2019 / Personal fund of documents and materials Skrypnychenko Yu.F. Kharkiv. (in Russian)