ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ ВИХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА
PDF

Ключові слова

тахометр
тахогенератор
стабілізатор
гіротахометр

Як цитувати

Безвесільна, О., Петренко, О., & Ільченко, М. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ ВИХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА. Молодий вчений, 8 (72), 149-152. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-33

Анотація

Тахометр у стабілізаторах призначений для виміру кута повороту блоку озброєння відносно башти. Сигнал тахометра (ТГ) у блоку управління стабі-лізатора підсумовується з сигналом компенсаційного гіротахометра (ГТ-К), який жорстко закріплений на башті. Сума цих сигналів є сигналом швидкості зміни похибки стабілізації по каналу вертикального наведення. Кут обертан-ня такого гіротахометра визначається кутами обертання блоку озброєння та може бути в межах від мінус 5° до +75°. Тахометри вводяться до контурів управління стабілізаторів з метою підвищення якості регулювання, підви-щення динамічних характеристик, зменшення часу перехідних процесів та часу коливань. Введення тахогенераторів, як безінерційних ланок, додає до законів керування стабілізаторів інформації про відносну швидкість, забез-печує рівномірність швидкості наведення при мінімальних швидкостях з урахування нерівномірності моменту опору обертання. Використання тахо-метрів в контурах управління вертикального каналу стабілізатора покращує якість управління та зменшує похибки стабілізації. У роботі наведені резуль-тати експериментальних досліджень вихідних характеристик електромехані-чного тахометра з метою збільшення рівномірності його вихідної характери-стики. Підставою для виконання цієї роботи послуговала неможливість вико-нання налаштування стабілізатора по каналу вертикального наведення на де-яких ділянках кутів наведення та спостерігається нерівномірність швидкостей наведення вище допустимих значень. Аналіз постановленої проблеми та ана-ліз досліджень та публікацій вказує на те, що на нерівномірність наведення на різних швидкостях суттєвий вплив спричиняє рівномірність вихідної ха-рактеристики тахометра. Випробування проводилися на тахогенераторах, що входять до складу тахометра БР3.181.007-1, який є прототипом тахоге-нератора ТГП01 та на виготовленому ТГП01. При випробуваннях викорис-товувався статор тахогенератора БР3.181.007-1, з яким проводили випробу-вання різних типів роторів. В висновках, які зроблені за результатами дослі-джень, наведені шляхи підвищення рівномірності вихідної характеристики. Стабілізатори з тахометрами, які були доопрацьовані по результатам прове-дених досліджень, при налаштуванні мали рівномірність швидкостей наве-дення у всьому діапазоні кутів обертання у відповідності з технічними вимо-гами.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-33
PDF

Посилання

Боевая машина пехоты БМП-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 1. 1987. URL: http://sergbukarevua.wixsite.com/voenlit/single-post/2016/07/18 (дата звернен-ня: 15.07.19).

Цірук В.Г. Введення до контурів управління стабілізаторів озброєння лег-ко броньованої техніки тахогенераторів. Вісник Хмельницького національного технічного університету. 2018. №2(65). С. 68–74.

Кудрявцев А.М., Уласевич О.К., Жеглов В.Н., Гумилев В.Ю. Электрообо-рудование бронетанковой техники : учебное пособие. Стабилизаторы воо-ружения 2Э36 устройство и обслуживание. Рязань, 2013. URL: http://portalnp.ru/wp-content/uploads/2014/04/KUDRYVTSEV-GUMELEV-SV-2E36pdf. (дата звернення: 12.04.19).

(1987). Boevaya mashina pehotyi BMP-2. Tehnicheskoe opisanie i instruktsi-ya po ekspluatatsii [BMP-2 infantry fighting vehicle. Technical description and operation manual]. Chast 1. URL: http://sergbukarevua.wixsite.com/voenlit/single-post/2016/07/18 (accessed: 15.07.19).

Tsiruk V.G. (2018). Vvedennya do konturiv upravlinnya stabilizatoriv ozbroennya legko bronovanoyi tehniky tahogeneratoriv [Introduction to the con-tours of the control of stabilizers arms of armored vehicles of tachogenerators]. Bulletin of Khmelnitskiy national university, no 2(65), pp. 68–74.

Kudryavtsev A.M., Ulasevich O.K., Zheglov V.N., Gumilev V.Yu. (2013). El-ektrooborudovanie bronetankovoy tehniki : uchebnoe posobie [Electric equip-ment of armored vehicles: a training manual]. Stabilizatoryi vooruzheniya 2E36 ustroystvo i obsluzhivanie. Ryazan. URL: http://portalnp.ru/wp-content/uploads/2014/04/KUDRYVTSEV-GUMELEV-SV-2E36pdf (accessed: 12.04.19).